It flaaks stiet der goed foar

 Marrum, 12 july 2017.

36592847Gjalt de Groot skriuwt ús it folgjende:

     ‘It flaaks stiet goed. De bloei is al hast foarby. Moai hoekje, 20 are. It stiet yn Marrum,  fan Stiens ôf de pankoektrein foarby rjochts’.

Begjin augustus folget der in oprop op dizze webside foar leden fan De Strampel om mei te helpen it flaaks te lûken.

Snoeken hawwe grutte bekken

Grou, 3 july 2017

Hjir yn Grou yn it Nijdjip swimme gjin einepiken mear. It kin wêze dat se al útgroeid binne ta flinke jonge einen, mar it soe ek samar wêze kinne dat se yn de mage fan in grouwe snoek belanne binne.

Ús altyd opmerksume lid Bouwe de Groot stjoerde ûndersteande foto, dy’t wy as kuorflechters fansels net graach sjogge. It is in ûngelikense striid tusken de beskerme rôvers en de warleaze pykjes. Yn fiif minuten snapte dizze snoek fjouwer piken.

snoek

 

Mollefanger wurdt it 93e lid fan De Strampel!

Grou, 16 maaie 2017.

naamloos.jpgKlaas Johannes Stapensea, baas fan ’Talpa, de witte mol’, is it nijste lid fan De Strampel. Stapengea is in echte fjildman. Oer de einepopulaasje skreau er in ynteressant artikel yn ‘It frije fjild’, wêrfan’t hjirûnder de earste rigels folgje.

 

 

Ik vang voor mijn kleine onderneming Talpa de Witte Mol op een oppervlakte van circa 2.500 hectare de mollen in Friesland (vnl. Schoterzijl, Spanga) , de Kop van Overijssel  (vnl. Blokzijl, Kuinre) en de Noordoostpolder (Urk, Emmeloord). Ik ben dus jaarrond ontzettend veel in It Frije Fjild.

Circa 30% van de wilde eenden gaat in dit gebied de laatste jaren niet meer broeden. Dit heeft m.i. vooral te maken met een kwantitatieve (o.a. het oprukken van de steden en de groei van het wegennetwerk) en kwalitatieve acteruitgang van het broedhabitat en ook onder andere de vos. Dit laatste betreft de aanwezigheid van en onnatuurlijk hoge predatie door de vos. De verstorende aanwezigheid van de vos wordt mijn inziens zwaar onderschat. Juist in een biotoop wat monotoner wordt weegt cultuurvolgende predatie veel zwaarder. Verliezen kunnen dan veel minder gecompenseerd worden. Het is dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen……”

Jinke Kuperus makket der wat aparts fan

Wurdum, 13 april 2017.

Jinke Kuperus, dy’t wol fan in grapke hâldt, stjoerde in  oantal  bysûndere  foto’s.  Komt, ziet en verwondert U!Buizerd --2

Jinke skriuwt derby:

It bankje mei hikke en mûzebiter hat ek in briedende ein yn it lytse kuorke. Ek yn it eintsje sit in ein te brieden. De mûzebiter is makke  mei de kettingseage troch Jan Stoelwinder”.

eendenkorf 2017  zwaan korf

 

Fisken en fûgels

Grou, 8 april 2017.

Escher

Escher 1971

Keunstner Maurits Cornelis Escher, Ljouwert 1898-Hilversum 1972, is beroemd wurden troch syn prachtige houtsnedes, lito’s  en grafyske foarstellingen. Ien fan syn tema’s is it ferbinen fan bygelyks fisken en fûgels yn byldtaal. Fûgels wurde fisken. En oarsom. Dat set oan ta tinken. Yn de jierren sechtich wiene popstjerren en hippys wei fan Escher.

IMG_7154

 

 

IMG_0527

Koer makke troch Jinke Kuperus. Unyk!

 

 

 

.

 

Yn Lollum en Moskou hawwe de einen it net sa min

Grou, 27 maart 2017

Scan0007No’t it yn Den Haach wer rommer soppet en yn de skatkiste mear euro’s komme, wurdt it sosjale belied ek rommer. Sels de einen yn Lollum wenje no yn ISO-keur-kuorren, kompleet mei balkon en pannetek.

thDe Russen folgje de gong fan saken yn Lollum ek fansels. Giele badeinen en einepaleizen binne de earste tekens fan hàrren ynterpretaasje fan in sosjaler belied.

Scan0008