Frjemde kombinaasje

IMG_0040 (2)

Aldeboarn, 24 april 2018.

Cor Snoeij, altyd ‘yn’ foar in grapke, sjocht op ien fan syn swalktochten, dizze frjemde kombinaasje en skriuwt dêr it folgjende kommentaar by:

        ‘Dizze minsken tinke grif dat de kuorren net wetterticht binne. Der sit ek in goes by, mar it sil nea slagje  dat dy yn ‘e koer komt. Werom net tinkt men? Koer te lyts seker of goes te grut? Ha ha, nee, de goes is fan stien.’

Briedende ein yn ‘e koer yn ‘e Pikmar.

Grou, 23 april 2018.

It koe net útbliuwe. In koer op sa’n moai plakje krijt besite. Yn it Teehûs wurdt mei man en macht wurke oan it ôfbouwen fan di no al moaie nije Teehûs. Dêr oeral drokte en lawaai, in pear meter fierder rêst en natuer. De djerreblommen steane yn folle bloei, Fryslân yn breidstoai!

2018-04-23 17.30.14 djerreblommen pic 2018-04-23 17.31.30 koer pic

Koerflechtsjen bringt fleur yn it libben

Bakkefean, 22 april 2018.

Jan Falkena en Cees van der Meulen joegen in demonstraasje koerflechtsjen op lamkesdei 2018. Doe kamen  mear as tûzen belangstellenden by it Fryske Gea  om de  lamkes te sjen. Alles spilet him ôf om de prachtige skiepskoai hinne.

De foto’s, makke troch ien fan de gasten, Marrigt van der Valk, en fêste Strampelfotograaf Cees van der Meulen, jouwe in moaie yndruk fan it flechtsjen en it jonge libben by en yn de skiepskoai.

Der waarden kuorren en klokjes ferkocht en de earste belangstellende foar in kursus skreau ‘m ek al wer by Jan yn!

2018-04-22 12.40.43 lamkesdei jan - cees pic 2018-04-22 16.42.08 koai mei skiep pic 2018-04-22 16.44.27 lamkes pic 2018-04-22 16.45.34 koai pic 2018-04-22 Cees op lammetjesdag pic 2018-04-22 Jan F op lammetjesdag pic

Frede en harmony …. mar soms in frjemde gast by de kuorren fan Jan.

Gytsjerk, 11 april 2018

Strampellid Jan Oostenbrug skriuwt it folgjende:

mei kop ut koer.jpg   ‘De earste einen oan de lech. De Noardske falk is ek wol apart. Ik makke de foto’s neist ús hûs  op ‘t Set yn Gytsjerk’.

Jan hat soms aparte gasten by syn kuorren. Soms binne it iisfûgeltsjes en dan wer strykt der in Noardske falk (slechtvalk) by ien fan syn kuorren del.fleurich gehiel.jpgein yn sirkel

We meie oannimme dat dy gasten gjin kweade bedoelingen hawwe yn de rjochting fan de einen.

 

 

 

Noardske falk.jpgMar mei in Noardske falk kin dat oars wêze. Fan dizze rôffûgel witte we dat er yn dûkflecht mear as 300 km de oere helje kin. Sa plôket er dowen en oar fûgelt samar út de loft. It is ús net bekend, oft er sa ek wolris in einfûgel snapt.

It soe kinne fansels.

 

Der stiet wer in Grouster kreamkeamer yn de Pikmar

Grou, 8 april 2018.

Strampellid Bonne Bruinsma fan Grou skriuwt ús it folgjende:

      ‘Freedtejûn ha Dicky Jonker en ik in strampel mei in einekoer yn de Pikmar setten”.

It Bestjoer fan de Strampel is tige wiis mei it wurk fan de beide mannen. Einekuorren en Grou hawwe al in hiel âlde bân mei inoar. Sa’t wy yn in oar berjochtsje op dizze webside alris it ien en oar ferteld hawwe oer de tiden dat de Grousters hûnderten kuorren yn de sleatswâlen en op de Pikmar útsetten om yn de maitiid safolle mooglik eine-aaien sammelje te kinnen, is mei de koer dy’t no wer yn de mar stiet in âlde tradysje nij libben ynblaasd. It is by Dicky en Bonne fansels net de bedoeling de aaien te sieden, te bakken of oan de bakker te ferkeapjen. It giet dizze twa natuerfreonen om de belangen fan de einen en de tradysje fan it koerflechtsjen…. èn it is teffens in moaie oanklaaiing fan it Grouster wetterfront, de prachtige kuierboulevard oan de seamen fan de Pikmar, dêr’t ynkoarten it fernijde Teehûs te pronkjen stean sil.

