Noch altyd briedende einen

Grou/Flânsum, 13 juny 2019

Noch in pear berjochtsjes fan Cees van der Meulen:

Miskien sitte de âldste kuorren wol it noflikst. Beide kuorren op de foto’s wurde no foar de twadde kear bebret en foar it safolste seizoen brûkt. It hâldt in kear op fansels.

Mem mei fiif grutte piken. 

By my yn Grou binne der fan de tolve pykjes mar twa oerbleaun. Yn Flânsum seach ik in eintsje mei fiif moaie piken swimmen. Dêr flechtsje we foar (Cees v.d. Meulen).

Wa’t goed sjocht kin sels seis piken telle

Tiid om reid te skarren

Grou 13 juny 2019.

Cees van der Meulen is al wer drok dwaande mei de tariedings foar it nije briedseizoen. Hy skriuwt dêroer:

Elk jier besykje ik in noch gaadliker plakje te finen mei noch wer moaier reid. Ik tink dat my dat ek dit jier wer slagge is. Flak foar de biblioteek leit in fiverke en dêromhinne waakst it moaiste reid. 

It leit no te drûgjen mei op de eftergrûn in âld trekker út de tweintiger jierren fan de foarige iuw.