Wa siket in karke foar ferfier fan syn reid?

Grou/Wurdum, 20 july 2018.

Jinke Kuperus biedt fanwege sûnensproblemen harren karke te keap oan, se skriuwt:

      ‘In moaie oanhinger te keap,  der kinne moai wat bosken reid op en der stiet in ein mei in einekoer efterop. De klep giet mei in gasfear del en  omheech. Freechpriis is 150 euro’.

mei freonlike groetnis, Jinke Kuperus, George Emersonstrj. 18, 9088 BE Wurdum, 058-2551954, a.kuperus27@upcmail.nl