Kontakt

Wolle jo ‘De Strampel’ freegje foar in demonstraasje koerflechtsjen?

Jo kinne maile nei bestjoer@de-strampel.frl of belje mei 0566-622275 / 06-19762962, mar jo kinne ek ien fan de minsken belje dy’t hjirûnder fermeld steane en mei him ôfspraken meitsje oer tiid, plak en priis.

Wolle jo in kursus koerflechtsjen folgje?

Jo kinne maile nei bestjoer@de-strampel.frl of belje mei 0566-622275 / 06-19762962, mar jo kinne ek  mei ien fan ús learmasters kontakt opnimme en mei him ôfspraken meitsje oer tiid, plak en priis.

Lid of stiper wurde?

Wa’t him oansprutsen fielt troch de ideeën fan dizze feriening, kin om mear ynljochtings freegje of him fuortendaliks opjaan as lid of stiper. Lid binne jo foar in tientsje yn it jier en stiper foar 5 euro of mear.

Jild oermeitsje nei ‘De Strampel’?

Rekkennûmer fan ‘De Strampel’: NL22RABO018 04 57 004 op namme fan ‘De Strampel’, Fryske Feriening fan Einekoerflechters yn Oerterp

NAMMEN FAN LEARMASTERS

KLAAIKOER (reid en flaaks)

WETTERLANKOER (allinnich reid)

WYLGETIENNEN KOER*** (allinne as jo oer basiskennis beskikke)

***Underfining mei it flechtsjen mei wylgetiennen is wol nedich,  oars slagget it net yn ien dei.  Dy basiskennis kinne jo opdwaan yn it Flechtmuseum yn Noardwolde, bygelyks yn it ‘vlechtcafe’ oan de ein fan eltse moanne. (Sjoch de side fan it ‘Vlechtmuseum’)

DEMONSTRAASJES WURDE JÛN TROCH