Kulturele Haadstêd yn Holwert, 12 sneonen en hûnderten minsken

Holwert, 25 augustus/1 septimber 2018. (Algemiene meidieling: as jo op de foto’s klikke, dan wurde se meastentiids grutter en moaier.)

25 aug 18 flaaksNei de wike fan it geweld fan de Reuzen en  de Alvestêdetocht-Reus skittere sneon 25 augustus foar de 11te sneon de Kulturele Haadstêd-stjerre wer op de rûte fan Follow the Blue Line, it flaaks projekt yn de bouhoeke fan ús provinsje.

 

It wie geweldich dêr yn en om it Swetshok by Els en Gjalt de Groot. We hawwe de minsken net teld mar it siet net fier fan de hûndert ôf!

Famyljes mei beppes en pakes, mei jonge bern, mei dochters en soannen, in ploechje studinten út Amsterdam dy’t alle rikke makreel en poan en ek noch in flink nustje rikke iel meinamen plus in flesse Warkeweet kleuren dizze earst wat suterige dei ta in bûnt, gesellich en sinnich barrren!


25 aug 18 besikers pic lichtMees
 Nauta,  Strampellid èn eksposeur-preparateur fan fiskhûden dêr’t er doaskes en boekjes mei beklaait, hat de hiele dei de minsken sjen litten hoe’t in flechter fan reid en flaaks in einekoer yn elkoar frisselt.

 

 

 

 

25 aug 18 mees yge joh pic lichtStrampelleden Johannes van der Meer (rjochts) en adspirant-lid Yge Walsweer (links) bystien troch Strampelbestjoerslid Cees van der Meulen laten de besikers al pratende troch de wûndere wrâld fan it Swetshok en lieten se grutsk de prachtige flaaksrispinge fan 2018 sjen.

 

 

25 aug 18 els pic lichtDe sfear waard yn de dei brocht troch, ek al wer in Strampellid, Els de Groot, dy’t har ‘personiel’ foarseach fan kofje, sûkerbôle, slokjes mei tsiis en guozzewoarst, potstro mei sjerp en útbret spek, en ta beslút brette hinnepoaten fan Johannes van der Meer. Sneon 1 septimber waard de suksesfolle rûte fan Follow ôfsletten. Hûnderten minsken hawwe derfan genietsje kinnen!

It Bestjoer fan De Strampel tanket Gjalt en Els de Groot foar de foarbyldige wize wêrop’t se yn it geweld fan KH 2018 de sjarme fan it âlde ambacht fan it koerflechtsjen op de Fryske en Nederlânske kaart settten hawwe!

 

 

Fan pykje oant fleanflugge ein binnen fjouwer moanne

Grou, 24 augustus 2018.

De syklus fan pykje oant fleanflugge ein krijt syn beslach binnen fjouwer moanne.

Op de foto sjogge jo pykjes dy’t krekt út de koer sprongen binne op 9 maaie by Oepke Feenstra yn Wyns oan de Dokkumer Ie.

 

20180824-einen-aug-2018-picDe oare foto is makke yn Grou en dêr lizze de fleanflugge piken tusken en by de ferfearre âldere einen. Sa is de oanwaaks fan in nije  generaasje einen wer seker steld. No mar wachtsje op de kommende hjerst en winter om dêrnei de izeren wetten fan de natuer te folgjen en te soargjen foar de oanwaaks 2019.

Jan Falkena yn LJOCHTSTILL, KH 2018

Earnewâld, 11 augustus 2018.

20180805-Jan1Jan Falkena yn aksje op ‘Ljochtstill’ yn Earnewâld. hy hat der al twa kear earder sitten en yn septimber komme der noch trije demo’s, alles yn it ramt fan KH 2018!

De betinkers fan Ljochtstill sizze dersels it folgjende oer:

‘Ljochtstill’ brengt natuurbeleving en kunst samen. Grote glazen koepels in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld laten de waarde zien van het landschap, de stilte, de identiteit en de kunst.

(Foar wa’t net wit wat in geodetyske koepel is bringt Wikipedia rêding: Een geodetische koepel of geodetisch gewelf (Engels: Geodesic dome) is een koepelvormig gewelf dat door de speciale constructie zeer licht kan worden uitgevoerd.

Geodetische’ koepels

Ljochtstill is een internationale uitwisseling van kunstenaars, exposities en workshops in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. In Nationaal Park De Alde Feanen zijn in 2018 een aantal ‘geodetische’ expositiekoepels te bezoeken; glazen koepels met een doorsnede van zeven meter. In deze koepels zijn kunstwerken te bewonderen die de pracht van de omgeving versterken – en vice versa.

Jan sit net yn mar neist de ‘geodetische’ koepel. Foar tiden yn septimber: Sjoch de webside fan ‘Ljochtstill’.


