Ek einekoerflechtsjen leare?

Elk jier binne der wer minsken dy dit âlde ambacht leare wolle.
De kuorren wurde flochten yn klassyk ferbân mei reid en lofters fan flaaks.

Kursus:

Op ôfspraak (yn oerlis, in hiele dei of allinne op de middeis.)
Hiele dei is: 10 oere start mei bakje kofje, tusken de middei snert ite. De tiid dy’t nedich is om in koer te flechtsjen is sa’n 5 oeren.

Oantal dielnimmers per kear 6 o/m12. Yn oerlis is gruttere groep mooglik.
Alle materiaal is oanwêzich (nulle,reid en flaaks).
Lokaasje is hjir yn ’t “Swetshok”.

Garânsje dat elk mei in koer ta de doar út stapt.

Neisit mei in hapke, gleske drinken en smout ferhaaltsje.

Kosten allinne de middeis 25 euro p.p.
Kosten hiele dei 35,= euro p.p.

Foar fierdere ynformaasje of oanmelding;
Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151AH  Holwert
0519-561784
gj.d.groot@hetnet.nl

Kursusdata:
23 nov. 2019 – De hiele dei fanôf 10.00 oere.
7 des.  2019 – De middeis fanôf 13.00 oere.