Wintermerk yn Ketlik

Âldskoot/Grou, 30 desimber 2022.

Lutske Visser trof it noch aardich op de wintermerk yn Ketlik. It wie net hielendal drûch, mar djip yn ‘e kraach ûnder in grutte parasol, en in temperatuer fan sa’n 10 graden wie it wol te dwaan.

Lutske wie wol tefreden oer de middei. “In moaie middei op de Wintermarkt yn Ketlik. Meardere minsken entûsiast makke foar it einekoerflechtsjen. En foaral in gesellige middei hân yn it doarp wêr ik wei kom.”

Op de foto’s is te sjen dat Lutske it wol nei’t sin hie, mei it Sint Thomaslieden op ‘e eftergrûn.

Mei kacheltsje oan flechtsje

Âldskoat, 28 desimber 2022.

Op de grize en tsjustere dagen oan ‘e ein fan it jier siket mannich flechter in gaadlik plakje om de foarried einekuorren op peil te bringen foar de kommende maitiid. De ien beskikt oer in rom hok, in oar moat him of har rêde mei in plakje dêr’t men de kont hast net keare kin.

By Lutske Visser út Âldskoat is it ek wat behelpen mei de romte. Se hat it kacheltsje der by oan yn it hok. “Kommende freed (30 des. red.) stean ik op de wintermarkt yn Ketlik mei demonstraasje einekoermeitsjen. En fansels om jim folders út te dielen. En ik ha ek in pear kuorren yn de ferkeap”, skriuwt Lutske, dy’t har ôffreget hoefolle in koer kostje moat. “It is al in skoft ferlyn dat ik se ferkocht ha. En ik ha gjin idee foar welke priis ik se ferkeapje moat.”

En dus freget se it bestjoer wat de advyspriis is. Mar dy is der net; elke flechter bepaalt sels de priis foar syn koer. En dan komt de hannel om ‘e hoeke, ek ien fan de moaie fasetten fan it einekoerflechtsjen.

Mei kacheltsje oan yn it hok dwaande mei de einekuorren.

Alwer fjouwer nije flechters

Dokkum, 17 desimber 2022

Op saterdei 17 desimber wer een kursus einekoerflechtsjen jûn. 7 man hienen harren opjûn; 2 ôfsizzers en 1 niks fan heard, in bytsje sneu mar toch wer in prachtdei hân.

Glûpende kâld bûtendoar, mar binnendoar lekker yn de waarmte fan de houtkachel.
Oan ‘e ein fan de middei fjouwer tefreden minsken mei in selsmakke koer wer nei hûs.

Bruorren Kooistra út Dokkum.

Te kâld om te flechtsjen

Aldeboarn, 18 desimber 2022

Foar sneon 17 desimber waard ik frege om te flechtsjen op ‘e krystmerke yn Âldeboarn, myn eigen doarp. Nettsjinsteande it kâlde waar woe it wol besykje. Mar ik kaam al rillegau ta de konklúzje dat it net te dwaan wie. It materiaal woe net meiwurkje: te kâld. Iksels hie wol thermoklean oan mar al gau kom je der efter dat, ek al sitte je yn de leite, je te kâld wurde.

Se fregen me as ik houtkachel bûtendoar wat brânende hâlde woe en op de kribbe te passen. Altyd klear sokke putsjes. Dêr bliuwe je wol waarm by. Yntusken koe ik yn it selskip fan in skiep mei in pear lammen en in ezel ek wat hannel dwaan. Dy ezel sil wol tocht ha: wat in ezel dy kerel 😀! Mar it positieve is: ek wer in nije lid derby foar de Strampel. Reklame docht ferkeapjen. 

Efkes op de ôfbylding klikke foar in grutter resultaat

Cor Snoeij.