De Strampel yn Hea

Grou, 8 maart 2021

Moandei 7 febrewaris binne der opnamen makken oer it einekoerflechtsjen by ielfisker Ale de Jager yn Reduzum. Cor Snoeij en Bouwe de Groot ha dêr it ien en oar ferteld oer De Strampel en de keunst fan it einekoerflechtsjen.

De bylden wurde útstjoerd op Omrop Fryslân yn it programma Hea op woansdei 9 maart, nei Hjoed.

Update:
Hjirûnder de útstjoering fan Hea.

Earste eine-aai by Jinke

Wurdum 5 maart 2021

Freedtemoarn kaam der heuchlik nijs fan Jinke Kuperus út Wurdum: Ik ha myn earste eine-aai. Yn in koer fan Bertusop de hage (sjoch foto). De ein hat in lúkse wenning útsocht, want der sit in ekstra dak op de koer.
Mar der lei fannemoarn wol 2 sm iis op it wetter, skriuwt Jinke derby. Ja it hie gians oanbakt dy moarns.

In dei earder fûn Klaas Stapensea, mollefanger en lid fan De Strampel in eine-aai yn it wyld. Dy mannen slepe alle dagen yn it fjild om, seit Jinke.

Om’t Bertus Kuperus yn Nij Mellens sit, betocht Jinke dat it wol moai wêze soe dat der yn de fiver by Nij Mellens in pear kuorren kamen, sadat de bewennirs genietsje kinne fan de einen op en yn de koer.

Jinke: Ik kocht dus fan in frou út Wurdum 2 einekuorren dy’t har man (silliger) 5 jier lyn op de fûgelwachtjûn wûn hie. En se hie se noch nij lizzen yn it hok. No hawwe we der twa útset bij Nij Mellens. Ien fan Loke en ien fan Bertus dus.

Okkerdeis hat Tom van der Meer en Jinke de kuorren útsetten by Nij Mellens.

Einekoerprojekt 2021

Grou, 3 maart 2021

Alle jierren hat De Strampel in einekoerprojekt om de bekendheid fan De Strampel út te dragen. Dit jier is it Wilhelminapark yn Grou útkeazen.

It Wilhelminapark hat fan ’t winter te krijen hân mei fûgelgryp dy’t der foar soarge hat dat fûgels dea gienen en oaren romme wurde moasten. Stadichoan kamen der wer fûgels, yn haadsaak wylde einen en sopeinen.

Om de einen nêstgelegenheid te bieden foar it soargjen fan neigeslacht binne der trije kuorren beskikber steld troch De Strampel. Se binne op 3 maart ûnder fakkundich tafersjoch fan Cees van der Meulen pleatst troch de fûgelwacht fan Grou: twa op in strampel yn de fiver en ien yn in grutte monumintale beam.

De kuorren binne makke troch Cees van der Meulen en Bonne Bruinsma út Grou, wylst Cor Snoeij út Alderboarn in part fan it reid levere hat.

Der is ek in filmke makke troch Henk Brinkman fan Press4All.

Grondeljende einen

Bitgummole/Grou 28 febrewaris 2021

Durk Wynia seach grondeljende einen, makke der in filmke fan en stjoerde dat mei tekst op.

Gewoane wylde einen “grondelje” faaks om fretten te finen. Dit dogge se yn wetter wêr’t se dan krekt by de boaiem kinne. Is it wetter djipper dan komme se der net mear mei fuort.

Ik seach juster in pearke einen dat har oanpast hat oan dat djippere wetter. Dizze einen wiene dûkend oan it iten sykjen! Ik ha wol faker gewoane einen dûken sjoen mar dan ha se de kolder yn de kop, en geane se as wylden troch it wetter.

Dit wie oars en se kwamen geregeld mei wat boppe dat se op ieten. Tûfeinsjes dogge net oars en bin der op boud, mar dit pearke hat it ek al aardich yn it snotsje…

Sa’t Durk al yn syn ferhaaltsje seit grondelje einen om oan fretten te kommen
Fan de webside ensie.nl komt it folgjende sitaat:

“In folksriedsel oer de ein, heard yn ‘e Lege Geaën:
Ik kaem bütendoar en ‘k seach in wûnder
De billen bleat en in kop der ünder.
Rie, rie, hinnefin.
Siz my hoe’t it kin!
Antwurd: In ein dy’t yn it wetter dûkt.”

Op de webside stiet fierder:
‘Uit “de billen bleat” (‘de billen bloot’) blijkt dat een grondelende eend bedoeld wordt. In het antwoord wordt “dülct” gegeven, dus fries dûke zal dan ‘grondelen’ zijn. Maar fries dûke is ook ‘(onder)duiken’, dus het verschil in foerageergedrag tussen Grondeleenden en Duikeenden komt in het friese ww. niet tot uitdrukking.’

De stienmurd de baas

Mûnein, 20 febrewaris 2021

Op myn 14e kocht ik myn earste einekoer foar tolve-en-in-heale gûne fan Tom Postma út Âldtsjerk, de einekoerflechter út de Trynwâlden.
Ik hie jierdei west, en wat wie ik ôfgryslik bliid mei dizze koer.

Doe’t ik fan skoalle kaam – heit molk doe noch – sei heit: Moatst mar ris yn de koer sjen (troch it kowerútsje fan it dwersbûthús hie hy it each derop). Nei tolven en mei skjinne hannen!

Heit hie gelyk, ik hie myn earste eineaai yn myn eigen koer. Wat een belibbing fan lok wie dat. Fanôf dat momint oant oan no, likernôch 31 jier, ha ik elk jier einekuorren ophongen yn de beammen; ik ha hjir spitigernôch gjin wetter wêr’t ik de kuorren op strampels sette kin.

