Flechtsjen op Korn- und Hansemarkt

Grou, 6 jannewaris 2020

Troch kontakten fan Gjalt de Groot mei de organisaasje fan de Korn- und Hansemarkt yn Haselünne is der de mooglikheid in flechtdemonstraasje te jaan op de Korn- und Hansemarkt op 12 en 13 septimber. Gjalt kin sels net.

Haselünne is in plak mei 14.000 ynwenners, en leit krekt oer de grins by Emmen. De merk wurdt om de twa jier hâlden en der komme in soad minsken op ôf.

Immen dy’t ynteresse hat kin him/har melde by it bestjoer, dat dan fierders de kontakten leit. De organisaasje kin foar in oernachting soargje.

Mear ynformaasje op de webside fan de Korn- und Hansemarkt.

Einaaien it hiele jier rûn

Grou, 6 jannewaris 2020

Wa’t in soad yn it fjild is belibbet wolris wat. Bouwe de Groot is der ek gauris op út en mei syn aventoeren graach diele mei oaren. Diskear in sterk ferhaal oer betide einaaien. Hy skriuwt:

Ik tocht: sil ik wer melde of net. Mar hjirby toch mar even. 

Echte wylde einaaien lyts en grien fan kleur leine yn de koer op it hiem fan boer Hofstra. Fiif stiks. Miskien had de ein wolris mei-iten fan it foer wat der rûnstruid is op it hiem. Mar fan in loopein is gjin sprake. De lêste wiken ha ik al ferskate jerken trêdzjen sjoen.

Der hat noch gjin froast west, en foldwaande moai gers. Dus folop iten foar de einen.

Dat de natuer yn de war is ondekte ik de wike nei de krystdagen: in hazze dy’t noch lytse jongen hie yn it lân.

As der net folle froast komt ha de einen ein febrewaris folop aaien.

Op de foto 4 aaien. Want nûmer 5 smakke tige goed op in stikje roggebrea.

Allegearre goede maitiid mei protte aaien tawinske.

Bouwe.