Einekuorren yn fiver by Wetterskip

Grou/Ljouwert, 18 april 2019

By Wetterskip Fryslân binne se dwaande mei it opknappen fan de fiver by it haadkantoar yn Ljouwert. It like Harrie Bosma fan it wetterskip wol moai as der in pear einekuorren yn de fiver kamen te stean. Doe’t hy dêroer kontakt opnaam mei De Strampel wie it gau regele. Der wie noch ien koer by Durk en dy hat der doe noch twa by makke.

Op 12 april hat Harrie Bosma de kuorren sels yn de fiver setten. Twa op in strampel en ien op in buis dy’t al yn it wetter stie (sjoch foto’s).

Op 13 april stjoerde Harrie de folgjende tekst mei foto’s:

De tuin en de vijver bij het wetterskip gebouw krijgt een flinke opknapbeurt. Dit gaat hoofdzakelijk gebeuren in onze vrije tijd. Als je het over vijvers hebt, denk je vooral in het voorjaar ook aan eendenkorven. Vandaar ons contact met de Strampel.
Collega Bauke Zuiderma staat op de foto, en ik heb de foto’s genomen.
Veel succes met De Strampel.
groet Harrie Bosma. 

Doch mei en tel de einepiken

It tal briedgefallen fan de wylde ein nimt sûnt de jierren njoggentich stadichoan ôf. Yn in earder nijsberjocht ha wy dêr al ris wat oer skreaun.

Ûndersikers tinke dat te min piken folwûksen wurde. Yn de ôfrûne twa jier hat út ûndersyk bliken dien dat te min piken oerlibje om de natuerlike stjêrte te kompinsearjen. 2018 wie wol in stik better as 2017. Wierskynlik komt dit troch de bysûndere waarsomstannichheden: troch de winterynfal yn maart kamen de meast pykjes let op ’e wrâld. It waarme en drûge waar dat folge pakte posityf út. Der wie genôch fretten far de pykjes.

Dit jier binne de piken wer betiid en koe de kjeld fan de ôfrûne dagen wol ris negatyf útpakke. Om dêr achter te kommen is de help nedich fan minsken út it fjild.

Doch dus mei oan it ûndersyk fan Erik Kleyheeg. Troch it ûndersyk oer in tal jierren te dwaan, wurde de waarnimmings hieltiten weardefoller.

Mear oer dit ûndersyk is hjir te finen.

Nij libben by Jan Falkena

Oerterp, 8 april 2019

In koart en moai berjocht fan Jan Falkena:

Goeie, 
Dizze middei om kertier oer ienen de earste trettjin pykjes út de koer. 
Groetnis, Jan

Op 22 febrewaris koe Jan al fjouwer aaien melde. Dat binne der dus trettjin wurden. De pykjes binne mei waarm sinneskyn waar de wide wrâld ynsetten. Lykwols, de kommende dagen sille se gâns oare waarsomstannichheden tsjinkomme: kâld mei nachtfroast. No mar hoopje dat de ynsekten net fuortbliuwe en de pynkjes genôch fretten ha.

It bliuwt altiten wer in prachtich gesicht dat jonge libben.

In kuorfol aaien

Grou, 26 maart 2019

It is altiten wer ôfwachtsjen oft in ein jins koer útkiest foar it soargjen fan in neiteam. En as de koer dan goedkard is, is it nijsgjirrich te witten by hoefolle aaien it eintsje begjint te brieden.

Cees van der Meulen wurdt ryklik beleanne foar syn krewearjen fan it meitsjen en it ophingjen fan in koer yn de bean foar syn hîus. Dêr sit in ein op mar leafst 15 aaien te brieden.
Ek yn de kuorren by syn maat Titus de Wolf op Flansum by Raerd witte de einen de kuorren fan Cees wol te finen.

Cees skriuwt dan ek entûsiast:
Súkses. Koer Abbema 15, briedende ein! 10 kuorren yn Flânsum, no 8 belein, goede skoare dus.

Hoe liket it by de oaren?

Einekuorren mei dakbedekking

Guon minsken dogge der alles oan om it de einen sa goed mooglik nei’t sin te meitsjen. Fotograaf Henk Bootsma seach dizze einekuorren mei in dakpanne yn de omkriten fan Boalsert. De ein dy’t yn sa’n koer sit, sil it moai drûch hâlde kinne en de koer is tagelyk duorsum beskerme.
Oft it yn alle kuorren ek fertuten dien hat mei briedende einen is net bekend.

Brune rôt?

Grou, 25 maart 2019

De kastanjes dy’t by de famylje Van der Zwaag yn de einekoer leinen binne dêr wierskynlik troch in brune rôt hinnebrocht. De foto fan de kastanjes en de keutel foar yn de koer binne foarlein oan deskundige op dit mêd Harrie Bosma. Hy komt ta de konklúzje dat de keutel fan in brune rôt is. Bosma seit dat it oanfretten fan de kastanjes ek troch mûzen dien wêze kin. Mar dan soenen dy mûzen swimmende by de koer kommen wêze mei in kastanje yn de bek. Dat leit net foar de hân…

Mear kuorren yn de Pikmar

Grou, 25 maart 2019

Ferline jier is foarsichtich begongen mei it útsetten fan ien einekoer yn de Pikmar by Grou. Yn it ferline stie de mar fol mei kuorren, de lêste tsientallen jierren waard dit net mear dien. Fûgelwacht Grou hat de tradysje wer oppakt. Sjoch ek dit berjocht.

