Twa flechters socht foar 9 septimber

thGrou, 24 july 2017

Sneon 9 septimber organisearret Landschapsbeheer Friesland in iepen dei by Einekoai Talma te Ingwierrum fan 10 oant 14 oere.

Se wolle der graach 2 flechters hawwe. Cynthya Russchen is kontaktpersoan. Se wurket op moandei en tongersdei, Landschapsbeheer Friesland – Commissieweg 15 – 9244 GB  BEETSTERZWAAG – Tel.: 0512 – 38 38 00 – www.landschapsbeheerfriesland.nl

Landschapsbeheer stelt 25 euro foar elke flechter beskikber.

 

 

 

 

 

 

Ek einekoerflechtsjen leare ?

fdeinekoer1.jpgHolwert, 3 july 2017

Ek einekoerflechtsjen leare? Elk jier binne der wer minsken, dy’t dit âlde ambacht leare wolle. De kuorren wurde flochten yn klassyk ferbân mei reid en lofters fan flaaks.

 

Kursus: Op ôfspraak yn oerlis, hiele dei of allinne middeis

  • Hiele dei: 10 oere start mei bakje kofje, tusken de middei snert ite  

  • Tiid sa’n 4 oeren. Oantal dielnimmers per kear  6 t/m 12. 

  • Alle materiaal is oanwêzich: nulle, reid en flaaks 

  • Lokaasje: hjir yn ’it Swetshok’. 

  • Garânsje dat elk mei in koer de doar útstapt.

  • Neisit mei in hapke en gleske drinken en in smout ferhaaltsje. 

  • Kosten allinne middeis 25 euro p.p. 

  • Kosten de hiele dei 30 euro p.p.                                                                    

Foar ynformaasje of oanmelding:

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert, 0519-561784, mail: gj.d.groot@hetnet.nl   

Kursus op sneon 11 nov. 2017 en sneon 9 des. 2017.