Op ‘e nij oanfretten kastanjes yn koer

Ryptsjerk, 10 maart 2019

By Jan en Oatske van der Zwaag leinen op ‘e nij oanfretten kastanjes yn ‘e koer. Boppedat lei der yn de kraach fan de koer in keutel. mooglik kin dat in oanwizing wêze hokfoar bist hjir aktyf is. De fraach is: Fan hokfoar bist is sa’n keutel. Stienmurd? Dan soe sa’n bist twa meter springe kinne. Of swimme?
Of is it dochs fan in rôt?

Foaroan de keutel en achter yn de koer de oanfretten kastanjes

Wa kin hjir mear dúdlikens oer ferskaffe?

Swart eine-aai

Bitgummole 6 maart 2019

Dirk Wijnia hat in swart eine-aai yn ien fan syn kuorren. It is net swart fan de modder, mar de skaal is swart. Op ien fan de foto’s leit it swarte aai njonken in gewoan eine-aai út deselde koer.

De fraach is no: hoe kin soks en hat immen dit faker meimakke?

Reaksjes graach nei bestjoer@de-strampel.frl

Lolke van der Meer makket ek nêsten foar fiskearn

Grou, 6 maart 2019

Lolke van der Meer út Wergea hat al in soad einekuorren makke. No hat er him ek talein op it meitsjen nêsten foar de yn ús lân seldsume fiskearn.

Yn de LC fan 6 maart lêze wy it folgjende:

foto: LC

Zal de visarend dit jaar eindelijk broeden in een van de twee nesten bij De Leien of aan de Burgumermar? Boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer hoopt het vurig. Gistermiddag werden daar twee nieuwe nesten geplaatst op 8 meter hoge palen. Vijf jaar geleden werden die er neergezet om de roofvogel te laten nestelen. Tot nog toe gebeurde dat niet. De vogels gebruikten de nesten om hun vishapjes uit het meer op te vreten en als rustplaats. ,,We hopen dat we ze nu kunnen verleiden om er te broeden. De aanhouder wint,” grapt Hanenburg.

De nesten zijn gemaakt door Lolke van der Meer uit Wergea. De bekende eendenkorfvlechter en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer maakte de visarendsnesten van wilgentenen en riet. Die werden in een al bestaande metalen kooiconstructie neergelaten, waaruit het nestmateriaal de afgelopen jaren goeddeels was weggewaaid. Visarenden bouwen grote nesten in toppen van bomen, maar ook wel op palen of hoogspanningsmasten. Het zijn bijzondere roofvogels. Zoals hun naam al zegt zijn ze uitstekende vissers.

Om vis te vangen bidden ze eerst boven het water, waarna ze met hun hun lange, krachtige poten naar beneden duiken. Daarbij verdwijnen ze soms geheel onder water. De vogels komen bijna overal ter wereld voor (behalve op Antarctica), maar zijn vrij zeldzaam in Nederland. In 2016 broedde de vogel voor het eerst in Nederland, in een oude wilg in de Biesbosch.

Oanfretten kastanjes yn in koer

Ryptsjerk 4 maart 2019

In frjemd gefal yn in einekoer by Jan van der Zwaag yn Ryptsjerk.

Jan skriuwt:

Op 24 febr. hie ik twa aaien yn in koer. Hjoed kontrolearre ik in oare koer by my thús. Wat die bliken, der sieten in protte útfretten kastanjes yn de koer. Hokfoar bist kin dat no wêze. De koer stiet midden yn de fiver. Miskien hat ien dit ek wolris meimakke. Ik fyn it wol nijsgjirrich.

Oan de foto te sjen soe dit it wurk wêze kinne fan in rôt; yn de rånen binne dúdlik de ôfdrukken fan de tosken te sjen (efkes op foto klikke).

