Fûgels kinne dûnsje

Grou, 3 jannewaris 2021

Fûgels kinne mear as wy tinke. Sjoch mar ris nei bygeand filmke dat Cees van der Meulen tastjoerde, se meitsje der in pracht skouspul fan.

WINTER 2020 – 2021

Grou, 2 jannewaris 2020

It is 2 jannewaris fan it nije jier as ik mei it sintsje derby in kuierke meitsje troch Grou. It docht maitiidseftich oan. Oan it iis yn de reidstoppels yn it Nij Djip is te sjen dat it dochs noch in bytsje ferzen hat. Der wurdt nei alle reinwetter fan de lêste moannen flink meald. It iis hinget yn de reiden.

Yn ‘e einewrâld liket it wol op it paradys. Der hearsket rûnom, sa tink ik, frede en rêst, it is it wachtsjen op de rop fan de maitiid. De eintsjes en de jerkjes sjogge der glânzjend út. De pearkes binne al wer foarme, de frijerijen binne al geande. Se sjogge net op de kalinder mar folgje de ieuwige wetten fan de natuer. In byld om oer nei te tinken.

Oer in wike as acht, njoggen folgje wy de rjochtlinen fan De Strampel wer op. We hingje mar wat graach kuorren op en de einen witte – se kinne ûnthâlde en tinke –  dat sa’n wûnderding foar har in feilich plakje is om te lizzen en te brieden. 

Miskien dat ik der noch in pear kuorren by flechtsje, want as ienkear it maitiidsgefoel net allinnich by de einen mar ek by de minsken wekker wurdt, dan binne der alle jierren wer guon dy’t freegje: ‘Hast ek noch in koer foar my?’ De natuer hat in grut plak yn myn hert, mar sûnt 2012 de einen in hiel bysûnder plakje!

Cees van der Meulen, Grou.

Voucher?

Grou, 26 novimber 2020

Bouwe de Groot út Grou (altiten yn foar in grapke) hie wat betinkings by it beteljen fan de kontribusje. Hy sette dit op papier en stjoerde it oan it bestjoer. Wy wolle dizze aardige koorespondinsje graach mei jimme diele.

Beste penningmeester,
Heden morgen ontving ik een e-mail met daarin het verzoek om de contributie voor de Strampel van 10 euro voor 2021 te voldoen. Tot mijn verwondering was hierin geen corona korting in verwerkt. Dit terwijl de jaarvergadering niet is doorgegaan en ik mijn jaarlijkse Berenburg welke ik van de club ontvang niet heb kunnen verorberen. Dus een grote aderlating voor mij.Ik dien het volgende voorstel in bij deze.
Verzoek tot het volgende:
Een voucher voor een berenburg welke wij tegoed houden van de niet gehouden jaarvergadering 2020.
Een bedrijf zoals de Strampel zal zich denk ik net als KLM aan de regels moeten houden.
Het afgeven van een Berenburg voucher is toch in deze zware tijden wel het minste wat ik kan vragen.

Hopende kunt u dit pijnlijke voorval in het bestuur ten derde brengen misschien op de site vermelden.
Alvast rekende op een correcte afhandeling zal ik hierbij met plezier de contributie van 2021 overmaken.

Ik wens u allen een goede jaarwisseling.
Bouwe de Groot

De reaksje fan de ponghâlder.

Ik heb kennisgenomen van uw schrijven en zullen we dit nader bespreken in onze bestuursvergadering.
Voor de goede orde:

  • U concludeert dat de jaarvergadering niet is doorgegaan. Dat is erg voorbarig. Waarschijnlijk weet u dat het jaar nog lang niet om is. Dat is  pas per 31 december namelijk het geval!
  • Er zijn nog andere manieren om een vergadering te houden.
  • In de statuten van de vereniging, meen ik, dat het bestuur het  recht heeft, de contributie afhankelijk te maken van de omzet (= verkochte korven). Te denken valt aan 1 euro per korf. Dit komt ons dit jaar goed uit. Wilt u het exacte aantal verkochte korven nog even opgeven?  De naverrekening kan dan in januari worden gemaakt.
  • Waarschijnlijk zal in uw geval dan ook positief over een Beerenburg-voucher worden besloten.
  • Dus voor de duidelijkheid : de contributie is een VOORSCHOT!

Met de hartelijke groeten van de
Penningmeester,

Ferkeap einekuorren

Grou, 25 novimber 2020

Ien fan de leden kaam mei in idee om op de webside ek oan te jaan wa’t einekuorren ferkeapet. It bestjoer wol dizze service wol opnimme, mar de leden moatte sels oanjaan oft se op de webside stean wolle, mei eventueel ek de priis dy’t hy/sy foar de koer ha wol. Dat lêste is dus oan de ferkeaper.

Leden dy’t kuorren yn de ferkeap ha of op bestelling leverje wolle, en dit op de webside oanjaan wolle, kinne dit oanjaan by it bestjoer (bestjoer@de-strampel.frl)

Ûnder ‘Kontakt’ steit no alfêst in tab ‘FerkeapFerkeap kuorren‘ mei in ferwizing nei leden dy’t demonstraasjes jouwe en learmasters. Wy geane derfan út dat al dizze minsken ek kuorren ferkeapje. Is dit net sa, dan hearre wy dat graach; wy passe de ferwizing dan oan.

Flechtsje mei de sinne op ‘e noas

Grou, 6 novimber 2020

Lekker bûten flechtsje

Op freed 6 novimber hie Jan Falkena my útnoege foar in rûntsje koerflechtsjen yn de skiepskoai fan Bakkeveen. It waar wie dizze freed sà moai, dat we belannen net yn mar bûten yn de lijte fan de koai, mei de sinne op ‘e noas. Wat in stilte, wat in frede giet derfan it Mandefjild út!

