Els de Groot op Poppenwier Yn en Út

Poppenwier, 19 novimber 2017.

Poppenwier Yn en Út, in manifestaasje fan kreative minsken

Yn it prachtige doarpke Poppenwier (160 ynwenners) hawwe de minsken ienris yn it jier de huzen iepen stean foar belangstellenden. Dy belangstellenden kinne sjen wat kreativelingen allegearre meitsje of te keap oanbiede. Blommen, skilderijen, akwarellen, sjippe, eigenbreide sokken en festen, bertekaartsjes, krystfersieringen, rútbiljetten,  ensfh.

Mar ek nuveraardige dingen.  Bygelyks in frou dy’t workshops jout foar froulju dy’t yn in prachtige breidsjurk har op har moaist toane wolle … en der in gesellige middei oan belibje wolle. Of om fan it iene uterste yn it oare te fersilen: yn it tsjerkje is in eksposysje fan in timmerman dy’t deadskisten makket fan natuerfreonlik materiaal.

En yn in smûke pleats sit Els de Groot in demo einekoerflechtsjen te jaan. Els is ambasssadeur foar De Strampel. In libbene feriening fan kreativelingen mei 96 leden!

2017-11-19 13.26.15 pic Els de Groot yn Poppenwier

Yn Dokkum tefreden kursisten

Dokkum, 11 novimber 2017.

De Kooistra’s skriuwe:

                             Hjoed in kursus einekoerflechtsjen jûn oan seis man. Wat moai is it as jo immen besykje it kuorkjen te learen. En oan de ein fan de dei is elts dik tefreden mei de koer dy’t er makke hat. In dei kompleet mei prottelkofje, in stikje boffert en middeis brunebeannesop. En ta beslút in slokje, it wie wer in moaie dei .

SONY DSC SONY DSC

 

Yn Wikel en Tsjerkgaast by de Terpstra’s op besite

‘Wikel/ Tsjerkgaast, 11 novimber 2017

De  bruorren Kees, Bouke en Gerrit flechtsje wetterlânkuorren. Dat binne kuorren dy’t folslein fan reid makke binne. Kees wennet yn Wikel, in heale kilometer fan de dyk ôf yn in moaie âlde pleats. Bouke en Gerrit wenje yn Tsjerkgaast , net fier fan de Spannenburger brêge. Foto’s jouwe in ympresje fan harren produkten en oare nijsgjirrichheden. (op foto klikke, dan wurdt er grutter)

Earst by Kees, dan by Gerrit en Bouke.

2017-11-11 15.44.17 pic pleats K. Terpstra2017-11-11 15.52.52 pic K. Terpstra reidopbinen2017-11-11 15.51.50 pic K. Terpstra mei syn foarried2017-11-11 15.49.39 pic K. Terpstra flechtromte2017-11-11 15.54.34 - pic K. Terpstra reid ôfsnije

2017-11-11 16.35.23 - pic B en G Terpstra foar hobbyhok 2017-11-11 16.27.47 pic B. Terpstra by boerd 2017-11-11 16.25.23 pic B. Terpstra mei koer by kachel 2017-11-11 16.24.43 - pic B. Terpstra miniatuer 2017-11-11 16.21.08 -pic Bauke Terpstra flechtet

 

 

 

 

 


De einen hawwe de maitiid al yn de kopkes

Grou, 11 novimber 2017

th23RE0SR9Op de dei fan Sint Martinus biskop liket it yn it Nijdjip wol maitiid. Knikkend en sierlik swimmend makket in jerkje syn eintsje it hôf …. en ja hear …. it eintsje giet plat op it wetter en it jerkje folget syn natuerlike drang. Jerkjes en eintsjes yn de buert reagearje der net op. De natuer op syn moaist.

Film Strampel giet yn premjêre

Grou, 24 oktober 2017.

De film dy’t Eddy Slot oer de Strampel makke hat is klear! It is in prachtich byldferhaal, dat alle fasetten fan de feriening nei foaren bringt. Dit jier fiert de feriening syn earste lustrum en de jiergearkomste yn novimber is in goeie gelegenheid de film te fertoanen. Set de datum alfêst mar yn de aginda: freed 24 novimber, 20.00 oere yn de Trilker.

Foar elk lid is der dy jûn foar in lytse fergoeding in eksimplaar beskikber.

2017-10-24 20.21.37 pic 2017-10-24 20.22.39 pic 2017-10-24 20.23.08 pic

Blabberjende einen en slobberjende smjunten

Grou/Flânsum, 21 oktober 2017.

No’t de hjerst sa dúdlik oer de fjilden regeart, lizze de greiden der foar de boer ferlitten hinne. It lêste gers is meand en yn de spoaren fan de trekker blabberje de einen en slobberje de smjunten har mieltsje by elkoar. As it te raar giet wurdt it lân ien grutte modderpoel. Foar de fûgels prachtich mar foar de boer in ramp. Soms binne it de mûzen, dan wer einen en smjunten dy’t de boer dwers sitte. smjunt 2017-10-21 10.18.58 pic blabb einen

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0272

As reaksje op it berjocht oer slobberjende einen, yn dit gefal smjunten, stjoerde Titus de Wolff fan Flânsum dizze foto dêr’t dúdlik op te sjen is hoe’t gerslân yn in modderpoel feroaret.

 

 

LJOUWERT KULTURELE HAADSTÊD 2018 MEI KUORREN FAN DE STRAMPEL YN HIEL FRYSLÂN !!!

Holwert, 14 oktober 2017

It flaaks dat augustus rispe wie, krige de kopkes derôf. In moai ploechje Strampelleden en oaren kaam sneon nei de rûpeldei yn Holwert. Der waard omraak mei de bosken op de rûpelkammen omhoud. Prachtige bosken flaaks lizze no te wachtsjen op de flechters fan klaai- en Trynwâldster kuorren. Sij kinne dizze winter wer folop mei dit flaaks  kuorren flechtsje foar foarjier 2018. LJOUWERT  KULTURELE HAADSTÊD 2018 MEI KUORREN FAN DE STRAMPEL YN HIEL FRYSLÂN  !!!

Nei it rûpeljen mei inoar oan it seebanket dat Gjalt en Els foar de rûpelders klear stean hiene! BEAREGESELLICH!

2017-10-14 15.17.57 pic kuorren - kopie 2017-10-14 15.21.04 pic rup - kopie 2017-10-14 15.22.19 pic 2 mannen - kopie 2017-10-14 15.29.15 pic klaas - kopie 2017-10-14 15.46.25 pic makreel - kopie 2017-10-14 15.47.01 pic rikke iel - kopie 2017-10-14 15.47.43 pic sto iel 2017-10-14 15.49.41 pic gj herr 2017-10-14 16.10.23 pic

Lokeinen by de Wite Mol

IMG_7438 molGrou, 9 oktober 2017

Fan Klaas Stapensea, fan bedriuw Talpa de Witte Mol krigen we folgjende ynformaasje mei in pear foto’s:

Naast lokljippen en wylsters heb ik ook een aardige collectie antike lokeinen in mijn kleine kantoor.  De lokeenden werden veelal gebruikt door (brood)jagers, vaak een stal met enkele levende lokkers. Circa midden jaren 70 zijn volgens mij de plastic lokkers gekomen. Veel oude houten lokkers zijn helaas “opgevreten” door de houtworm of op de brandstapel terecht gekomen. Voor eventuele geïnteresseerden heb ik wel enkele dubbele lokeenden.

(sjoch op de webside fan Talpa de Witte Mol foar mear ynformaasje)

lokeenden III