Flechtkursus foar jeugd

Grou, 5 novimber 2019

Fan de fûgelwacht Oldeholtpade komt in fersyk om in flechtkursus te jaan oan in groepke jeugd tusken 8 en 14 jier en eventueel in groep folwûksenen.

Plak: Yn de buert fan Oldeholtpade/Nijeholtpade
Tiid: febrewaris/maart 2020

Om’t in doel fan it bestjoer is om mear jeugd by it flechtsjen te belûken, wol it bestjoer dit wol koördineare.
Belangstellenden kinne harren melde by it bestjoer
Belje mei ek: (06) 19762962.