Ek in toukoer giet deroan

Gytsjerk, 16 febrewaris 2018.

koer yn buismkoaiDat in toukoer, hoe sterk dan ek  en mei ….tich lofters, ek net it ivige libben hat, seach Jan Falkena op in besite oan de Buisman-einekoai yn Gytsjerk!