Voucher?

Grou, 26 novimber 2020

Bouwe de Groot út Grou (altiten yn foar in grapke) hie wat betinkings by it beteljen fan de kontribusje. Hy sette dit op papier en stjoerde it oan it bestjoer. Wy wolle dizze aardige koorespondinsje graach mei jimme diele.

Beste penningmeester,
Heden morgen ontving ik een e-mail met daarin het verzoek om de contributie voor de Strampel van 10 euro voor 2021 te voldoen. Tot mijn verwondering was hierin geen corona korting in verwerkt. Dit terwijl de jaarvergadering niet is doorgegaan en ik mijn jaarlijkse Berenburg welke ik van de club ontvang niet heb kunnen verorberen. Dus een grote aderlating voor mij.Ik dien het volgende voorstel in bij deze.
Verzoek tot het volgende:
Een voucher voor een berenburg welke wij tegoed houden van de niet gehouden jaarvergadering 2020.
Een bedrijf zoals de Strampel zal zich denk ik net als KLM aan de regels moeten houden.
Het afgeven van een Berenburg voucher is toch in deze zware tijden wel het minste wat ik kan vragen.

Hopende kunt u dit pijnlijke voorval in het bestuur ten derde brengen misschien op de site vermelden.
Alvast rekende op een correcte afhandeling zal ik hierbij met plezier de contributie van 2021 overmaken.

Ik wens u allen een goede jaarwisseling.
Bouwe de Groot

De reaksje fan de ponghâlder.

Ik heb kennisgenomen van uw schrijven en zullen we dit nader bespreken in onze bestuursvergadering.
Voor de goede orde:

  • U concludeert dat de jaarvergadering niet is doorgegaan. Dat is erg voorbarig. Waarschijnlijk weet u dat het jaar nog lang niet om is. Dat is  pas per 31 december namelijk het geval!
  • Er zijn nog andere manieren om een vergadering te houden.
  • In de statuten van de vereniging, meen ik, dat het bestuur het  recht heeft, de contributie afhankelijk te maken van de omzet (= verkochte korven). Te denken valt aan 1 euro per korf. Dit komt ons dit jaar goed uit. Wilt u het exacte aantal verkochte korven nog even opgeven?  De naverrekening kan dan in januari worden gemaakt.
  • Waarschijnlijk zal in uw geval dan ook positief over een Beerenburg-voucher worden besloten.
  • Dus voor de duidelijkheid : de contributie is een VOORSCHOT!

Met de hartelijke groeten van de
Penningmeester,

Ferkeap einekuorren

Grou, 25 novimber 2020

Ien fan de leden kaam mei in idee om op de webside ek oan te jaan wa’t einekuorren ferkeapet. It bestjoer wol dizze service wol opnimme, mar de leden moatte sels oanjaan oft se op de webside stean wolle, mei eventueel ek de priis dy’t hy/sy foar de koer ha wol. Dat lêste is dus oan de ferkeaper.

Leden dy’t kuorren yn de ferkeap ha of op bestelling leverje wolle, en dit op de webside oanjaan wolle, kinne dit oanjaan by it bestjoer (bestjoer@de-strampel.frl)

Ûnder ‘Kontakt’ steit no alfêst in tab ‘FerkeapFerkeap kuorren‘ mei in ferwizing nei leden dy’t demonstraasjes jouwe en learmasters. Wy geane derfan út dat al dizze minsken ek kuorren ferkeapje. Is dit net sa, dan hearre wy dat graach; wy passe de ferwizing dan oan.

Flechtsje mei de sinne op ‘e noas

Grou, 6 novimber 2020

Lekker bûten flechtsje

Op freed 6 novimber hie Jan Falkena my útnoege foar in rûntsje koerflechtsjen yn de skiepskoai fan Bakkeveen. It waar wie dizze freed sà moai, dat we belannen net yn mar bûten yn de lijte fan de koai, mei de sinne op ‘e noas. Wat in stilte, wat in frede giet derfan it Mandefjild út!

Foar ús it fjild mei de skiep en de ponys. Inkeld ris de rauwe rop fan in swarte krie of it lûd fan de griene spjocht. Jan wit krekt wat der ropt en fliucht, want as de korona him net sa dwers siet, dan soe er er sa no en dan as frijwilliger fan it Gea mei minsken de heide op gean.

Tiid om te tinken en te praten oer ús flechttechnyk, wat dochsto en hoe doch ik it.
Jan learde my tolve jier lyn it flechtsjen, hy is dus myn learmaster. En sa’t it in learling past, ik harkje altyd goed nei syn beskieden kommentaar.

Sa kinne we noch jierren foarút en we hawwe al ôfpraten dat dizze weromkomdei wis in ferfolch krijt!

Cees van der Meulen.

“We strûpe derûnder”

Grou, 5 novimber 2020

Njonken einekoerflechtsjen is âld-foarsitter Gjalt de Groot út Holwert ek skriuwer fan boeken. Yn syn nijste boek beskriuwt Gjalt it libben op Labân dêr’t hy as jonge opgroeide op de pleats ‘Luctor et Emergo’ fan syn âlders.

Yn it Friesch Dagblad fan 4 novimber stiet in moai artikel oer syn boek.

Gjalt fertelt yn it artikel dat hy moarnsier skriuwt, want oerdeis hat hy dat net oan tiid. Dan hat hy oare dingen by de hân, lykas einekuorren meitsje: ,,Yn in oerke haw ik sa’n koer yninoar flechte. Dat is ûntspannend wurk dêr’t ik net by neitinke hoech. Ik kom ta mysels en dan komme de ferhalen yn my op dy’t ik de oare nachts opskriuw.”

It artikel is te lêzen fia dizze link

Gjalt fertelt syn ferhaal oan Jan Ybema fan it Friesch Dagblad. Foto: Jan Spoelstra,