Foar ús it fjild mei de skiep en de ponys. Inkeld ris de rauwe rop fan in swarte krie of it lûd fan de griene spjocht. Jan wit krekt wat der ropt en fliucht, want as de korona him net sa dwers siet, dan soe er er sa no en dan as frijwilliger fan it Gea mei minsken de heide op gean.

Tiid om te tinken en te praten oer ús flechttechnyk, wat dochsto en hoe doch ik it.
Jan learde my tolve jier lyn it flechtsjen, hy is dus myn learmaster. En sa’t it in learling past, ik harkje altyd goed nei syn beskieden kommentaar.

Sa kinne we noch jierren foarút en we hawwe al ôfpraten dat dizze weromkomdei wis in ferfolch krijt!

Cees van der Meulen.

“We strûpe derûnder”

Grou, 5 novimber 2020

Njonken einekoerflechtsjen is âld-foarsitter Gjalt de Groot út Holwert ek skriuwer fan boeken. Yn syn nijste boek beskriuwt Gjalt it libben op Labân dêr’t hy as jonge opgroeide op de pleats ‘Luctor et Emergo’ fan syn âlders.

Yn it Friesch Dagblad fan 4 novimber stiet in moai artikel oer syn boek.

Gjalt fertelt yn it artikel dat hy moarnsier skriuwt, want oerdeis hat hy dat net oan tiid. Dan hat hy oare dingen by de hân, lykas einekuorren meitsje: ,,Yn in oerke haw ik sa’n koer yninoar flechte. Dat is ûntspannend wurk dêr’t ik net by neitinke hoech. Ik kom ta mysels en dan komme de ferhalen yn my op dy’t ik de oare nachts opskriuw.”

It artikel is te lêzen fia dizze link

Gjalt fertelt syn ferhaal oan Jan Ybema fan it Friesch Dagblad. Foto: Jan Spoelstra,

Prachtich om te sjen

Dronryp, 27 oktober 2020

“Prachtich om te sjen”, seit de pakesizzer Annemiek van der Meer. “Smoardrok hat ús pake it mei koerflechtsjen. Oh sa grutsk binne we op him!”

It kin dan ek besjen lije al dy kuorren.

Pake Johannes van der Meer by syn kuorren

De jacht op jerken

Grou, 28 oktober 2020 

De namme Bouwe de Groot út Grou komme wy gauris tsjin yn de rubryk ‘Nijs’. Mei regelmaat set Bouwe syn befinings op papier. Sadwaande witte wy dat Bouwe in betûfte einekoerflechter is dy’t ek dit winterskoft in in soad kuorren makket. Mar hy is ek in fanatyk jager. Syn ûnderfinings mei de jacht wol hy no graach mei de leden fan De Strampel diele. Hy neamt it de einetelling.

Bouwe seit dat sy no fjouwer kear it lân yn west hat om te jeien. Wat harren opfoel wie it grutte tal wylde einen yn ferlyk mei eardere jierren yn harren 3600 ha. grutte jachtfjild. Fral om Wurdum hinne wienen in soad, neffens Bouwe. Ek tusken Grou en Warten seagen se in protte wylde einen.

Opfallend wie noch altiten it grutte tal jerken. Bouwe: “Fiif oant seis jerken op twa eintsjes is normaal. Mei gemak skeaten wy 57 jerken op ien middei en ien eintsje”.

Op ien lokaasje troffen sy bûnte of oars kleurde einen oan, ek wol sopeinen neamd. “Om it suver te hâlden besykje wy dizze safolle mooglik te sjitten”

Oer Bouwe syn flechtaktiviteiten: “Ferskate jagers ha by my al wer kuorren besteld omdat dit ta súkses laat.”

De foks en oare predatoaren binne noch oanwêzich wat neffens Bouwe ferlies fan nêsten en piken fan gefolgen hat.

Neiskrift: Oer de jacht wurdt ferskillend tocht. It ferhaal fan Bouwe ha wy dochs opnommen om oan te jaan hoe’t it der yn de natuer – yn dit gefal de einen – om en ta giet en hoe’t minsken dêr grip op krije wolle.
Mar men heart ek wol: wêr’t de mins yngrypt yn de natuer giet it mis…

Dit jier hat WBE Skarsterlân 100 kuorren kocht mei as doel de einen in feilich briedplak te jaan.

In fertutearze toukoer

Aldeboarn/Grou, 23 oktober 2020

Dit bliuwt der oer fan in toukoer, skriuwt Cor Snoeij.

Op reis troch Fryslân seach Cor – lykas altiten – goed om him hinne om mar neat te missen. Fansesl ûntgiet him net ien einekoer.
No foel syn each op in fertutearze toukoer yn in beam.
In koer mei lofters fan reid of fan flaaks falt úteinlings yn losse stikken útinoar. In koer dy’t flochten is mei tou docht dat ek, mar de parten wurde dan troch it tou noch by-inoar hâlden .

De fraach is no: hat hjir in ein yn bret en is miskien it gewicht fan de aaien en de ein de koer tefolle wurden? Of binne de piken der op ‘e tiid útkommen?

It antwurd sille wy nea witte.

Tellingen Wylde Ein

Bitgummole/Grou 14 oktober 2020

Op 22 april fan dit jier waard op dizze webside in oprop dien om einepiken te tellen en dy troch te jaan fia kuikenteller.org. Oan dit projekt fan Sovon hat ek ús foarsitter Durk Wynia meidien. Dizze wike krige hy in bedankje fan Sovon.

De resultaten fan syn tellings binne meinommen yn it totale oersjoch fan Nederlân. Dat oersjoch is hjir te besjen.