Ek einekoerflechtsjen leare ?

Holwert,  6 nov. 2017

Ek einekoerflechtsjen leare? Elk jier binne der wer minsken, dy’t dit âlde ambacht leare wolle. De kuorren wurde flochten yn klassyk ferbân mei reid en lofters fan flaaks.

 

Kursus: Op ôfspraak yn oerlis, hiele dei of allinne middeis

  • Hiele dei: 10 oere start mei bakje kofje, tusken de middei snert ite  

  • Tiid sa’n 4 oeren. Oantal dielnimmers per kear  6 t/m 12. 

  • Alle materiaal is oanwêzich: nulle, reid en flaaks 

  • Lokaasje: hjir yn ’it Swetshok’. 

  • Garânsje dat elk mei in koer de doar útstapt.

  • Neisit mei in hapke en gleske drinken en in smout ferhaaltsje. 

  • Kosten allinne middeis 25 euro p.p. 

  • Kosten de hiele dei 30 euro p.p.                                                                    

Foar ynformaasje of oanmelding:

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert, 0519-561784, mail: gj.d.groot@hetnet.nl   

Kursus op 9 des. 2017, 13.00 oere

 

     

 

 

 

     

     

 

Dickens Festijn op ‘e Lemmer

Grou, 19 septimber 2017

imagesFIL3PQC9Anne Marie Muizelaar (Ulco en Annemarie [mailto:muizelaaru@ziggo.nl 0642553524) fan de ‘Organisatie Dickens Festijn’ komt mei de folgjende fraach:

Op 16 en 17 december a.s. vindt er in Lemmer het 2e Dickens Festijn plaats.
Vorig jaar was het Dickens Festijn in Lemmer een groot succes. Dit jaar belooft het nog groter/mooier te worden met (naar verwachting) nog meer bezoekers.

Nu zijn we nog op zoek naar mensen die een oude ambacht uitoefenen en die in Dickens kleding hun ambacht willen demonstreren.
Dus mijn brandende vraag: zou u het leuk vinden om deze 2 dagen in Lemmer tijdens het Dickens Festijn het ambacht te komen demonstreren?
Ik hoor graag uw reactie.