Dickens Festijn op ‘e Lemmer

Grou, 19 septimber 2017

imagesFIL3PQC9Anne Marie Muizelaar (Ulco en Annemarie [mailto:muizelaaru@ziggo.nl 0642553524) fan de ‘Organisatie Dickens Festijn’ komt mei de folgjende fraach:

Op 16 en 17 december a.s. vindt er in Lemmer het 2e Dickens Festijn plaats.
Vorig jaar was het Dickens Festijn in Lemmer een groot succes. Dit jaar belooft het nog groter/mooier te worden met (naar verwachting) nog meer bezoekers.

Nu zijn we nog op zoek naar mensen die een oude ambacht uitoefenen en die in Dickens kleding hun ambacht willen demonstreren.
Dus mijn brandende vraag: zou u het leuk vinden om deze 2 dagen in Lemmer tijdens het Dickens Festijn het ambacht te komen demonstreren?
Ik hoor graag uw reactie.

Flechter frege op boeredei

Grou, 30 augustus 2017

Boeredei mei âlde ambachten
Sneon 23 sept te Ingwierrum moarns 10 oere oan’t 5 oere middeis
Lokaasje Lytsewei op de iisbaan ( by it doarpshûs ).
Fergoeding 25,= foar flechter.
Kontaktpersoan:
Kees Dijkstra
Dotingawei 1
9132 EA Ingwierrum
Dijkstra_K@hotmail.com
0511-408286

Ek einekoerflechtsjen leare ?

fdeinekoer1.jpgHolwert, 30 aug. 2017

Ek einekoerflechtsjen leare? Elk jier binne der wer minsken, dy’t dit âlde ambacht leare wolle. De kuorren wurde flochten yn klassyk ferbân mei reid en lofters fan flaaks.

 

Kursus: Op ôfspraak yn oerlis, hiele dei of allinne middeis

  • Hiele dei: 10 oere start mei bakje kofje, tusken de middei snert ite  

  • Tiid sa’n 4 oeren. Oantal dielnimmers per kear  6 t/m 12. 

  • Alle materiaal is oanwêzich: nulle, reid en flaaks 

  • Lokaasje: hjir yn ’it Swetshok’. 

  • Garânsje dat elk mei in koer de doar útstapt.

  • Neisit mei in hapke en gleske drinken en in smout ferhaaltsje. 

  • Kosten allinne middeis 25 euro p.p. 

  • Kosten de hiele dei 30 euro p.p.                                                                    

Foar ynformaasje of oanmelding:

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert, 0519-561784, mail: gj.d.groot@hetnet.nl   

Kursus op sneon 11 nov. 2017 en sneon 9 des. 2017.