Auteur: admin

 • Einen, piken, aaien en dakpannnen op kuorren

  door

  in

  Wergea/Grou, 5 april 2019 Fan ‘e moarn wie Lolke van der Meer fan Wergea hjir yn Grou by Cees van der Meulen op besite. Hy fertelde it ien en oar oer einen, piken, aaien en dakpannen op kuorren. “Op 2 april seach ik by ús yn de buert in ein mei pykjes, dat is wol hiel betiid. As ik weromrekkenje dan…

 • Bysûnder eineprojekt by Dronryp

  door

  in

  Dronryp, 21 novimber 2018 De agraryske alve stêde-eilannen It wylde eine-projekt by Bauke Rosier en Jaap Tjaarda is foar it twadde jier wer in súkses wurden. Mei in lette winter yn febrewaris, sels noch -10 graden op 28 febrewaris om krekt te wêzen. Op sneon 3 maart koene we noch op it iis, om de…

 • Gesellich rûpel- en ielfrettersfeest

  door

  in

  Holwert, sneon 3 novimber 2018. Nei de rispinge fan earste klas flaaks dit jier wie it no tiid foar in feestje dat al in bytsje tradysje is by Gjalt en Els de Groot. Gjalt foarseach de ôfrûne jierren de Strampelleden fan flaaks en it jier 2018 giet de boeken yn as in hiel goed jier.…

 • Nij op de Strampel-webside: Sykmasine (zoeken)

  door

  in

  Grou, 22 septimber 2018. Wa’t wolris op de webside fan de Strampel omsneupt dy kin no gebrûk meitsje fan in sykmasine. Jo sjogge no links op dizze side (ûnder Begjin) de mooglikheid om op moanne of op namme te sykjen. Berjocht sykje út in bepaalde moanne: by Maand selecteren op de pylkjes klikke en in…

 • Ek yn 2019 wer ‘Follow the blue line’

  door

  in

  Grou, 11 septimber 2018. Omrop Fryslân brocht it nijs dat fanwege it sukses yn 2018, ek yn de simmer fan 2019 wer in flaaksrûte opsetten wurde sil.  

 • Kulturele Haadstêd yn Holwert, 12 sneonen en hûnderten minsken

  Holwert, 25 augustus/1 septimber 2018. (Algemiene meidieling: as jo op de foto’s klikke, dan wurde se meastentiids grutter en moaier.) Nei de wike fan it geweld fan de Reuzen en  de Alvestêdetocht-Reus skittere sneon 25 augustus foar de 11te sneon de Kulturele Haadstêd-stjerre wer op de rûte fan Follow the Blue Line, it flaaks projekt yn…

 • Fan pykje oant fleanflugge ein binnen fjouwer moanne

  door

  in

  Grou, 24 augustus 2018. De syklus fan pykje oant fleanflugge ein krijt syn beslach binnen fjouwer moanne. Op de foto sjogge jo pykjes dy’t krekt út de koer sprongen binne op 9 maaie by Oepke Feenstra yn Wyns oan de Dokkumer Ie. De oare foto is makke yn Grou en dêr lizze de fleanflugge piken…

 • Jan Falkena yn LJOCHTSTILL, KH 2018

  Earnewâld, 11 augustus 2018. Jan Falkena yn aksje op ‘Ljochtstill’ yn Earnewâld. hy hat der al twa kear earder sitten en yn septimber komme der noch trije demo’s, alles yn it ramt fan KH 2018! De betinkers fan Ljochtstill sizze dersels it folgjende oer: ‘Ljochtstill’ brengt natuurbeleving en kunst samen. Grote glazen koepels in en rondom…

 • De Kooistra’s op de smûkste merk

  Saterdei 11augustus moaie dei hân , mei myn broer siet ik te koerflechtsjen yn Peasens Moddergat, op de smûkste merk op en achter it terrein fan de fiskershúskes. It waar koe net better en dêrom ek een protte folk,  al mei al een prachtige dei. Groetnis fan Bouwe en Hendrik Kooistra, koerflechters út Dokkum

 • Muskusein mei piken

  door

  in

  Grou, 11 augustus 2018. Dizze muskuseinemem kuiert yn alle rêst troch it Grouster park. Yn Wikipedia stiet û.o. de folgjende ynformaasje oer dizze bysûndere einesoart. De muskuseend of barbarieeend Cairina moschata is een eendensoort die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komt, uit een gebied dat zich uitstrekt van Mexico tot Peru. Al in Zuid-Amerika werd…