Lolke van der Meer makket moaiste koer

Reduzum, 17 septimber 2022

It earste Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen is sneon wûn troch Lolke van der Meer út Wergea. Twadde waard Els de Groot út Holwert en tredde waard de koer fan Hendrik Kooistra út Dokkum.

De koer fan Lolke waard ek troch it publyk keazen ta moaiste koer. In dûbeld súkses dus fan dizze flechter út Wergea.

De grutske Lolke mei syn kampioenskoer, de bokaal en in pûn iel.

Troch it minne waar (reinbuien mei hurde wyn) wie de lokaasje by ielfisker Ale de Jager minder geskikt en waard op it lêste momint útwykt nei in loads by de fam. De Groot oan de Ienswei yn Reduzum. Sy stelden spontaan de loads om neat beskikber en holpen sels by de organisaasje fan it evenemint. Geweldich! It wie in gouden plak en by dizze waarsomstannichheden in útkomst. 

Fan 10 oant 16:00 oere ha der in pear hûndert besikers west om de 18 ynstjoerde kuorren te besjen en te genietsjen fan in gesellige sfear mei kreamkes en einekoerflechters. De dielnimmende kuorren stien opsteld op strampels yn trije sirkels, wêr’t publyk omhinne rinne koe. 

In deskundige sjuery, besteande út Fokelien van der Meulen, Ids Willemsma en Ûltsje Hosper ha de kuorren goed besjoen en binne nei yntinsyf beried op grûn fan troch harren sels opstelde kritearia ta in top-trije kommen.

De sjuery

Winnende koer waard dy fan Lolke van der Meer út Wergea. Hy krige út hannen fan sjuerylid Fokelien van der Meulen de moaie bokaal útrikt. Ek krige Lolke noch in pûn iel.

De besikers koenen ek harren stim útbringe op de favorite koer. Ek dêr gie de priis nei Lolke van der Meer. De dei koe al net mear stikken foar Lolke, mar doe’t hy ek de publykspriis (pûn iel) krige, waard it foar Lolke hielendal in dei om nea te ferjitten. 

Foarsitter Durk Wynia oerlanget de publykspriis

Jongste dielnimmer wie Ate Kaastra út Mantgum. Hy krige de oanmoedigingspriis: in nuddel.

Jongste dielnimmer Ate Kaastra

Frysk kampioenskip Einekoerflechtsjen

Grou, 16 septimber 2022

Op sneon 17 septimber 2022 is it earste Kampioenskip Einekoerflechtsjen yn Reduzum. Oarspronklik soe dit wêze by ielfisker Ale de Jager, mar troch it ferwachte hjerstige waar mei buien en fûle wynpûsters is it evenemint ferpleatst nei in oare lokaasje.

It is no by boer J. de Groot, Ienswei 1 by Reduzum. It barren is no foar it grutste part ûnder dak. Wol ferfalt de preamfeart, mar al it oare giet gewoan troch.

Elkenien is fan herte wolkom.

Flechter frege foar berneboekedei

Terherne/Grou, 9 septimber 2022

De organisaasje fan de berneboekedei yn Terherne op 16 oktober is op syk nei in flechter dy’t in bydrage jaan wol oan dizze dei.

It tema is dit jier Gi-ga-Groen en kommisje fan de berneboekedei hat wer in leuk programma betocht. Ûnder oare: Foarstellings, Boekemerk, Workshops en in Foksejacht (vossenjacht). De berneboekedei is fergees tagonklik en der wrude wer in protte bern (en âlders/pakes/beppes) ferwachte.

Foar de Foksejacht wurdt in koerflechter yn aksje socht. De Foks is keppele oan it boek Pykje Fjouwer en mei de foarbykommende bern fertelle/demonstreare oer it koerflechtsjen en in letter út de puzzel kado jaan. 

De organisaasje hopet dat der immen út de ferieniging aardichheid oan hat om de berneboekedei mei in súkses te meitsjen! Der is allinnich gjin romte foar in fergoeding… 

Wa’t belangstelling hat, kin kontakt opnimme mei Tjitske van Slooten-Bouma, 06-19228918.