De Kooistra’s op de smûkste merk

20180811-KooistrasSaterdei 11augustus moaie dei hân , mei myn broer siet ik te koerflechtsjen yn Peasens Moddergat, op de smûkste merk op en achter it terrein fan de fiskershúskes. It waar koe net better en dêrom ek een protte folk,  al mei al een prachtige dei.

Groetnis fan Bouwe en Hendrik Kooistra, koerflechters út Dokkum

Muskusein mei piken

Grou, 11 augustus 2018.

muskusein-mei-piken-e1534069691385-2Dizze muskuseinemem kuiert yn alle rêst troch it Grouster park.

Yn Wikipedia stiet û.o. de folgjende ynformaasje oer dizze bysûndere einesoart.

De muskuseend of barbarieeend Cairina moschata is een eendensoort die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komt, uit een gebied dat zich uitstrekt van Mexico tot Peru. Al in Zuid-Amerika werd de wilde muskuseend gedomesticeerd en bij huis gefokt voor het vlees. In de 16e eeuw werden muskuseenden naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. Deze gedomesticeerde muskuseenden worden ook tegenwoordig nog veel op (kinder)boerderijen gehouden en bij hobbyisten

Kenmerkend voor de tamme muskuseend zijn de rode wratten rond de ogen, die bij de wilde muskuseend veel minder aanwezig zijn. Het mannetje is tweemaal zo groot als het vrouwtje. De muskuseend is een grote vogel die in verhouding niet zwaar is, maar die wel korte poten en grote voeten heeft. Ze wegen gemiddeld tussen de 3000 en 4500 gram en bereiken een lichaamslengte van 66 tot 84 cm. Desondanks kunnen de vrouwtjes vaak voortreffelijk vliegen, terwijl de woerden er vaak meer moeite mee hebben.

Gedomesticeerde muskuseenden komen in veel kleuren voor, waarvan de bonte (zwart-witte) kleur het bekendste is.

De einen bringe fleur en kleur yn it libben fan Bertus en Jinke Kuperus yn Wurdum

Wurdum, 21 july 2018.

Jinke en Bertus hawwe ek dit jier wer in bûnt selskip fan âlde en jonge kwêkers op it hiem. De Melchelske herder en de prachtige hoanne binne de einen net benaud foar.

Dit jier hawwe se mei de help fan in kamera sjen kinnen hoe’t swarte krieën de eintsjes yn de nekke pakke en deadzje. Skande! Sokke moaie bistkes en dan sa’n rôver, dêr’t der fiersten tefolle fan binne.

20180721-DSC_0293Bertus-en-Jinke-1-pic

Mar we rjochtsje ús foaral even op de fûgels dy’t gjin kwea yn it sin hawwe en dêr’t Bertus en Jinke sokke moaie dingen foar dogge. Ek  in plaatsje fan harren prachtige samling ljippe-nijsgjirrichheden.

20180721-DSC_0295-by-B-J-hoanne-pic20180721-DSC_0299-by-B-J-2-ljippen-pic

Les op 14 july, mei nij reid en ‘âlde’ flaaks.

Holwert, 14 july 2018.

It flaaks bloeit prachtich en it reid wurdt skard. Fanwege de wûndermoaie simmer is it farsk sniene reid yn in dei drûch.

De beide manlju, op les by Gjalt de Groot,  binne krekt begûn mei it flechtsjen fan har earste koer.

En ûnderwilens kinne de earste besikers fan Follow the blue line komme mei harren belangstelling en fragen. Wat sil dizze sneon wer bringe?

20180714-DSC_0282-LES-PIC20180714-DSC_0284-BOERD-PIC
20180714-DSC_0287-YNGONG-PIC

It flaaks bloeit en de minsken komme om dat te sjen!

Holwert, sneon 14 july 2018

Oeral yn de provinsje binne de aktiviteiten fan LF 2018 yn folle gong en sa komme der ek minsken dy’t belangstelling hawwe foar de flaaksrûte (Follow the blue line) by Els en Gjalt de Groot om te sjen hoe’t men fan reid en flaaks einekuorren flechtsje kin.

De besikers binne oer it generaal minsken dy’t  oantinkens hawwe oan de tiid dat der yn de bouhoeke noch folop flaaks boud waard. Elke sneon oant en mei 1 septimber litte Els en Gjalt sjen hoe’t der by har mei flaaks wurke wurdt.

Bloeiend flaaks mei syn blauwe blomkes  (Binnema, Marrum, Ljouwerterdyk 2)

Op snein 15 july skriuwt Gjalt hoe’t sneon de 14e ferrûn is:
    ‘We ha hjoed sa om ende by 30 minsken hân.
Wie suver wat te drok mei de beide kursisten der noch by. Wol wer bysundere minsken troffen mei bysundere ferhalen’.

DSC_0267 VLASROUTE PIC DSC_0271 FLAAKS 2 PIC