Maand: december 2022

 • Wintermerk yn Ketlik

  door

  in

  Âldskoot/Grou, 30 desimber 2022. Lutske Visser trof it noch aardich op de wintermerk yn Ketlik. It wie net hielendal drûch, mar djip yn ‘e kraach ûnder in grutte parasol, en […]

 • Mei kacheltsje oan flechtsje

  door

  in

  Âldskoat, 28 desimber 2022. Op de grize en tsjustere dagen oan ‘e ein fan it jier siket mannich flechter in gaadlik plakje om de foarried einekuorren op peil te bringen […]

 • Alwer fjouwer nije flechters

  door

  in

  Dokkum, 17 desimber 2022 Op saterdei 17 desimber wer een kursus einekoerflechtsjen jûn. 7 man hienen harren opjûn; 2 ôfsizzers en 1 niks fan heard, in bytsje sneu mar toch […]

 • Te kâld om te flechtsjen

  door

  in

  Aldeboarn, 18 desimber 2022 Foar sneon 17 desimber waard ik frege om te flechtsjen op ‘e krystmerke yn Âldeboarn, myn eigen doarp. Nettsjinsteande it kâlde waar woe it wol besykje. […]