Gearwurking Strampel / Boeremuseum slagge

Grou/Flânsum, 31 desimber 2018

Fan Twadde Krystdei oant en mei Aldjiersdei kamen in pear hûndert minsken ôf op it unike museum fan Titus de Wolff yn Flânsum. De gearwurking tusken Strampel en Museum koe net better. In belangstellend publyk, jong en âld! Cees van der Meulen siet dêr as fertsjintwurdiger fan ús feriening. Der wie alle gelegenheid te fertellen oer de bysûnderheden fan it koerflechtsjen, de winning fan reid en flaaks en it libben fan de einen. Sommige besikers ferlieten de pleats wer mei in koer en in folderke. Miskien komme der nije flechters út.

Cees van der Meulen is tefreden oer syn koer

De Strampel by Poppenwier yn en út

Poppenwier, 24 en 25 novimber 2018.

Dit jier wie De Strampel foar it earst oanwêzich by de manifestaasje Poppenwier yn en út.  Beide dagen wiene der flechters en in tafel fan De Strampel mei wat lytsguod dat mei it flechtsjen te krijen hat. Wy hienen de beskikking oer de grutte seal fan doarpshûs De Trilker.

Dêr sieten sneon te koerflechtsjen: Lolke van der Meer, Hindrik Kooistra, Riepke Glas en Jan Lautenbach. Op snein wiene Jan Falkena, Bouwe de Groot, Lolke van der Meer, Durk Wynia, Jan Lautenbach, Hendrik Wierstra en Mees Nauta oan it flechtsjen. Mees wie der ek mei syn oare hobby: it loaien fan fiskhûden en it beklaaien fan boekjes en doaskes mei dat spesjale lear.

In moaie strampel mei in koer derop, reid, flaaks en einekuorren makken it plaatsje kompleet.

Der wie op ien fan de siden fan de seal in lytse bioskoop makke. Dêr waard de moaie film fan De Strampel fertoand. Dat wie wol in súkses want guon minsken seagen de film wol twa of trije kear achterelkoar. Foar wa’t de film noch net hat: hy is te keap, sjoch mar even by ‘fraach en oanbod’.

Snein waard de seal ek nochris ekstra opfleure troch de folkgroep ‘Volk’ fan Grou. Snert en rikke iele makken de saak kompleet! It publyk èn de flechters wiene dik tefreden!

Hjirûnder wat foto’s fan sneon en snein. As jimme op de foto’s klikke, dan komt der in grutter plaatsje yn byld.

Kulturele Haadstêd yn Holwert, 12 sneonen en hûnderten minsken

Holwert, 25 augustus/1 septimber 2018.

(Algemiene meidieling: as jo op de foto’s klikke, dan wurde se meastentiids grutter en moaier.)

Nei de wike fan it geweld fan de Reuzen en  de Alvestêdetocht-Reus skittere sneon 25 augustus foar de 11te sneon de Kulturele Haadstêd-stjerre wer op de rûte fan Follow the Blue Line, it flaaks projekt yn de bouhoeke fan ús provinsje.

It wie geweldich dêr yn en om it Swetshok by Els en Gjalt de Groot. We hawwe de minsken net teld mar it siet net fier fan de hûndert ôf!

Famyljes mei beppes en pakes, mei jonge bern, mei dochters en soannen, in ploechje studinten út Amsterdam dy’t alle rikke makreel en poan en ek noch in flink nustje rikke iel meinamen plus in flesse Warkeweet kleuren dizze earst wat suterige dei ta in bûnt, gesellich en sinnich barrren!

Strampelleden Johannes van der Meer (rjochts) en adspirant-lid Yge Walsweer (links) bystien troch Strampelbestjoerslid Cees van der Meulen laten de besikers al pratende troch de wûndere wrâld fan it Swetshok en lieten se grutsk de prachtige flaaksrispinge fan 2018 sjen.

De sfear waard yn de dei brocht troch, ek al wer in Strampellid, Els de Groot, dy’t har ‘personiel’ foarseach fan kofje, sûkerbôle, slokjes mei tsiis en guozzewoarst, potstro mei sjerp en útbret spek, en ta beslút brette hinnepoaten fan Johannes van der Meer. Sneon 1 septimber waard de suksesfolle rûte fan Follow ôfsletten. Hûnderten minsken hawwe derfan genietsje kinnen!

