Flaaks en reid

Gjalt de Groot yn Holwert biedt oan:

Flaaks te keap: 2,50 per per skeaf

Tel: 0519-561784
E-mail: gj.d.groot@hetnet.nl