Moaie beurs

Poppenwier/Grou, 25 febrewaris 2020

De beurs fan einekoerflechters op 22 febrewaris yn De Trilker te Poppenwier wie wer in grut súskes. Tsientallen besikers kamen op dit gesellige barren ôf.

Nei in minder slagge kombinaasje mei de manifestaasje Poppenwier op en út yn desimber 2018 en gjin beurs yn 2019 wie dit jier de fertroude beurs werom. It is fral in noflik barren foar de ferskate einekoerflechters fan de feriening. Meastentiid sitte hja allinnich te flechtsjen, mar op sa’n beurs binne der de kontakten mei kollega-flechters.

It moaie fan sa’n beurs is dat alle makke kuorren ferskillend binne, ek al binne se yn de basis gelyk fan opset. Foar de besikers is it in moaie gelegenheid om de ferskillende typen kuorren te sjen en eventueel te keapjen foar in gaadlike priis.

Ek wienen der tal oare kreaasjes fan flochten reid te sjen.

Hjirûnder wat plaatsjes fan de beurs. Troch op de foto te klikken komt dizze grutter op it skerm.

De takomstige flechter

Grou, 17 febrewaris 2020

De jeugd hat de takomst tinkt Bouwe de Groot en dêrom bringt hy de flechttechnyk al betiid oer op syn pakesizzer. Hy skriuwt:

Om’t juf dizze wike útrêste moast, kaam Jens by pake en beppe yn Grou.

Fan ‘e moarn hat hy my holpen by it meitsjen fan de fûgelnestjes troch it oanjaan fan de lofters, Hieltyd seis gelikense stâltsjes.

We ha tegearre syn earste meiholpen flechtwurk makke.

Jens en Bouwe.

Betide einaaien

Oerterp, 7 febrewaris 2020

Jan Falkena meldt syn earste einaaien. Dit is betiid, it sil alles te krijen ha mei de hege temperatueren.

By kontrôle fan myn kuorren thús die bliken dat er yn ien koer al twa aaien leine. Ik kin se net op de foto sette want se binne keurich bestoppe. Dizze ein lei vorig jier it earste aai op 18 febrewaris, no dus op 6 febrewaris

Kuorren net langer merkleas

Grou, 6 febrewaris 2020

It iene ferhaal lokket it oar út. Cees van der Meulen út Grou reageart op it ferhaal fan Bouwe de Groot

It ferhaaltsje fan ús kollega Bouwe de Groot oer it registraasje-systeem dat yn âlde tiden yn Grou bestie mei de houtsjes fan Grutte Tseard brocht my op in idee.

As minsken in koer keapje freegje se faak: ‘Hoe lang giet sa’n koer mei?’  
Elke flechter betinkt dan in antwurd. ‘As jo der goed op passe kin dizze koer wol fjouwer jier mei, 1 maart sette en 1 july wer opbergje.’ 

Der binne lykwols ek keapers dy’t sizze: ‘Ja mar ik fyn it yn de winter ek moai om nei dy koer te sjen.’ Antwurd: ‘Dêr hawwe jo gelyk oan, dat stiet prachtich, sa’n koer yn de winter is in sieraad op it hiem. Dat haw ik it leafst, winterdeis bûten litte, dan komme jo de oare maitiids wer om in nije koer… by my fansels.’

Hoe dan ek, op de foto sjogge jim hoe’t it kin.

mei groetnis
Cees van der Meulen
Abbema 15, 9001GH Grou, 0566-622485 / 06-19225075

Bouwe de Groot fertelt

Grou, 3 febrewaris 2020

Yn ‘e oanrin nei de Beurs op 22 febrewaris is der wat publisiteit makke en dêr ha guon fan de parse op reageard. Op de webside Grousters.nl stiet in opname in opname dy’t makke is makke by Bouwe de Groot. Yn in koart filmke fertelt Bouwe oer syn hobby dy’t yn syn famylje fan heit op soan oergien is.

Ek oare streekblêden ha oanjûn oandacht te jaan oan de Beurs.

Fijân fan einepiken

Grou, 2 febrewaris 2020

Cees van der Meulen wennet oan it Nij Djip yn Grou en seach hoe’t in sportfisker in grutte snoek boppe wetter helle.

Cees makke in foto en skreau: Grutte rôver yn it Nij Djip, fijân fan ús einepiken.

Groet Cees.

Dizze snoek fan 85 sm is wer loslitten yn it Nij Djip. Om’t Cees noch in foto meitsje woe hat de fiaker de snoek, dy’t noch yn ‘e süs wie, wer út it wetter helle en koe dizze foto makke wurde.

