Einekoer yn Glossy

Grou, 5 desimber 2018.

Moaie einekuorren en moaie froulju binne beide it besjen wol wurdich. De lêsten komt men gauris tsjin yn in glossy. By einekuorren leit dy kombinaasje net sa yn ‘e reden.

Jan Oostenbrug seach lykwols yn de glossy Bazaar beide op de foto stean en meldt: “Oege Hoekstra fan Tergrêft hat in fotomodel yn de tún fan it glossy moadeblêd Bazaar. Op himsels gjin grut nijs mar wol dat de âlde appelbeam en de einekoer yn de grêft neist hûs moai op it plaatsje steane.
Ek binne foto’s makke yn it Ruurd Wiersma museum yn Burdaard.
Sa sjocht men mar wêr hoe moai dingen byinoar komme kinne.”

Jan stjoert ek efkes in foto mei fan de prachtige kop-hals-romppleats fan Oege mei de moaie rige fruitbeammen en de feart fol strampels.

kop-hals-romppleats Oege Hoekstra

De kop-hals-romppleats fan Oege Hoekstra yn Tergrêft

Trêdzjende einen

Grou, 3 desimber 2018.

Dat de natuer in bytsje yn de war is, kinne wy allegearre merke. Sa ek Jan Oostenbrug. Hy skreau: “Justermoarn op 2 desimber trêde in jerk in ein by ús yn de feart en Piet P mar oer winter eamelje. Wy wachtsje ôf wat er kommen giet: aaien of iis. Of beide?

Jan stjoerde in foto mei fan it pearke dat efkes letter noflik op it stalt siet.

Jierfergadering 2018

Grou, 2 desimber 2018

Freed 30 novimber wie wer de jierlikse gearkomste fan de leden fan De Strampel. De sânde. Yn de sfearfolle seal fan doarpshûs De Trilker kamen sa’n 30 leden by-inoar om de saken fan it ôfrûne jier troch te nimmen en foarút te sjen nei it kommende jier. It wie in bysûndere gearkomste, want alle trije bestjoersleden hienen de maksimale tiid sitten en koenen neffens it karbrief net op ‘e nij beneamd wurde. Elk gie mei syn eigen ferhaal yn op de moaie tiid dy’t hy belibbe hie yn de seis jier nei de oprjochting yn 2012.

Gjalt de Groot kaam yn 2012 mei it inisjatyf in flechtersferiening en frege Cees van der Meulen as skriuwer en Jan Falkena as ponghâlder. Mei troch de ynspannings fan dizze bestjoersleden is de feriening sterk groeid fan 30 leden yn 2013 nei 104 leden no en in ferskaat oan aktiviteiten; it nijsargyf jout hjirfan in moai byld. De mannen ha it stokje no oerdroegen oan: Durk Wynia (foarsitter), Cor Snoeij (ponghâlder) en Bonne Bruinsma (skriuwer).

Jûnen fan De Strampel binne altiten gesellich, seker as letter op de jûn de smoute ferhalen los komme.

Fansels wienen der ek wer prachtige kreaasjes kuorren te besjen. Bouwe de Groot hie in twa-eins koer makke. Jinke Kupereus is ek altiten tige kreatyf en kaam mei in ûle en in baarch. Sjoch mar ris op de foto’s hoe keunstich de kuorren makke binne.

De Strampel by Poppenwier yn en út

Poppenwier, 24 en 25 novimber 2018.

Dit jier wie De Strampel foar it earst oanwêzich by de manifestaasje Poppenwier yn en út.  Beide dagen wiene der flechters en in tafel fan De Strampel mei wat lytsguod dat mei it flechtsjen te krijen hat. Wy hienen de beskikking oer de grutte seal fan doarpshûs De Trilker.

Dêr sieten sneon te koerflechtsjen: Lolke van der Meer, Hindrik Kooistra, Riepke Glas en Jan Lautenbach. Op snein wiene Jan Falkena, Bouwe de Groot, Lolke van der Meer, Durk Wynia, Jan Lautenbach, Hendrik Wierstra en Mees Nauta oan it flechtsjen. Mees wie der ek mei syn oare hobby: it loaien fan fiskhûden en it beklaaien fan boekjes en doaskes mei dat spesjale lear.