Dicky set de koer dy’t Bonne flochten hat op de strampel. 20180406-IMG_9936 20180406-IMG_9939-2

 

 

 

 

 

 

In einekoer wurdt yn Grou wol in Grouster Kreamkeamer neamd.

Yn eardere tiden, doe’t de winters noch strang wiene en lang duorren, hie de Grouster eineferiening, de foarrinner fan de lettere fûgelwacht, in systeem betocht om de eigners fan de kuorren in koerjild te freegjen. Mei de opbringsten koe men dan yn de winter foer keapje om de einen troch de tiid te helpen. Oan elke koer moast dan in houtsje befêstige wurde mei it jiertal fan dat jier derop sadat de kuorrekontroleurs sjen koene oft der ek klandestine kuorren yn it wetter stiene. De betinker fan dat systeem wie Grutte Tseard, in bekende Grouster eineman. It ‘belestinghoutsje’ stie bekend as It Houtsje fan Grutte Tseard. De houtsjes waarden makke yn it saneamde houtsjefabryk fan de Halbertsma’s.

Nije en oplape kuorren wachtsje op einen

Flânsum, 22 maart 2018.

In soad kuorren steane al teplak en de earste meldingen fan aaien binne der ek al. Foar in diel binne de kuorren nij, mar ek in oantal binne al in tal jierren âld.

Soms ferlieze de bannen oan de ein fan de hals it ferbân as de lofters brekke. Dan kin mei in lytse reparaasje in koer noch wol ien of miskien wol twa jier mei. Of in toutsje ynflochten yn de âlde koer makket ‘m wer sterk genôch foar nòch in seizoen.

In plakje op de hage is dan fansels foar in âld koer in prima oplossing.

2018-03-22 16.14.21 wettlkoer pic 2018-03-22 16.16.17 koer op hage pic 2018-03-22 16.17.58 2 kuorren yn beam 2 pic

Bertus makket fan in kâld in waarm aai

Wurdum, 17 maart 2018.

1 ste eiaai 2018 =2Noch altyd gjin maitiid, mar nachten mei matige froast!

Jinke Kuperus stjoert ús in fotootsje mei de folgjende tekst:

   ‘Hast yn deselde koer as ferline jier! It aai  is ferrekte kâld hear! Bertus sil it daliks efkes bakke!’  

Ferhipte kâld bûten mar lekker smûk yn it flechthok!

Dokkum, 11 maart 2018

It folgjende moaie berjocht mei foto’s kaam binnen by de redaksje:

       ‘Op saterdei 3 maart wie it wer gesellich drok yn ús flechthok. In  famylje-útsje fan 9 minsken út de Westereen  wie dizze dei by ús te kuorkjen.  Bûtendoar winterkjeld mar binnendoar lekker waarm by de houtkachel. Saterdei 10 maart de kuorren op de strampels set en no mar hoopje dat de eintsjes de kuorren fine kinne.  Bouwe en Hendrik Kooistra, Dokkum’.

SONY DSC SONY DSC

Sander, Tamme en Johannes op sterk iis

Dronryp, 3 maart 2018.

Yge Walsweer fan Dronryp skriuwt it folgjende:

    Ofrûne sneontemoarn wiene dizze mannen Sander Hempenius, Tamme Veldstra en Johannes van der Meer drok dwaande om 21 einekuorren in plakje te jaan by de plas/dras stripe fan boer Rosier yn de  puollen ûnder Dronryp. Sterk iis, mar stjerrende kâld, mei troch de wyn fansels. Mar it iis wie in moaie gelegenheid om de kuorren dy’t fan’t winter makke binne in plakje te jaan foar de eintsjes. Mei út namme fan Johannes stjoer ik jim  in pear foto’s ta. Moai dat we sokke dingen diele kinne.De koer op de foargrûn hat Sander sels makke. Mei groetnis, Yge Walsweer, Dronryp.

IMG_4365 IMG_4371