In kuorfol aaien

Grou, 26 maart 2019

It is altiten wer ôfwachtsjen oft in ein jins koer útkiest foar it soargjen fan in neiteam. En as de koer dan goedkard is, is it nijsgjirrich te witten by hoefolle aaien it eintsje begjint te brieden.

Cees van der Meulen wurdt ryklik beleanne foar syn krewearjen fan it meitsjen en it ophingjen fan in koer yn de bean foar syn hîus. Dêr sit in ein op mar leafst 15 aaien te brieden.
Ek yn de kuorren by syn maat Titus de Wolf op Flansum by Raerd witte de einen de kuorren fan Cees wol te finen.

Cees skriuwt dan ek entûsiast:
Súkses. Koer Abbema 15, briedende ein! 10 kuorren yn Flânsum, no 8 belein, goede skoare dus.

Hoe liket it by de oaren?

Einekuorren mei dakbedekking

Guon minsken dogge der alles oan om it de einen sa goed mooglik nei’t sin te meitsjen. Fotograaf Henk Bootsma seach dizze einekuorren mei in dakpanne yn de omkriten fan Boalsert. De ein dy’t yn sa’n koer sit, sil it moai drûch hâlde kinne en de koer is tagelyk duorsum beskerme.
Oft it yn alle kuorren ek fertuten dien hat mei briedende einen is net bekend.

Brune rôt?

Grou, 25 maart 2019

De kastanjes dy’t by de famylje Van der Zwaag yn de einekoer leinen binne dêr wierskynlik troch in brune rôt hinnebrocht. De foto fan de kastanjes en de keutel foar yn de koer binne foarlein oan deskundige op dit mêd Harrie Bosma. Hy komt ta de konklúzje dat de keutel fan in brune rôt is. Bosma seit dat it oanfretten fan de kastanjes ek troch mûzen dien wêze kin. Mar dan soenen dy mûzen swimmende by de koer kommen wêze mei in kastanje yn de bek. Dat leit net foar de hân…

Mear kuorren yn de Pikmar

Grou, 25 maart 2019

Ferline jier is foarsichtich begongen mei it útsetten fan ien einekoer yn de Pikmar by Grou. Yn it ferline stie de mar fol mei kuorren, de lêste tsientallen jierren waard dit net mear dien. Fûgelwacht Grou hat de tradysje wer oppakt. Sjoch ek dit berjocht.

De koer fan ferline jier wie it hiele jier stean bleaun en mei troch de bewenning fersliten. Bewenners fan de Meersweg seagen koartlyn it eintsje foar yn de koer gean mar oan de achterkant der like hurd wer útfallen. Dat mannen fan de fûgelwacht Grou ha doe de waadpakken oanlutsen, twa nije strampels derby setten, en trije Grouster kreamkeamers pleatst: twa wetterlânkuorren en in klaaikoer.
Bewenners, boatsjeminsken en oare toeristen har der in protte niget oan. Dêrmei is it in moai stikje reklame foar it einekoerflechtsjen.

Kleur fan de aaien

Grou, 11 maart 2019

As reaksje op it nijs oer it swarte eine-aai krigen wy fan Bouwe de Groot út Grou dizze reaksje.

De schaal is van kalk, grotendeels wordt dit opgenomen in het lichaam door het voedsel aanbod. Het donkere is Eu melanine de z.g. donkere kleurstof of lichte is Feomelanine. Vermoedelijk heeft de eend veel in een donkere blubber vervuilde sloot gezeten waar nog restanten van een donkere kleurstof inzaten. Doordat hij deze heeft opgenomen komt deze niet gelijkmatig weer uit het lichaam via de schaal van het ei. Vroeger de antraciet resten van de kachel als eenden daarin hun kostje nog zochten voor kalk opname zorgde voor donkere pikken in de eieren. Mijn pake Doeke Wijbenga werkte bij gemeente als vuilophaler beging 20 eeuw en had eenden korven en bemerkte al verschil bij eieren welke in de buurt van het as land gelegd werden. ( eet zelf maar eens Norit of Rode bieten je ziet meteen verschil de andere morgen.) Kievietseieren op strontland of Bouwland waren  beduidend donkerder dan op een groen weiland. Verschil van kleur inname bij voeding. Het leggen van verschillende kleuren eieren ontstaat dan ook door z.g. modificatie dat wil zeggen door invloeden van buiten af. Het heeft / kan ook zeer zeker invloed op de smaak hebben. Dat voeding van invloed is zien we ook aan de groene eenden eieren met donkere rode  dooiers. Komen deze eenden in en park of dorp zijn de eieren beduidend lichter en de dooiers ook. De tweede leg van een eend zijn de eieren/dooiers door voedsel aanbod meestal donkerder dan eerste leg.(Dan is er meer groen.) Het jonge groen heeft een hoog caroteen gehalte en zorgt voor meer kleurstof in schaal en dooier. Zo dat was nog even mijn kennis van opleiding tot keurmeester voor vogels. Rode kanaries fokten we met toevoeging caroteen in het drinkwater en voer en leidde  tot rode glans en pikken in de  eieren. Hopende hiermede u toch enige verklaring te hebben gegeven van het verschil in kleur.