It Bestjoer fan De Strampel tanket Gjalt en Els de Groot foar de foarbyldige wize wêrop’t se yn it geweld fan KH 2018 de sjarme fan it âlde ambacht fan it koerflechtsjen op de Fryske en Nederlânske kaart settten hawwe!

Jan Falkena yn LJOCHTSTILL, KH 2018

Earnewâld, 11 augustus 2018.

20180805-Jan1Jan Falkena yn aksje op ‘Ljochtstill’ yn Earnewâld. hy hat der al twa kear earder sitten en yn septimber komme der noch trije demo’s, alles yn it ramt fan KH 2018!

De betinkers fan Ljochtstill sizze dersels it folgjende oer:

‘Ljochtstill’ brengt natuurbeleving en kunst samen. Grote glazen koepels in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld laten de waarde zien van het landschap, de stilte, de identiteit en de kunst.

(Foar wa’t net wit wat in geodetyske koepel is bringt Wikipedia rêding: Een geodetische koepel of geodetisch gewelf (Engels: Geodesic dome) is een koepelvormig gewelf dat door de speciale constructie zeer licht kan worden uitgevoerd.

Geodetische’ koepels

Ljochtstill is een internationale uitwisseling van kunstenaars, exposities en workshops in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. In Nationaal Park De Alde Feanen zijn in 2018 een aantal ‘geodetische’ expositiekoepels te bezoeken; glazen koepels met een doorsnede van zeven meter. In deze koepels zijn kunstwerken te bewonderen die de pracht van de omgeving versterken – en vice versa.

Jan sit net yn mar neist de ‘geodetische’ koepel. Foar tiden yn septimber: Sjoch de webside fan ‘Ljochtstill’.

De Kooistra’s op de smûkste merk

20180811-KooistrasSaterdei 11augustus moaie dei hân , mei myn broer siet ik te koerflechtsjen yn Peasens Moddergat, op de smûkste merk op en achter it terrein fan de fiskershúskes. It waar koe net better en dêrom ek een protte folk,  al mei al een prachtige dei.

Groetnis fan Bouwe en Hendrik Kooistra, koerflechters út Dokkum

It flaaks bloeit en de minsken komme om dat te sjen!

Holwert, sneon 14 july 2018

Oeral yn de provinsje binne de aktiviteiten fan LF 2018 yn folle gong en sa komme der ek minsken dy’t belangstelling hawwe foar de flaaksrûte (Follow the blue line) by Els en Gjalt de Groot om te sjen hoe’t men fan reid en flaaks einekuorren flechtsje kin.

De besikers binne oer it generaal minsken dy’t  oantinkens hawwe oan de tiid dat der yn de bouhoeke noch folop flaaks boud waard. Elke sneon oant en mei 1 septimber litte Els en Gjalt sjen hoe’t der by har mei flaaks wurke wurdt.

Bloeiend flaaks mei syn blauwe blomkes  (Binnema, Marrum, Ljouwerterdyk 2)

Op snein 15 july skriuwt Gjalt hoe’t sneon de 14e ferrûn is:
    ‘We ha hjoed sa om ende by 30 minsken hân.
Wie suver wat te drok mei de beide kursisten der noch by. Wol wer bysundere minsken troffen mei bysundere ferhalen’.

DSC_0267 VLASROUTE PIC DSC_0271 FLAAKS 2 PIC

 

Koerflechtsjen bringt fleur yn it libben

Bakkefean, 22 april 2018.

Jan Falkena en Cees van der Meulen joegen in demonstraasje koerflechtsjen op lamkesdei 2018. Doe kamen  mear as tûzen belangstellenden by it Fryske Gea  om de  lamkes te sjen. Alles spilet him ôf om de prachtige skiepskoai hinne.

De foto’s, makke troch ien fan de gasten, Marrigt van der Valk, en fêste Strampelfotograaf Cees van der Meulen, jouwe in moaie yndruk fan it flechtsjen en it jonge libben by en yn de skiepskoai.

Der waarden kuorren en klokjes ferkocht en de earste belangstellende foar in kursus skreau ‘m ek al wer by Jan yn!