Oan ús sil it net lizze ….

Holwert, 20 febrewaris 2018.

einekoer febrHoewol’t Paulusma noch Siberyske kjeld foarspelt, binne de einen en de flechters alfêst mei de maitiid dwaande.

‘Oan ús sil it net lizze’,  skriuwe Gjalt en Els by dizze foto.

(Op foto klikke, dan noch moaier!)

Flaaksknoppen yn de terskmûne

Noardwâlde, 16 febrewaris 2018.

Sigrid mei tsjefmoleTerskje, dat docht men as men fan fjildfruchten it sied út ieren of pûlen slacht of stampt.

Strampellid Sigrid Dassen fan Boyl hat net allinnich in bulte plezier oan it flechtsjen mei reid en flaaks, mar se hat ek goede resultaten mei it winnen fan flaakssied. De flaaksknoppen docht se yn in mûntsje, dêr’t se de siedknoppen foarsichtich mei brekt en sa it prachtige sied wint.

Flechtkursus foar minsken rûnom wei!

Dokkum, 16 febrewaris 2018.

SONY DSCDe bruorren Kooistra fan Dokkum soargje der elk jier wer foar dat minsken it koerflechtsjen leare. Harren klaslokaal is net allinnich waarm mar ek nostalgysk ynrjochte.

Se skriuwe:

             Hjoed wer in moaie ploech hân te kuorkjen. Jagers út Kampen en omkriten, 2 man út Biddinghuizen en 2 man fan Urk. Dy hiene  hearlike rikke salm meinommen, ferskriklike lekker. Eltsenien in moaie dei hân en mei in goed gefoel mei de sels makke koer wer nei hûs.

Bysûndere postsegel

2018-02-11 postsegel DDR picGrou, 11 febr. 2018 skriuwt Klaas Stapensea:

Kwam nog een zeer bijzondere postzegel tegen DDR 25

De vos, samen met o.a. de steenmarter de grootste cultuurvolgende predator van onder andere de wilde eend.De woerd, die onraad bespeurt, vliegt uit de rietkraag maar het wilde eendje zit veilig op haar eieren in een einekoer van De Strampel. De causale factor is dat door ons “homogener” wordende landschap de wilde eend te weinig pullen groot brengt. Dat brengt een afname van de stand van de wilde eend met zich mee.

Groeten, Klaas Stapensea  Talpa de Witte Mol

Hiemeinen lizze alwer.

Grou, 7 febrewaris 2018.

Fan Bouwe de Groot krigen we it folgjende berjochtsje:

           images

        Juster mei de froast dochs even it fjild yn en even sykje op bekende plakken. Nêst mei 4 eine-aaien fûn.

 

 

Earste fiifjierreplan fan De Strampel in sukses!

Grou, 6 febrewaris 2018.

Hjoed binne de sifers bekend wurden fan de earste fiif jier dat de Strampel kursussen en demonstraasjes fersoarget. De feriening dy’t yn 5 jier tiid fan 0 nei 103 leden groeide, behelle  prima resultaten en koe sa it koerflechtsjen ûnder in breed publyk populêr meitsje.

Yn de ôfrûne fiif jierren waarden 211 demonstraasjes jûn, 170 kursussen fersoarge en oan 1099 minsken it flechtsjen leard.

Dit binne de sifers:

Resultaten De Strampel
2013 2014 2015 2016 2017       totalen
Demo’s
44 39 40 51 37 211
kursussen
47 34 38 23 28 170
kursisten
276 227 270 133 193 1099

 

Wilhelminapark krijt kuorren kado

Grou, 1 febrewaris 2018.

Oer in pear wiken sil De Strampel oan it Wilhelminapark yn Grou in trijetal kuorren oanbiede. It bestjoer fan ‘De Hoannepôle’, dat is de groep dy’t it park sa moai mooglik ynrjochtsje wol, is tige bliid mei dit kadootsje.

It park wie yn in minne steat en sjocht der no wer prachtich út. It ûntwerp fan de bekende arsjtekt Gerrit Vlaskamp hat no wer syn oarspronklike oansjen.

In muskusein kuiert even oer ien fan de nije brechjes.

19144181_1532394586831670_4772651124140069282_o

Ein kin lizze yn in swan

Grou/Wurdum, 15 jannewaris 2018zwaan korf

Under de flechters binne minsken mei in grutte fantasij. Ien fan harren wennet yn Wurdum en hjit Jinke!

Diskear hat se dizze skepping makke. We binne benijd oft de swan bewenners kriget!