Flechters binne ek sakelju.

Grou, 27 desimber 2019

Cees ferkocht yn twa middeis 8 kuorren yn it museum fan Titus de Wolff. Jan Falkena hat no syn klokjes ynbrocht foar de ferkeap.

Sneon 28 desimber sit Lolke van der Meer foar Cees yn it museum en 31 desimber docht Gjalt de Groot dat. Sa hawwe de besikers fan it museum alle dagen farsk oanbod en kar-út.

It museum is iepen fan 26 – 31 desimber, middeis tusken 13.00 oere en 16.30 oere.

Kuorkes en lytsguod fan reid

Dronryp/Grou, 23 desimber 2019

Strampellid Jehannes van der Meer fan Dronryp makket by’t winterdei moaie kuorkes en oar lytsguod.
Is in grutte koer al gau te grut foar in wenkeamer, foar dizze lytse kuorkes is altiten in plakje.

De Strampel aktyf yn Boeremuseum

Grou, 20 desimber 2019

Fan 26 desimber oant en mei Aldjiersdei sitte Cees van der Meulen, Lolke van der Meer en Gjalt de Groot te koerflechtsjen yn it Boeremuseum fan Titus de Wolff by Raerd.

It Boeremuseum is in unyk museumke. Titus is net allinne de rûnlieder, mar hy wennet ek al 72 jier yn syn eigen museum. De wenkeuken mei de tafel en de stuollen, de pomp boppe it oanrjocht, in oargeltsje en de tafel mei it plusen kleed, de moaie keamer grôtfol skilderijen en … syn samling âld boere-ark en 15 glimmende Mc Cormick trekkers. Lyts dat boeremuseum en apart.

Wy as flechters fiele ús alhiel op ús gemak yn de skuorre fan Sate De Flaeren, want dy namme draacht de pleats.

Wannear: 26 desimber oant en mei 31 desimber
Tiid: tusken 13.00 en 16.30 oere
Wêr: Titus de Wolff, Sate De Flaeren, Flânsum 5, Raerd

Wylde Ein fûgel fan it jier 2020

Grou, 20 desimber 2020

De Wylde Ein is troch Vogelbescherming Nederland en Sovon útroppen ta fûgel fan it jier 2020. Elk jier wurdt in fûgel keazen dy’t dat jier ekstra yn de belangstelling stiet. Faak is dit om’t de fûgel bysûnder is of bedrige wurdt. Dat lêste is mei de Wylde Ein noch net it gefal, mar hy giet wol alle jierren yn oantal achterút.

De Wylde Ein is sa gewoan dat wy amper yn de gaten ha dat it der de lêste jierren hieltiten minder wurde. Sûnt 1990 is al sa’n tritich persint fan de briedpopulaasje ferdwûn. Hoe kin dit? Dêr besykje ûndersikers in antwurd op te finen.

Mear ynformaasje it te finen op de webside fan Nature Today

Flechtsjen op krystmerk

Oerterp/Grou 9 desimber 2019

Ek yn de wiken foar it krystfeest giet it einekoerflechtsjen gewoan troch. Sa siet Jan Falkena dit wykein yn syn eigen wenplak te flechtsjen.

“Foto fan de krystmerk yn Oerterp”, skriuwt Jan.

Oerstekkende einen

Dizze tweet kamen wy op ynternet tsjin: