Kuorkes foar sjongfûgels

Grou, 13 febrewaris 2019

Wy ha yn ús feriening in protte kreativiteit. Bouwe de Groot út Grou is ien fan de flechters dy’t altiten op syk binne nei ûngewoane kreaasjes.

Bouwe skriuwt:

Foar de ferkeap fan fûgelhokjes (kuorkes) ha ik een ferkeap-presintaasje foar yn de winkels makke: in standert mei 4 stiks derop. Ik ferkeapje per winkel dan 10 stiks foar 100 euro.

Misskien in idee foar mear flechters.

Leuk flechtsjen tusken de einekuorren troch as je even minder tiid of sin ha.
It noadige hout foar de standert ha ik fûn yn in kontener yn de buorren by winkelferbouwing, dus gjin kosten.

Wer in foarbyld fan in bydrage oan de sirkulêre ekonomy.

Bruorren Kooistra yn Friesland Post

Dokkum/Grou, 4 febrewaris 2019.

Yn it desimber-nûmer skriuwt Friesland Post oer Friezen dy’t in hiele bysûndere hobby ha yn harren frije tiid. Yn de rubryk Hobby of hartstocht? giet it oer de hobby’s fan de De Kooistra’s út Dokkum: “Zo is (…) Hendrik Kooistra geregeld bezig met het vlechten van eendenkorven.”

Hendrik fertelt ûnder oaren oer de kursussen dy’t hy jout. “We beginnen zo’n cursusdag met met een potje pruttelkoffie. We serveren er boffert bij . Zo bouw je sfeer op. De bedoeling is dat mensen aan het eind van de dag met hun eigen korf naar huis gaan. Dat is nog wel een klus. Wij doen gemiddeld een uur of drie over één korf, maar alle begin is moeilijk…”

En hoe’t hy oaren entûsiast makket foar it ambacht. “Ik heb dit van mijn broer Bouwe geleerd en die weer van Gjalt de Groot. Twee avonden per week een ook nog de zaterdagen zitten Bouwe en ik bij het houtkacheltje te vlechten. Dat zijn momenten die we koesteren.”

Te lêzen yn it desimber-nûmer 2018.

Folder op webside

Grou, 30 jannewaris 2019

Ha jo ferlet fan drukte folders, dan kinne jo dy oanfreegje by de skriuwer: skriuw in mail nei bestjoer@de-strampel.frl of skilje 06-19762962.

De folder fan De Strampel kinne jo no ek delhelje fan de webside. Yn it menu stiet no in tab Folder, as jo dêr op klikke krije jo de folder yn byld.

Troch op de griene knop ûnderoan te klikken, wurdt de folder op jo kompjûter delhelle. De folder is dan te besjen mei it programma ‘Acobat Reader’ of in oar programma dat ek pdf-formaat lêze kin.

Hoe moat in koer pleatst wurde?

Grou, 29 jannewaris 2019

Dat freget immen him ôf oan wa’t Bouwe de Groot út Grou in pear kuorren levere hat.

Bouwe skriuwt:

Afgelopen week leverde ik enkele eendenkorven af in Overijsel. Men vroeg mij hoe deze op te hangen of te plaatsen. Ik verwees ze naar de site met kopje korf ophangen. Wel een summiere omschrijving maar geen foto’s helaas. Is het leuk om komende voorjaar de leden foto’s te laten insturen van het ophangen en plaatsen van eendenkorven. Hiervan dan een collage op de site te plaatsen met omschrijving.

Zomaar even een gedachte.
Vriendelijke groeten

Bouwe.

Wy ha in pear ôfbyldings taheakke oan de tekst op by Einekoer ophingje. Dat makket it wat sichtber. Fierders tinke wy dat it aardich goed omskreaun is. Mar foar suggestjes steane wy fansels altiten iepen.

As der leden binne dy’t foto’s ha fan it pleatsen fan in koer, dan meie dy dat wol tastjoere oan bestjoer@de-strampel.frl

Fan elkoar leare

Grou, 26 jannewaris 2019

Yn Bitgum kinne twa kear yn ’t jier leafhawwers trije jûnen achterinoar in koer flechtsje yn ien fan de kassen. Dat binne net allinne begjinners mar ek mear betûfte flechters. Durk Wijnia regelet reid en flaaks en dan kin fan lûns sân oant tsien oere flechte wurde. It bliuwt net allinne by flechtsjen, der wurde ek gâns ferhalen en anekdotes ferteld. Al mei al in tige gesellich basrren.

Cor Snoeij en Bonne Bruinsma fine dat Durk moaie kuorren makket. Sy woenen de keunst wolris ôfsjen fan de learmaster en skoden ek oan. It resultaat wie trije kuorren de man en in pear moaie jûnen.

Fraach en oanbod einekuorren

Grou, 23 jannewaris 2019.

Fan Bouwe de Groot út Grou krigen wy de fraach oft der op de webside ek in fraach/oanbod stean kin fan einekuorren. Bouwe wol graach in “einekoerwinkel” ha op de webside, sadat elkenien syn/har waar dêr oanmelde kin.
Dit soe betsjutte dat de webside útwreide wurde moat en dat sit der op koarte termyn net yn.

Immen dy’t einekuorren siket of dy’t kuorren ferkeapje wol, kin dit mei namme en telefoannûmer trochjaan oan de skriuwer fan De Strampel: bestjoer@de-strampel.frl; dy set it dan op de webside by Fraach en Oanbod. Belangstellenden kinne dan ûnderling kontakt mei-inoar sykje en saken dwaan.

Sutelje mei klaaikuorren

Grou, 10 jannewaris 2019

Yn ’e wintermoannen wurde ornaris de measte kuorren makke. Alteast, by Gjalt de Groot wol. Hy en syn frou Els meitsje der wol in pear hûndert. Yn syn ferhalen dy’t er rûnom yn de provinsje hâldt fertelt Gjalt hoe’t hy mei de karre achter de auto by boeren en winkels delgiet. As hy dan in boer in koer oansmarre wol, krijt hy ek wolris in snear : ”Kin dy ein sels net in plakje fine yn de natuer? Dêr is gjin koer foar nedich.” Gjalt hâldt fol en wit sa mannich koer man de man te bringen. Dat útsuteljen fan de kuorren docht Gjalt noch altiten. Sa ek op ien fan de lêste dagen fan 2018; mei in karrefracht oan kuorren en in steapel folders gie hy op ’e sutel. Wy meie oannimme dat de karre leech wie doe’t Gjalt wer werom yn Holwert wie.

Gearwurking Strampel / Boeremuseum slagge

Grou/Flânsum, 31 desimber 2018

Fan Twadde Krystdei oant en mei Aldjiersdei kamen in pear hûndert minsken ôf op it unike museum fan Titus de Wolff yn Flânsum. De gearwurking tusken Strampel en Museum koe net better. In belangstellend publyk, jong en âld! Cees van der Meulen siet dêr as fertsjintwurdiger fan ús feriening. Der wie alle gelegenheid te fertellen oer de bysûnderheden fan it koerflechtsjen, de winning fan reid en flaaks en it libben fan de einen. Sommige besikers ferlieten de pleats wer mei in koer en in folderke. Miskien komme der nije flechters út.

Cees van der Meulen is tefreden oer syn koer

Einekoer yn Glossy

Grou, 5 desimber 2018.

Moaie einekuorren en moaie froulju binne beide it besjen wol wurdich. De lêsten komt men gauris tsjin yn in glossy. By einekuorren leit dy kombinaasje net sa yn ‘e reden.

Jan Oostenbrug seach lykwols yn de glossy Bazaar beide op de foto stean en meldt: “Oege Hoekstra fan Tergrêft hat in fotomodel yn de tún fan it glossy moadeblêd Bazaar. Op himsels gjin grut nijs mar wol dat de âlde appelbeam en de einekoer yn de grêft neist hûs moai op it plaatsje steane.
Ek binne foto’s makke yn it Ruurd Wiersma museum yn Burdaard.
Sa sjocht men mar wêr hoe moai dingen byinoar komme kinne.”

Jan stjoert ek efkes in foto mei fan de prachtige kop-hals-romppleats fan Oege mei de moaie rige fruitbeammen en de feart fol strampels.

kop-hals-romppleats Oege Hoekstra

De kop-hals-romppleats fan Oege Hoekstra yn Tergrêft