In protte wille

Bitgum/Aldeboarn, 28 jannewaris 2020

Trije jûnen koerflechtsje, dat wie in hiele aardichheid en bot gesellich. Meastentiids regelt Durk Wynia dat, mar dy sit al moannen op Skylge foar syn wurk. Lokkich hat Jaap Schiphof de honneurs waar naam. Foar in lytse fergoeding is reid en flaaks beskikbaar en it ûnderkommen koe net better. Yn it T-shirt derfoar. 

En de fersoarging is ek hiel goed. Kofje en tee wurdt  fersoarge. Koekje moatte jo sels meinimme.

As blyk fan wurdearring hat Johannes van der Meer in lyts kuorke foar de ‘organisaasje’ beskikbaar stelt mei ynskripsje. Johannes hie it sa drok mei allegear ‘sterke ferhalen’ te fertellen dat as wy him der net op wiisd hiene, syn koer wol in meter heech wurden wie.

Koartsein: in protte wille. Takom jier mar wer, tocht ik.

Cor Snoeij

Wer alve flechters derby

Dokkum/Grou, 28 jannewaris 2020

Fan de Kooistra’s út Dokkum krigen wy dit ferslachje mei foto tastjoerd.

Saterdei 25 jannewaris hienen wy 11 man oer de flier dy’t by ús it einekoerflechtsjen leare woenen. Nei de kofje binne we los gien, yn it begjin noch wat ûnwennich mar stadichoan krigen de mannen de smaak te pakken.

Al mei al een prachtdei mei in hiel gesellige ploech.

Eltsenien krige de koer klear en gie op ‘e ein fan de dei mei in selsmakke koer nei hûs ta

Groetnis út Dokkum fan Bouwe en Hendrik Kooistra

De 11 grutske flechters mei haren learmasters

Ûndersyk nei einepiken

Grou, 15 jannewaris 2020

De wylde ein is ien fan de bekendste wetterfûgels en yn 2020 fûgel fan it jier. Der wurdt rûsd dat der sa’n 200.000 – 300.000 breidpearen yn ús lân binne. Nettsjinsteande dat je de ein oeral tsjinkomme kinne, nimt it tal einen de lêste tsientallen jierren ôf. De fraach is hoe’t dit kin fan in soarte dy’t op it each mar in bytsje easken stelt oan it biotoop. De analyse wiist yn de rjochting fan in te lytse kâns fan oerlibjen fan de jonge einepiken

Ûndersikers sile yn dit jier dêryn foaral sjen nei de piken. It is in ferfolch op it ûndersyk fan 2016. Mei help fan de minsken yn ’t fjild wol men mear ynsjoch krije. Leden fan De Strampel kinne hjir ek belangryk yn wêze, om’t hja in bysûnder each foar einen ha.

Hoe kin men meidwaan?

Begjin diit jier komt der in nije ferzje fan de app Kuiken Teller (fergees del te heljen yn de App-store en Google Play). Troch ein mei piken te folgjen en it tal piken te tellen, kin weardefolle ynformaasje sammele wurde. Der kinne ek gegevens oer East-einen (Krakeenden) en Sop-einen (Soepeenden) ynfierd wurde. Men wol ek kennis sammelje oer de ferhâlding tusken mantsjes en wyfkes Wylde Einen.

Mear ynformaasje is te finen op de webside fan Sovon.

Einaaien it hiele jier rûn

Grou, 6 jannewaris 2020

Wa’t in soad yn it fjild is belibbet wolris wat. Bouwe de Groot is der ek gauris op út en mei syn aventoeren graach diele mei oaren. Diskear in sterk ferhaal oer betide einaaien. Hy skriuwt:

Ik tocht: sil ik wer melde of net. Mar hjirby toch mar even. 

Echte wylde einaaien lyts en grien fan kleur leine yn de koer op it hiem fan boer Hofstra. Fiif stiks. Miskien had de ein wolris mei-iten fan it foer wat der rûnstruid is op it hiem. Mar fan in loopein is gjin sprake. De lêste wiken ha ik al ferskate jerken trêdzjen sjoen.

Der hat noch gjin froast west, en foldwaande moai gers. Dus folop iten foar de einen.

Dat de natuer yn de war is ondekte ik de wike nei de krystdagen: in hazze dy’t noch lytse jongen hie yn it lân.

As der net folle froast komt ha de einen ein febrewaris folop aaien.

Op de foto 4 aaien. Want nûmer 5 smakke tige goed op in stikje roggebrea.

Allegearre goede maitiid mei protte aaien tawinske.

Bouwe.