Grutnis
Bouwe.

Út it ferhaal fan Bouwe docht dus bliken dat it fretten fan grutte ynfloed is op de kleur fan de skaal.

Fêste bewenner werom

Akkrum 10 maart 2019

Hyltsje Hilverda skriuwt:

Net sa betiid as dat ik ferwachte hie, neidat ik op 17 febrewaris myn koer  wer op ‘e strampel setten hie en twa dagen letter de ljochtbrune ein (fêste bewenner) al wer op en yn de koer siet, lei tongersdei 7 maart dan dochs it earste aai fan dizze ‘polder-ein’ yn ‘e koer. Krekt as mei de ljippen, duorre it langer as ferwachte mei it waarme waar.

Op ‘e nij oanfretten kastanjes yn koer

Ryptsjerk, 10 maart 2019

By Jan en Oatske van der Zwaag leinen op ‘e nij oanfretten kastanjes yn ‘e koer. Boppedat lei der yn de kraach fan de koer in keutel. mooglik kin dat in oanwizing wêze hokfoar bist hjir aktyf is. De fraach is: Fan hokfoar bist is sa’n keutel. Stienmurd? Dan soe sa’n bist twa meter springe kinne. Of swimme?
Of is it dochs fan in rôt?

Foaroan de keutel en achter yn de koer de oanfretten kastanjes

Wa kin hjir mear dúdlikens oer ferskaffe?

Swart eine-aai

Bitgummole 6 maart 2019

Dirk Wijnia hat in swart eine-aai yn ien fan syn kuorren. It is net swart fan de modder, mar de skaal is swart. Op ien fan de foto’s leit it swarte aai njonken in gewoan eine-aai út deselde koer.

De fraach is no: hoe kin soks en hat immen dit faker meimakke?

Reaksjes graach nei bestjoer@de-strampel.frl

Lolke van der Meer makket ek nêsten foar fiskearn

Grou, 6 maart 2019

Lolke van der Meer út Wergea hat al in soad einekuorren makke. No hat er him ek talein op it meitsjen nêsten foar de yn ús lân seldsume fiskearn.

Yn de LC fan 6 maart lêze wy it folgjende:

foto: LC

Zal de visarend dit jaar eindelijk broeden in een van de twee nesten bij De Leien of aan de Burgumermar? Boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer hoopt het vurig. Gistermiddag werden daar twee nieuwe nesten geplaatst op 8 meter hoge palen. Vijf jaar geleden werden die er neergezet om de roofvogel te laten nestelen. Tot nog toe gebeurde dat niet. De vogels gebruikten de nesten om hun vishapjes uit het meer op te vreten en als rustplaats. ,,We hopen dat we ze nu kunnen verleiden om er te broeden. De aanhouder wint,” grapt Hanenburg.

De nesten zijn gemaakt door Lolke van der Meer uit Wergea. De bekende eendenkorfvlechter en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer maakte de visarendsnesten van wilgentenen en riet. Die werden in een al bestaande metalen kooiconstructie neergelaten, waaruit het nestmateriaal de afgelopen jaren goeddeels was weggewaaid. Visarenden bouwen grote nesten in toppen van bomen, maar ook wel op palen of hoogspanningsmasten. Het zijn bijzondere roofvogels. Zoals hun naam al zegt zijn ze uitstekende vissers.

Om vis te vangen bidden ze eerst boven het water, waarna ze met hun hun lange, krachtige poten naar beneden duiken. Daarbij verdwijnen ze soms geheel onder water. De vogels komen bijna overal ter wereld voor (behalve op Antarctica), maar zijn vrij zeldzaam in Nederland. In 2016 broedde de vogel voor het eerst in Nederland, in een oude wilg in de Biesbosch.

Oanfretten kastanjes yn in koer

Ryptsjerk 4 maart 2019

In frjemd gefal yn in einekoer by Jan van der Zwaag yn Ryptsjerk.

Jan skriuwt:

Op 24 febr. hie ik twa aaien yn in koer. Hjoed kontrolearre ik in oare koer by my thús. Wat die bliken, der sieten in protte útfretten kastanjes yn de koer. Hokfoar bist kin dat no wêze. De koer stiet midden yn de fiver. Miskien hat ien dit ek wolris meimakke. Ik fyn it wol nijsgjirrich.

Oan de foto te sjen soe dit it wurk wêze kinne fan in rôt; yn de rånen binne dúdlik de ôfdrukken fan de tosken te sjen (efkes op foto klikke).

As der immen is dy’t hjir mear oer fertelle kin, dan hearre wy dat graach fia bestjoer@de-strampel.frl