  

Flechtsje yn De Alpen

Grou, 26 augustus 2022

Guon flechters dogge der alles oan om by it Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen sa goed mooglik te prestearen. Hendrik Kooistra út Dokkum is dêr ien fan. Hy is sels op in heuse hichtestaazje gien.

“Goeiedei”, skriuwt Hendrik. “Myn frou ek ik sitte foar fakânsje yn it moaie Eastenryk. Zillertall. Wy sitte op sa’n 1000m mei in prachtich útsicht. Mar ik haw toch myn flechtersattributen mar meinommen en wat reid en flaaks om een pear kourren te meitsjen. Miskien wol in moaie knappe koer foar 17 septimber, wa wit. Mei de freonlike groetnis, Hendrik Kooistra.”

Op de foto’s: Hendrik op hichtestaazje tusken de Alpen.

Demonstraasje op Boeredei Opende

De Pein, 25 augustus 2022

Op saterdei 20 fan de rispmoanne hawwe Binne van der Velde en syn beide “learlingen” Pieter van der Wal en Harrie van der Heide in demonstraasje koerflechtsjen jûn op de Boeredei yn Opende. Mei prachtich waar en op it “geplof” fan in draaiende Lanz Bulldog hawwe we de Strampel en it koerflechtsjen prachtich moai promote kind.

Byprodukten

Âldeboarn, 1 augustus 2022

“As flechter meitsje je ek wol wat oare dingen sa as bygelyks ‘nestkastjes’. Twa fan my binne bewenne. It nêstkastje op de earste foto is bewenne troch in pearke tomkes. Dat is wis. Yn it kastje op de twadde foto is net dúdelik wat deryn sit. Ek hielendal folstoppe mei rûchte. Miskien ek in tomke? Ûnder in ôfdakje wurket it it beste, ha ‘k de yndruk.”

Cor Snoeij.

Tankbere en nuete einen

Aldeboarn, 1 augusutus 2022

Doarpseinen binne soms tige oan minsken hechtte. Se binne faak de hiele dei op of by it hiem en wachtsje dan oant se wat krije. Cor Snoeij hat dêr wol niget oan. Hy besiket by de einen op de lije side te kommen troch se te fuorjen en hopet dan dat se yn syn kuorren in aai lizze.

“Sa nuet binne se,” seit Cor.

“Moai stel, allegear deselde tekening. En oh sa mak, rinne me alles êfternei. Ik tink dat se oh sa tankber binne dat ik in wenning foar hun makke ha”

“In ein is net kritysk”

Âldeboarn, 1 augustus 2022

“Sa, ik ha de kuorren ek wer opromme”, skriuwt Cor Snoeij. “Se wurde nei in pear jier der net better op. Ach, net daliks ôfskriuwe sis ik altyd. Opknappe.

Opknappe giet flugger as it meitsjen fan in nije

Op dizze wyze kinne se noch in jier mei. In ein komt graach werom nei in âlde koer, dêrom. En opknappe giet flugger as it meitsjen fan in nije. In ein is net kritysk, sis ik altyd. Ik ‘beheer’ 6 kuorren. Út 5 binne piken kaam.”

Cor Snoeij

Flechtsjen op Jagersbeurs Elspeet

Dokkum, 21 july 2022

Op sneon 9 july ha Hendrik Kooistra en Binne van der Velde yn Elspeet (Gelderlân) west om dêr te flechtsjen op de Jagersbeurs.

Hendrik: “Ûnder prachtige waarsomstannigheden ha we dy dei sitten te kuorkjen. Alles op jachtgebiet wy d’r oanwêzich: gewearen, messen, jagersklean, kikers en in hiele protte hoarnblazers, dy’t sa út en troch stienen te blazen. Der wienen lekkere wyldhapkes en noch folle mear. En twa Friezen dy’t sieten te koerflechtsjen foar in protte folk.”

Foar Hendrik en Binne wie it in slagge dei.