Kontakt

 

Wolle jo ‘De Strampel’ freegje foar in demonstraasje koerflechtsjen?

Jo kinne maile nei bestjoer@de-strampel.nl of belje mei 0566 -622485

Lid of stiper wurde?

Wa’t him oansprutsen fielt troch de ideeën fan dizze feriening, kin om mear ynljochtings freegje of him fuortendaliks opjaan as lid of stiper. Lid binne jo foar in tientsje yn it jier en stiper foar 5 euro of mear.

Jild oermeitsje nei ‘De Strampel’?

Rekkennûmer fan ‘De Strampel’: NL22RABO018 04 57 004 op namme fan ‘De Strampel’, Fryske Feriening fan Einekoerflechters yn Oerterp

Wolle jo in kursus koerflechtsjen folgje?

Dan kinne jo mei ien fan ús learmasters kontakt opnimme en mei him ôfspraken meitsje oer tiid, plak en priis.

Ús Learmasters binne: (yn alfabetyske folchoarder):

KLAAIKOER (reid en flaaks)

WETTERLANKOER (allinnich reid)

WYLGETIENNEN KOER (alinne as jo oer basiskennis beskikke)

Jan Lautenbach, Bitgum, 06-13563457, roelinka.jan@upcmail.nl  

Underfining mei it flechtsjen mei wylgetiennen is wol nedich,  oars slagget it net yn ien dei.  Dy basiskennis kinne jo opdwaan yn it Flechtmuseum yn Noardwolde, bygelyks yn it ‘vlechtcafe’ oan de ein fan eltse moanne. (Sjoch de side fan it ‘Vlechtmuseum’)