Oldtimerdei yn Minnertsgea, wa giet mei?

IMG_0267-BorderMaker-390x250Op 27 april – keningsdei is der yn Minnertgea wer in Oldtimerdei. Alde trekkers, frachtweinen, brommers ensfh. En …. demonstraasjes fan âlde ambachten. Dêr passe in pear koerflechters prachtich by. Hendrik hat goeie oantinkens oan de iepening fan de Sintrale As, dêr siet er ek mei oare flechters. Wa giet mei Hendrik mei? Beregesellich!!  Belje of mail ‘m mar.

Hendrik Wierstra, Burgum, 06-52483176, hendrikwierstra@hotmail.com

Fûgelhelling hâldt IEPEN DEI en freget in flechter

Grou, 12 febrewaris 2018.  De Fûgelhelling leit ús ûndersteande fraach foar. Wa’t fan de flechters in demo jaan wol, dy kin kontakt opnimme.

naamloos26 mei 2018 houden wij onze jaarlijkse Open Dag. Graag zouden wij U weer uitnodigen om deze dag met ons te vieren. Er zullen weer allerlei activiteiten georganiseerd worden waar de kraampjesmarkt er een van is. Graag horen wij van u of u geïnteresseerd bent. Met vriendelijke groet, Namens de activiteitencommissie.

Stichting Vogelasiel “De Fûgelhelling”
Opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren
De Feart 1, 9247 CK Ureterp, T: 0512 514328
E: info@defugelhelling.nl
I: www.defugelhelling.nl