Flechtkursus foar jeugd

Grou, 5 novimber 2019

Fan de fûgelwacht Oldeholtpade komt in fersyk om in flechtkursus te jaan oan in groepke jeugd tusken 8 en 14 jier en eventueel in groep folwûksenen.

Plak: Yn de buert fan Oldeholtpade/Nijeholtpade
Tiid: febrewaris/maart 2020

Om’t in doel fan it bestjoer is om mear jeugd by it flechtsjen te belûken, wol it bestjoer dit wol koördineare.
Belangstellenden kinne harren melde by it bestjoer
Belje mei ek: (06) 19762962.

Wer seis koerflechters derby

Earnewâld/Grou 3 maart 2019

Learmaster Jan Falkena hat op 25 en 27 febrewaris yn in loads fan It Fryske Gea Earnewâld wer in seistal minsken it koerflechtsjken leard. It giet om personielsleden fan It Fryske Gea. In soad wille hân, skriuwt Jan.
Fan de kursus binne foto ’s makke troch Henk Bootsma.

Troch op in foto te klikken wurdt hy grutter sichtber.

Les op 14 july, mei nij reid en ‘âlde’ flaaks.

Holwert, 14 july 2018.

It flaaks bloeit prachtich en it reid wurdt skard. Fanwege de wûndermoaie simmer is it farsk sniene reid yn in dei drûch.

De beide manlju, op les by Gjalt de Groot,  binne krekt begûn mei it flechtsjen fan har earste koer.

En ûnderwilens kinne de earste besikers fan Follow the blue line komme mei harren belangstelling en fragen. Wat sil dizze sneon wer bringe?

Ferhipte kâld bûten mar lekker smûk yn it flechthok!

Dokkum, 11 maart 2018

It folgjende moaie berjocht mei foto’s kaam binnen by de redaksje:

       ‘Op saterdei 3 maart wie it wer gesellich drok yn ús flechthok. In  famylje-útsje fan 9 minsken út de Westereen  wie dizze dei by ús te kuorkjen.  Bûtendoar winterkjeld mar binnendoar lekker waarm by de houtkachel. Saterdei 10 maart de kuorren op de strampels set en no mar hoopje dat de eintsjes de kuorren fine kinne.  Bouwe en Hendrik Kooistra, Dokkum’.

Tweintich boerinnen meitsje wetterlânkuorren

Aldskoat, 26 febrewaris 2018.

Fan Lutske Visser krigen we ûndersteand berjochtsje:

Op 13 en 14 febrewaris ha Gerben vd Meer (út Broek) en ik,  Lutske Visser (ALdskoat) twa jûnen les jûn oan sa’n tweintich  boerinnen om har eigen einekoer te meitsjen.

Yn in ferwaarme skuorre op de Woudfennen by De Jouwer ha we twa moaie jûnen hân. En binne alle boerinnen mei har eigen einekoer en in folder fan de Strampel nei hús ta gien.

Flechtkursus foar minsken rûnom wei!

Dokkum, 16 febrewaris 2018.

De bruorren Kooistra fan Dokkum soargje der elk jier wer foar dat minsken it koerflechtsjen leare. Harren klaslokaal is net allinnich waarm mar ek nostalgysk ynrjochte.

Se skriuwe:

             Hjoed wer in moaie ploech hân te kuorkjen. Jagers út Kampen en omkriten, 2 man út Biddinghuizen en 2 man fan Urk. Dy hiene  hearlike rikke salm meinommen, ferskriklike lekker. Eltsenien in moaie dei hân en mei in goed gefoel mei de sels makke koer wer nei hûs.

In mins is nea te âld om te learen

Wikel, 3 jannewaris 2018.

Twa leden fan de feriening, te witten Jan Falkena en Cees van der Meulen, giene yn de lear by Kees Terpstra yn  Wikel.

Jan en Cees flechtsje graach klaaikuorren. Reid en flaaks binne dan de materialen. Kees flechtet sûnt jierren allinne mei reid wetterlânkuorren. Wetterlânkuorren soene de beide mannen ek wol flechtsje wolle. Kees Terpstra wie ree se dy keunst by te bringen.

Mei in kuorfol geduld lei Kees út hoe’t dat moast. Hy flechte foar en sette de mannen oan it wurk.

Mei wat help hiene se de slach te pakken en nei in oantal oeren koene beide learlingen in wetterlânkoer meinimme nei Grou en Oerterp.