As der immen is dy’t hjir mear oer fertelle kin, dan hearre wy dat graach fia bestjoer@de-strampel.frl

Wer seis koerflechters derby

Earnewâld/Grou 3 maart 2019

Learmaster Jan Falkena hat op 25 en 27 febrewaris yn in loads fan It Fryske Gea Earnewâld wer in seistal minsken it koerflechtsjken leard. It giet om personielsleden fan It Fryske Gea. In soad wille hân, skriuwt Jan.
Fan de kursus binne foto ’s makke troch Henk Bootsma.

Troch op in foto te klikken wurdt hy grutter sichtber.

De natuer op syn moaist

Grou, 2 maart 2019

Cees van der Meulen út Grou sjocht op sneontemoarn hoopfol út it finster en ja hear: in ein op ‘e koer. Foar in einekoerflechter itselde as in moai ljipke foar de aaisiker.

Cees skriuwt:

By de rituelen fan de einen om ta lizzen en brieden te kommen heart it ynspektearjen fan de koer. Dan binne de sierlike avânses fan it spantsje al wat dagen geande. Meastentiids giet earst it jerkje op ferkenning út en dan folget it eintsje. Waaks en hoeden. Hy sjocht ta sy is no oan bar. Alles yn folle harmony. De natuer op syn moaist.

It eintsje op ‘e koer, de jerke sjocht ta…

Efkes op de foto klikke, dan it is better te sjen.

Ek yn Grou de einekuorren út

Grou, 23 febrewaris 2019

Yn Grou is it wenst om en de by Sint Pitersdei (21 febr.) de kuorren út te setten. In âld Sint Piterferske seit dan ek:

Sint Pitersdei,
Dan grienet de wei,
Dan bakt mem stro,
Dan keallet de ko,
Dan leit de hin,
Dan hat de húsman it nei syn sin.

Tagelyk mei de hinnen, mitsdat der winterdeis gjin lampe yn it hinnehok barnt, begjinne ornaris ek de einen te lizzen.
Âld-skriuwer fan De Strampel Cees van der Meulen hâldt de tradysje yn eare. Hy hat al jierren in stel kuorren yn de beammen foar syn hûs oan it Nij Djip. Fannemoarn hat hy de kuorren wer ophongen.

No mar hoopje dat de einen syn kuorren útkieze. Oan it tal einen sil it net lizze, want der sit noch in hiele kloft yn it Nij Djip. Mar miskien moat hy de einen byfuorje mei wat hinnefoer, krektlyk as Jinke Kuperus wol docht, sa hearden wy hjoed op Omrop Fryslân.

Ek bingo by Jan Falkena

Oerterp, 22 febrewaris 2019

Ek yn Oerterp binne de einen los.
In opteine Jan Falkena meldt fjouwer aaien yn ‘e koer.

Wy meie derfan útgean dat op mear plakken no de einen it net langer ophâlde kinne. Meldingen bliuwe wolkom; wy kinne sa in moai byld krije fan it lizzen fan de einen.
Lykwols, wy meitsje net fan elke melding in nijsberjocht, mar de meldings sammelje wy en sille dit yn ien of twa berjochten melde.

Einen kinne no ek los yn Parregea

Aldskoat/Parregea, 21 febrewaris 2019

De einen by Parregea en omkriten kinne mar útsykje: 21 boerinnen yn Parregea ha harren enerzjy stutsen yn it meitsjen fan in koer.

Tegearre ha Lutske Visser en Gerben van der Meer de boerinnen twa jûnen les jûn yn einekoerflechtsjen/ einekoerbreidzjen.
“Op de prachtige buorkerij fan Jellie en Bauke Jansen”, seit Lutske. “Alle 21 boerinnen mei in einekoer nei hús. De einen kinne no mar los!”

Noch mear aaien

Wurdum, 21 febrewaris 2019

Bertus en Jinke Kuperus ha ek al in ein oan ‘e lêch.

Jinke skriuwt:

Ik  hie juster ek in koer mei 2 aaien, en ik hoop dat der noch mear aaien yn Fryslân opjûn wurde.
Se leine yn in âld koer fan Bertus yn ’t skiphûs, dus dûbeld ûnder dak .
Sil moarn nei mear op syk.

groet,  Jinke