Kursus einekoer flechtsjen

                          Holwert, 17 oktober 2018.

 Ek einekoerflechtsjen leare ?

Elk jier binne der wer minsken dy dit âlde ambacht leare wolle .

De kuorren wurde flochten yn klassyk ferbân mei reid en lofters fan flaaks .

Kursus

  • Op ôfspraak, yn oerlis, hiele dei of allinne de middeis
  •  Hiele dei, 10 oere start mei bakje kofje, tusken de middei snert ite
  •  Tiid sa’n 5 oeren, oantal dielnimmers per kear  6 oant 16
  •  Alle materiaal is oanwêzich: nulle, reid en flaaks
  •  Lokaasje is hjir yn  ‘it Swetshok’
  •  Garânsje dat elk mei in koer de doar út stapt
  •  Neisit mei in hapke en gleske drinken en in smout ferhaaltsje
  •  Kosten allinne de middeis 25 euro p.p.
  •  Kosten de hiele dei 35 euro p.p.

Foar fierdere ynformaasje of oanmelding:

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert, 0519-561784, gj.d.groot@hetnet.nl

Kursus 1 des. 2018, de hiele dei.