In moaie strampel mei in koer derop, reid, flaaks en einekuorren makken it plaatsje kompleet.

Der wie op ien fan de siden fan de seal in lytse bioskoop makke. Dêr waard de moaie film fan De Strampel fertoand. Dat wie wol in súkses want guon minsken seagen de film wol twa of trije kear achterelkoar. Foar wa’t de film noch net hat: hy is te keap, sjoch mar even by ‘fraach en oanbod’.

Snein waard de seal ek nochris ekstra opfleure troch de folkgroep ‘Volk’ fan Grou. Snert en rikke iele makken de saak kompleet! It publyk èn de flechters wiene dik tefreden!

Hjirûnder wat foto’s fan sneon en snein. As jimme op de foto’s klikke, dan komt der in grutter plaatsje yn byld.

Einekoaien

Ea wienen der lâns de Waadkust 142 einekoaien. Dêr binne no noch 30 fan oer. Einekoaien hearre by it Waadgebiet. It binne identiteitsbepalende lânskipseleminten mei grutte histoaryske en lânskiplike wearden. Boppedat binne it weardefolle biotopen fan in soad bisten en planten. Om de lêste einekoaien yn it Waadgebiet te behâlden, ha seis griene organisaasjes (Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) en de Kooikersvereniging in ferbûn sluten: de Kongsi van de eendenkooi.
Yn Fryslân lizze noch 18 einekoaien: 6 dêrfan lizze op it eilân Skylge, 2 op Flylân, 2 op it Amelân, 1 op Skiermuontseach en 7 op de fêstewâl. De oare einekoaien lizze op Texel (4), yn Noard-Hollân (1) en yn Grinslân (3)

einekoai Opperwird

Einekoai Opperwird by Hallum

Einekoaien waarden oanlein om einen te fangen. De measte koaien waarden yn de 17e en 18e iuw oanlein. Foar de oanlis wie in keninklik goedkarringsbeslût nedich. De âldste bekende boarnefermelding fan in einekoai komt út de 13e iuw. Mar ek dêrfoar waarden al einen fongen mei fangearmen oan in dobbe.
De âldste noch besteande koai fan Fryslân is Opperwird by Hallum. De eigner is Homme Tjeerdsma en de koaiker is Pieter klaas Inia.

Einekoaien leinen meastentiids fier fan de bewenne wrâld ôf. Koaikers wienen faak einzelgänger, dêr’t bysûndere ferhalen oer ferteld waarden. Sa skreau skiedskriuwer en keunstskilder Pieter van Cuyck (1720-1787) oer syn moeting mei de koaiker fan de Kooi van Spang.; “een volmaakt afbeeldsel van een kluizenaar”, dy’t iensum syn tiid trochbrocht mei lêzen en letteroefenings. “Hij scheen weinige of geen vooroordelen te hebben, en als men zijn woning betrachtte, mocht men waarlijk wel zeggen, waar is de Wijsbegeerte toch gaan huisvesten!”

oersjoch einekoai

Oersjoch fan in einekoai

Mei ien wurkjende fangpiip behâldt in einekoai twa spesjale rjochten: it kooirecht bepaalt dat der yn in koai einen fongen wurde meie. It afpalingsrecht soarget derfoar dat de rêst om de koai hinne net fersteurd wurde mei, sadat de einen net ferjage wurde. Troch it afpalingsrecht waard de natuer by in soad koaien iuwen mei rêst litten. Dêrtroch binne einekoaien no faak griene oases dêr’t ferskate bisten yn húsmanje: sjong- en rôffûgels, mûzen, flearmûzen, harmelings en wezelings, mar ek flinters en libellen.

Nijsgjirrich is ek dat in soad koaikers eartiids snieklokjes en titelroazen kweekten om de bollen te ferkeapjen.

Bysûnder eineprojekt by Dronryp

Dronryp, 21 novimber 2018

De agraryske alve stêde-eilannen

It wylde eine-projekt by Bauke Rosier en Jaap Tjaarda is foar it twadde jier wer in súkses wurden.

