Algemiene ledegearkomste (giet net troch)

Datum/Tiid
Datum - 27/11/2020
20:00 - 22:00

Kategoryen


Op 27 novimber soenen wy ús algemiene ledegearkomste ha. Mar troch covid-19 kin dat no net trochgean.

Miskien kinne wy ein jannewaris/begjin febrewaris in gearkomste hâlde as de coronaregels dêr romte foar jouwe. Oars sil it bestjoer op in oare wize ferantwurding jaan oer it (finansjele) belied fan it ôfrûne jier. Wy hâlde de leden op de hichte.