Wolkom by ‘De Strampel’

Fryske feriening fan einekoerflechters

Poëzij, in einegedichtsje fan Folkje Koster
(út har bondeltsje ‘BistAardich’)
Einewille of einelijen?

De einen swimme hjir foar de doar.
Bytiden ha se it tige drok mei in-oar.
Se ha de maitiid al yn de kop de jerken sykje de eintsjes hieltiten op.
Mei de wite ein binne de jerke tige yn harren ‘sas’,
Fêst ‘het mooiste meisje van de klas’.
Sy moat it gauris ‘belije’
Of soe se der wol brei fan meie?

Op 5 april 2024 is it einekoerflechtsjen opnommen yn it ‘Netwerk Immaterieel Erfgoed’.