Mei in lette winter yn febrewaris, sels noch -10 graden op 28 febrewaris om krekt te wêzen. Op sneon 3 maart koene we noch op it iis, om de kuorren in plakje te jaan. Tamme Veldstra, Sander Hempenius en Johannes van der Meer hiene de sjaal om en de mûtse op, om yn dy kjeld in bytsje waarm te bliuwen.

op it iis kuorren pleatse

3 maart noch op it iis…

It earste jier hiene we 10 kuorren en dy wiene ek allegear beset, no ha we mei inoar 20 útset. Ek ha we nochris 4 nêstkasten in plakje jûn.
De wylde einen en bercheinen meie hjir graach wêze, fan de 20 kuorren wiene der 19 beset. Der ha ek in protte foar de twadde kear bret. Yn de tiid fan de kontrôles binne der in protte einepiken útkaam.
De moaie reidkraach efter de einekuorren wie ek in lust foar it each, hjir fûnen we nestkes fan de reidmosk, de karrekyt en it reidhintsje. De iisfûgel is der ek sjoen, en de wite reager slepte wolris op in eilantsje. De strânljip hat ek bret op in eilantsje, moai no, ek 3 pear kluten binne sjoen. De bercheinen wiene ek talryk oanwêzich. Ek wiene der swermen boereswellen út de pleats fan Bauke Rosier.

 

By it opromjen fan de kuorren mids july, siet der in deade nylgoes yn in koer, hy koe der blykber net wer útkomme. Oan de westkant fan de plasse stiet no in twadde hutte, sa kin it skouspul oan twa kanten besjoen wurde. Wy binne der wer klear foar, oer in pear moannen is it wer safier.

De mannen Bauke Rosier, Jaap Tjaarda, Tamme Veldstra, Sander Hempenius en Johannes van der Meer wurde betanke foar de meiwurking foar it wolslagjen fan dit bysûndere eineprojekt.

Dronryp, mei Groetnis, Tamme Veldstra, Johannes van der Meer en Sander Hempenius.

Gesellich rûpel- en ielfrettersfeest

Holwert, sneon 3 novimber 2018.

Nei de rispinge fan earste klas flaaks dit jier wie it no tiid foar in feestje dat al in bytsje tradysje is by Gjalt en Els de Groot. Gjalt foarseach de ôfrûne jierren de Strampelleden fan flaaks en it jier 2018 giet de boeken yn as in hiel goed jier. De waarme simmer hat dêr geweldich oan meiwurke. In prachtige frucht dy’t ek hiel moai drûch ûnderdak kaam is.

Sneon wie in feestlike dei en in fyftichtal minsken  kaam om flaaks te rûpeljen wat yn in gesellige sfear ferrûn. Oanslutend wie it feest yn ien fan de loadsen mei slokjes, rikke poan, rikke iel, hazzepiper, stoofde iel, man, man, in luilekkerlân!

Hiel wat leden fan de Strampel diene mei. Der wie alle tiid om by te praten en moaie ferhalen te hearren. Alle flechters hawwe der wer sin oan bulten einekuorren te meitsjen.

In pear foto’s ûnderstreekje de wurden. Klik op de plaatsjes foar in gruttere foto.

 

 

Nij op de Strampel-webside: Sykmasine (zoeken)

Grou, 22 septimber 2018.

Wa’t wolris op de webside fan de Strampel omsneupt dy kin no gebrûk meitsje fan in sykmasine.

Jo sjogge no links op dizze side (ûnder Begjin) de mooglikheid om op moanne of op namme te sykjen.

Berjocht sykje út in bepaalde moanne:
by Maand selecteren op de pylkjes klikke en in moanne kieze
– jo sjogge dan alle berjochten fan dy moanne

Berjocht sykje mei in bepaalde namme:
by Zoeken in wurd ynfolje, bygelyks ‘lolke’, en dan op de Enter-toets drukke
– dan krije jo alle berjochten dêr’t dy namme yn foarkomt

In soad plezier mei dit nijichheidsje!

 

 

Mei-inoar yn it sintsje

Grou, 11 septimber 2018

Yn Grou sitte de einen op in moaie sneintemiddei noflik by-inoar op in steger, wylst it ferfearringsproses noch geande is. Noch efkes en se binne wer yn topkondysje mei it nije winterkleed. De earsten binne al hast wer yn ‘e pronk.

Noflik yn 't sintsje

Noflik yn ’t sintsje