Flaaks lûke by hyt waar

Dokkum/Grou 12 augustus 2020

Gjalt de Groot hat dit jier wer flaaks ferboud op in stik lân.

De ôfrûne dagen wie it safier dat it flaaks lutsen wurde koe. Gjalt syn pakesizzers, dy’t ferline jier sok goed wurk levere hiene, wienen ek wer fan de partij krektlyk as in pear frijwilligers. Fanwegen de waarmte waard moarns betiid by opkomst fan de sinne begûn. Jan Falkena wie der ek dit jier wer by. en skriuwt:

Fan ‘e wike binne we moarns om healwei seizen moarns bigûn te lûken.We giene dan troch oant healwei alven. Om ‘t ek de fammen fan Gjalt meidienen en in pear frijwilliger gie it moai fluch. Jûns giene der ek noch in oantal troch. Fan ‘e moarn om healwei alven hiene we alles klear.

Hjirûnder in pear (sfear)plaatsjes fan dit flaaksprojekt.

Einen ferfearje

Grou, 12 augustus 2020

It wie de iofrûne tiid stil yn it fjild mei einen, men seach amper mear in ein fleanen. Wikenlang sieten se stil byinoar om de âlde slach- en sturtpinnen ôf te stjitten en te ferfangen troch nije.
It ferskil tusken in eintsje en in jerke wie amper te sjen; allegear hienen se sawat itselde fearrepakket. Dit ferfearjen bart nei de briedtiid; de einen kinne dan in moanne net fleane.

By de folkstunen yn Grou siet dagenlang op it stalt tuaken de reiden in ein ferdekt opsteld om te wikseljen fan fearren. Op de foto is te sjen dat se net in apart húske ha. Yn de feart lizze de âlde fearren.

Op de oare foto sitte de einen yn de beboude kom fan Grou njonken inoar op de wâlbeskoaiing.