De koer fan ferline jier wie it hiele jier stean bleaun en mei troch de bewenning fersliten. Bewenners fan de Meersweg seagen koartlyn it eintsje foar yn de koer gean mar oan de achterkant der like hurd wer útfallen. Dat mannen fan de fûgelwacht Grou ha doe de waadpakken oanlutsen, twa nije strampels derby setten, en trije Grouster kreamkeamers pleatst: twa wetterlânkuorren en in klaaikoer.
Bewenners, boatsjeminsken en oare toeristen har der in protte niget oan. Dêrmei is it in moai stikje reklame foar it einekoerflechtsjen.

Demonstraasje Schaapscheerdersdag

Lippenhuzen, 14 maart 2019

Martin en Elsa Reitsma freegje leafhawwers foar in flechtdemonstraasje op de ‘Schaapscheerdersdag’ yn ’t Hearrenfean op sneon 20 april

Zouden jullie het leuk vinden om aanwezig te zijn bij de schaapscheerdag op 20 april 2019 in Heerenveen en demonstratie eendenkorf vlechten te laten zien? Wij organiseren deze dag omdat wij een schaapskudde in de gemeente Heerenveen hebben lopen. Op de schaapscheerdag worden de schapen geschoren van de schaapskudde en kunnen mensen kennis maken met de schaapsherders. Er zijn lammetjes om te aaien, kalfjes en voor kinderen is er van alles te doen: pony rijden, quad rijden, springkussen. Daarnaast is er een markt met verschillende kraampjes.

Lijkt het jullie leuk om hierbij aanwezig te zijn? Voor meer informatie mogen jullie me ook altijd bellen: 06-15198735

Jimme kinn streekrjocht kontakt opnimme mei Martin en Elsa Reitsma.

Leafhawwer(s) frege foar demonstraasje Aldskoat

Aldskoat, 16 maart 2019

Lutske Visser freget leafhawwer(s) foar de Skoatter Merke op 2e Pinsterdei.
Sy skriuwt:

Ik bin frege oft ik ek minsken wit dy’t op moandei 10 juny (twadde Pinksterdei) einekoer flechtsjen demonstreare wolle? Yn Aldskoat. Op dizze dei is der al hûnderten jier in jiermerk yn Aldskoat. De Skoattermerk.

Froeger mei allerhande bisten en de hynstemerk. No noch wol de hynstemerk mar troch allerlei regels allinnich noch wat lyts plomfee. En fierders hieltiten minder ferskaat oan kreamkes. En hieltiten mear hamburgertinten e.d.

No ha se it idee om in hiel terrein yn te rjochtsjen foar âlde ambachten. En fandêr dizze fraach. Ik wol/kin der net stean. Ha dizze dei altiten sels al in protte drokte mei minsken dy’t by my komme foar kofje/ drankje ed. En dat is fiersten te gesellich om mei te stopjen. Kin dizze fraach op de website plaatst wurde?

Fansels is it net allinnich foar demonstraasje mar ek om te ferkeapjen.

Mei freonlike groet: Lutske Visser, Kolfbaan 1, Aldskoat
0611425355

Sjoch de Spulregels foar demonstraasjes.

Kleur fan de aaien

Grou, 11 maart 2019

As reaksje op it nijs oer it swarte eine-aai krigen wy fan Bouwe de Groot út Grou dizze reaksje.

De schaal is van kalk, grotendeels wordt dit opgenomen in het lichaam door het voedsel aanbod. Het donkere is Eu melanine de z.g. donkere kleurstof of lichte is Feomelanine. Vermoedelijk heeft de eend veel in een donkere blubber vervuilde sloot gezeten waar nog restanten van een donkere kleurstof inzaten. Doordat hij deze heeft opgenomen komt deze niet gelijkmatig weer uit het lichaam via de schaal van het ei. Vroeger de antraciet resten van de kachel als eenden daarin hun kostje nog zochten voor kalk opname zorgde voor donkere pikken in de eieren. Mijn pake Doeke Wijbenga werkte bij gemeente als vuilophaler beging 20 eeuw en had eenden korven en bemerkte al verschil bij eieren welke in de buurt van het as land gelegd werden. ( eet zelf maar eens Norit of Rode bieten je ziet meteen verschil de andere morgen.) Kievietseieren op strontland of Bouwland waren  beduidend donkerder dan op een groen weiland. Verschil van kleur inname bij voeding. Het leggen van verschillende kleuren eieren ontstaat dan ook door z.g. modificatie dat wil zeggen door invloeden van buiten af. Het heeft / kan ook zeer zeker invloed op de smaak hebben. Dat voeding van invloed is zien we ook aan de groene eenden eieren met donkere rode  dooiers. Komen deze eenden in en park of dorp zijn de eieren beduidend lichter en de dooiers ook. De tweede leg van een eend zijn de eieren/dooiers door voedsel aanbod meestal donkerder dan eerste leg.(Dan is er meer groen.) Het jonge groen heeft een hoog caroteen gehalte en zorgt voor meer kleurstof in schaal en dooier. Zo dat was nog even mijn kennis van opleiding tot keurmeester voor vogels. Rode kanaries fokten we met toevoeging caroteen in het drinkwater en voer en leidde  tot rode glans en pikken in de  eieren. Hopende hiermede u toch enige verklaring te hebben gegeven van het verschil in kleur.

Grutnis
Bouwe.

Út it ferhaal fan Bouwe docht dus bliken dat it fretten fan grutte ynfloed is op de kleur fan de skaal.