Gjin piken

Aldeboarn/Grou, 15 augustus

Gjin einepiken, skriuwt Cor Snoeij.

Better in einepiek as in lege dop.
Jammer, al myn kuorren leechhelle troch de bekende brune rôver.

Cor ferwiist dêrby ek nei it artikel yn De LC fan sneon 8 augustus.

Bron: Leeuwarder Courant

Nettsjinsteande it minne resultaat is Cor al wer drok dwaande mei it sammeljen fan it flechtmateriaal foar takom seizoen.

Yn de wiete rite yn juny moast der ek reid drûge wurde. Eltsenien docht it op syn eigen wize. Mar drûch wurd it, skriuwt Cor.

Ek yn Grou flaaks lutsen

Grou, 13 augustus 2020

Ek yn Grou is it flaaks ree om lutsen te wurden. Tongersdeitemoarn ha Cees van der Meulen (de flaaksboer fan Grou), Jan Falkena en Bonne Bruinsma it flaaks lutsen op it stikje grûn op de folkstûn. Cees hie dêr fan ’t maitiid flaaks siedde en no wie it nei goed 100 dagen tiid om it derôf te heljen.

Ûnder lieding fan Jan en fan kommintaar foarsjoen troch Cees waard tsjin njoggenen útein setten. It wie al waarm mar aldergelokst stie it flaaks noch yn ’t skaad, al kaam de sinne al rillegau oer de beamwâl kypjen.

Nei’t it fjildsje earst troch Jan op de foto fêstlein wie, waard der úteinliks in moai nustje flaaks lutsen, dêr’t Cees wol in skoftke foarút kin. Oan belangstelling wie gjin gebrek.

Efkes op de foto’s klikke foar in better resultaat

Flaaks lûke by hyt waar

Dokkum/Grou 12 augustus 2020

Gjalt de Groot hat dit jier wer flaaks ferboud op in stik lân.

De ôfrûne dagen wie it safier dat it flaaks lutsen wurde koe. Gjalt syn pakesizzers, dy’t ferline jier sok goed wurk levere hiene, wienen ek wer fan de partij krektlyk as in pear frijwilligers. Fanwegen de waarmte waard moarns betiid by opkomst fan de sinne begûn. Jan Falkena wie der ek dit jier wer by. en skriuwt:

Fan ‘e wike binne we moarns om healwei seizen moarns bigûn te lûken.We giene dan troch oant healwei alven. Om ‘t ek de fammen fan Gjalt meidienen en in pear frijwilliger gie it moai fluch. Jûns giene der ek noch in oantal troch. Fan ‘e moarn om healwei alven hiene we alles klear.

Hjirûnder in pear (sfear)plaatsjes fan dit flaaksprojekt.

Einen ferfearje

Grou, 12 augustus 2020

It wie de iofrûne tiid stil yn it fjild mei einen, men seach amper mear in ein fleanen. Wikenlang sieten se stil byinoar om de âlde slach- en sturtpinnen ôf te stjitten en te ferfangen troch nije.
It ferskil tusken in eintsje en in jerke wie amper te sjen; allegear hienen se sawat itselde fearrepakket. Dit ferfearjen bart nei de briedtiid; de einen kinne dan in moanne net fleane.

By de folkstunen yn Grou siet dagenlang op it stalt tuaken de reiden in ein ferdekt opsteld om te wikseljen fan fearren. Op de foto is te sjen dat se net in apart húske ha. Yn de feart lizze de âlde fearren.

Op de oare foto sitte de einen yn de beboude kom fan Grou njonken inoar op de wâlbeskoaiing.

De 11 agraryske eine-eilannen oan de Headyk yn Dronryp

Grou, 11 augustus 2020

Fan Yge Walsweer kaan dit ynteressante stikje oer it eineprojekt fan Dronryp.

It wylde eineprojekt by Bauke Rosier en Jaap Tjaarda is wer in súkses wurden, foar it tredde jier noch wol.

Mei in winter sûnder snie en iis koene we diskear net fan it iis gebrûk meitsje, dit wie jammer. Op 26 februaris mei in hurde wyn binne we dochs útein setten: mei de kuorren op it flot en farre mar. Dit foel lykwols goed tsjin. De skipper koe net de goeie koers hâlde fanwege de hurde wyn, we bedarren hieltyd wer op leger wal. Wy seine: dit wol net…, we moatte op stiller waar wachtsje.

Op 28 febrewaris wie it yndied gâns better en ha we 24 kuorren útset, hjirnjonken binne er noch 2 appartemintenkompleksen dy’t altiten stean bliuwe (permaninte fergunning!).

Op 6 maart, by de earste kontrole die bliken dat er al 5 kuorren mei aaien wiene. En op 18 maart wiene er al 19 kourren beset.
Op 8 april tidens de 3e kontrôle seagen we al jonge einepiken swimmen, der wiene doe 22 kuorren beset. Ien nêst wie beset troch in nylgoes, en we fûnen noch in nestke fan it boumantsje (witte kwikstaart).

Op 28 april sieten der al einen foar de twadde kear te brieden, de earste piken wiene se al kwyt. We hoopje op wat waarmer waar, want it is sa skraal.

Op 25 maeie hiene we wer kontrôle en wiene er 22 kuorren beset; op dit telmomint sieten er noch 10 einen te brieden op de twadde lêch. Hjirnjonken hiene er noch twa bercheinen in plakje fûn yn de kuorren. Fan de twadde lêch binne lykwols wol in soad piken útkaam en grutbrocht.

Yn it appartemint siet ek noch ien nylgoas te brieden en yn selskip fan in nestke kwiksturten. Yn it oare appartemint sieten 2 kokmokken en in nestke mei 6 jonge kwiksturten, no mar ôfwachtsje hoe’t it komt mei de pykjes.

De mannen Bauke Rosier, Jaap Tjaarda, Tamme Veldstra, Sander Hempenius en Johannes van der Meer wurde tige betanke foar de meiwurking foar it wolslagjen fan dit bysûndere eineproject.

Dronryp; 27 July 2020

Mei Groetnis,
Tamme Veldstra, Johannes van der Meer, Sander Hempenius.

Farsk reid yn oanbieding

Broek/Grou, 6 augustus 2020

Yn Broek lizze by Gerben van der Meer sa’n 100 bosken/bundels prachtich reid te wachtsjen op in leafhawwer.

Kosten: € 2,50/bundel.

(06) 17 40 50 88

Klik op foto foar grutter resultaat.