Parse(r) foar lynoalje socht

Holwert, 12 augustus 2019

By it flaaks barren foar de einekuorren hâld ik lynsied oer. Dêr is lynoalje út te parsen. No sykje ik om in amateur oaljeparser. Of in oaljeparske.
Miskien is der ûnder ús leden ien dy’t dat docht of kunde hat oan ien.

Gjalt de Groot  0519-561784
Gj.d.groot@hetnet.nl