Kreatyf mei einekoer

Grou 11 novimber 2019

Fan Jan Falkena krigen we it folgjende berjocht:

Saterdei 2 novimber hawwe fiif minsken by my flochten.Tige moaie dei hân. De oare deis krige ik dizze foto. 

Groetnis, Jan Falkena