Dag: 24 mei 2023

  • Flechtsje op Lauwerseach en yn Dokkum

    door

    in

    Dokkum, 22 maaie 2023 De bruorren Kooistra út Dokkum ha wer in pear demonstraasjes jûn. Op sneon 29 april sieten se te koerflechtsjen by de loads fan Staatsbosbeheer/It Fryske Gea op Lauwerseach. Om’t it de freeds striemin waar wie, hienen in protte standhâlders ôfsein, neffens Hendrik. “Spitich want de saterdei wie it prachtich waar. Wol…