Yn 2014 feroare de boel troch de komst fan in nije predator fan˙t it easten fan it lân: de stienmurd. Regelmjittich wurde de kuorren leechrôve en begjinne de einen skruten te wurden. It wurdt hjirre hieltyd wer dreger foar de ein, mar ek foar de blaudo om ta briedsúkses te kommen. De tiid en enerzjy dy’tsto deryn stekst hat dêrmei om ‘e nocht west, dus dit moast oars.

Op nei fan der Wal beamroaierij foar in pear juffers fan 6 meter lang, in kraachje fan gaas om de peallen en in pear hålders derop; nei it sudeasten ( de moarnssinne moat yn de koer skine as de ein op it nêst sit).
No mar wer in bytsje moed hâlde, en hoopje dat it dit jier wer slagje mei!

Ek elkenien wer in soad sukses tawinske foar it kommende jier.

Groetnis,
Riepke Glas fanút de Wâlden.

De Trynwâldster kuorren op in peal mei in spesjale stielen konstruksje

Toukuorren en kuorren fan tou

Aldeboarn, 16 febrewaris 2021

Der binne toukuorren en kuorren fan tou. By de Strampel is in toukoer in koer fan reid mei lofters fan tou, mar der binne ek kuorren hielendal fan tou. Ik sjoch hjir en dêr fan dy dingen hingjen/stean en somtiden ek noch yn ferskate kleuren. Der kinne jo in miening oer ha.

Koartlyn kaam ik in pear kuorren fan tou tsjin wêr’t blykber fergetten wie om der betonizer yn te ferwurken……om foar te kommen dat se yn elkoar sakje. It gefolch is dan dat der allinne mar  platte einen yn komme kinne. Konstruksjeflater?

As jo se goed besjogge ha se wol wat fan in krusing tusken in toukoer en in trynwâldster koer.

It is bêst aardich om ris te sjen hoe en wat foar kuorren der allegear binne en hoe’t se flochten wurde. Bygelyks meitsje ik ek wol kuorren yn in saneamd wyldferbân, en ik fyn dat se dêrtroch sterker wurde. 

Koartsein: ferskaat moat dochs kinne?

Ik bin benijd nei jimme reaksjes.

Cor Snoeij

Einekuorren op ‘e rige

Hallum, 16 febrewaris 2021

As in rige karbidbussen, sa lizze de kuorren der by. Ek hjir is profiteard fan de iisflier om einekuorren út te setten. 39 kuorren set op de einekoai De Hel by Hallum, skriuwt koaiker Piet Inia.

Allegear aksje by Eineprojekt

Dronryp/Grou 13 febrewaris 2021

By it Eineprojekt yn Dronryp wie it freed en sneon ek allegear aksje by it útsetten fan einekuorren yn it Eineprojekt.

Joehannes van der Meer: Freed ha wy by it Eineprojekt by Bauke Rosier in soad kuorren pleatst. Dêrby ha wy optimaal profiteard fan de iisflier. As der gjin iis leit, dan moatte wy mei in eigenmakke boatsje fan in pear surfplanken oanmekoar de kuorren útsette, mar dit is folle better.

De kuorren wurde op peallen en strampels pleatst. Johannes: De strampels steane op de eilantsjes dy’t spesjaal makke binne as nêstgelegenheid foar fûgels. Maaitiids briede dêr in soad fûgels. No op sneon binne wy yn aksje by de plasdras-gebieten om dêr kuorren út te setten. Yn totaal sette wy in lytse 200 kuorren út.

Kuorren útsette by winterwaar

Aldeboarn/Grou, 11 febrewaris 2021

Hjoed mei myn maat efkes in lyts kuorreprojekt opset. It koe moai mei it iis in de sletten. Gatsje yn ’t iis, peal deryn en koer derop. Klear. Sa kinne de stienmurden der ek net sa makklik by.

Kleare taal fan Cor Snoeij. De kuorren steane, it teiwaar kin no foar Cor en de einen wol komme.

Datselde jildt eins ek foar Lolke van der Meer út Wergea. Yn de Leeuwarder Courant fan 12 febrewaris stiet in foto wêrop’t Lolke te sjen is mei in bile om gatten yn it iis te hakken foar de strampelstokken, dy’ t achter him al klear lizze.

afrtikel yn LC fan 12 febrewaris 20121

Der sille grif op mear plakken yn de provinsje flechters wêze dy’t de iisflier oangripe om kuorren út te setten.

Winter 2020 – 2021 (2)

Grou, 8 febrewaris 2021

Op 2 jannewaris makke ik in berjochtsje oer de einen yn Grou, dy’t rûnswimme yn it Nijdjip. Doe like winter fier fuort en de einen wiene klear foar de maitiid. No is it moandei 8 febrewaris en it is echt winter!

Sniebuien, -stoarmen soms, frieze, oerdei en nachts, in wite wrâld. En de einen? Dy moatte noch even wachtsje. De wyn malket om de huzen hinne, sniedunen waaie op.

Yn it Nijdjip leit iis, de einen sitte om in grut bit hinne. Mei-inoar in hûndert einen binne op de foto te sjen. Ik tel 66 jerken en 35 eintsjes. Ik kin der in pear neist sitte, soms is it net goed te sjen. Foar elk eintsje sitte der 1,9 jerken yn ‘e wacht. Gjin lykwicht. Spitich.

De einen rêde har wol, wurde byfuorre troch de omwenners, sitte goed yn fleis en fet. De túnfûgels fiele as der snie leit daliks de krapte. Alle dagen sitte der no soms wol sân, acht klysters yn it beamke mei sierappeltsjes.

Winter, we fine it moai dat de natuer wer even ‘gewoan’ is, even gjin praat oer ‘climate change’!

De snieskower komt foar it ljocht!

Cees van der Meulen, Grou.