Auteur: bb

 • Elk minske is unyk, elk einepykje ek!

  door

  in

  Grou, 17 april 2024 As wy dy lytse dûnsige wûnderkes sjogge, dan gunne we se allegearre in lokkich libben! Dat tochten Janke en har soan Lieuwe (12) ek doe’t Lieuwe in ferdwaald pykje fûn.Dat barde yn Grou (Cees van der Meulen). Janke: “De earste poging om it pykje by in ein mei piken te setten, wie op…

 • It einekoerflechtsjen is no Ymmaterieel Erfgoed

  door

  in

  Grou, 12 april 2024 It Einkekoerflechtsjen is opnommen yn it ’Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland’ It inisjatyf hjirta is nommen troch it bestjoer fan De Strampel. Ymmaterieel Erfgoed kin allinnich oanmelden wurde troch beoefeners of direkt belutsenen. Mei de oanmelding erkenne we dat we dizze kultuerutering as ymmaterieel erfgoed sjogge. ’Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed’ (KIEN) hat befêstige…

 • Mismodel koer hat dochs súkses

  door

  in

  Grou, 5 april 2024 Myn earste wetterlânkoer fan dit jier, flochten yn wyld  ferbân, seach der net út mar hy wie wol rom. In kraach siet der hast net op. By it flechtsjen te let nei binnen mei as gefolch in te lange koer. Ik doarde de koer net yn de Pikmar te setten en…

 • Einekuorren en skriezelân

  door

  in

  Grou, 4 april 2024 Wat ha einekuorren en skriezen mei-inoar te krijen, sille jo jo ôffreegje. No, dat sit sa. De stichting ‘Agrarisch Natuurfondsen Fryslân’ (ANF) hâldt ienris yn ‘t jier in iepen dei. Minsken kinne dan besjen hoe’t it lân fan boer Murk Nijdam by Wommels in protte greidefûgels lûkt troch de wize fan…

 • Noch 12 flechters derby

  door

  in

  Dokkum/Grou 2 april 2024 Foar de kuirsussen wie der dit winterskoft aardich flecht op de koai(stra’s. Troch gebrek oan reid binne de measte learmasters stoppe mei de kursussen. Mar ek is de tiid eins foarby om noch einekuorren út te setten. De bruorren Kooistra fan Dokkum ha op sneon 30 maart noch in kursus jûn.…

 • Dit foarjier op ‘e nij telling fan einepiken

  door

  in

  De briedpopulaasje fan de wylde ein nimt noch alle jierrren ôf, wylst de eksplosive taname fan de East-ein (krakeend) gewoan trochgiet. Ûnderwilens is dúdlik dat it lege tal piken dat oerlibbet dêrby in grutte rol spilet. Dat docht bliken út de tûzenen waarnimmings dy’t sûnt 2026 trochjûn binne yn it ‘Eendenkuikenproject’ fan Sovon. Dit projekt…

 • Reid te keap

  27 maart 2024 Kees Terpstra yn Wijckel hat noch reid yn foarried. Graach earst belje as je fan doel binne te kommen. Tel. (0514) 53 12 09

 • It pearingsdoalhôf fan it eintsje

  door

  in

  21 maart 2024 In nijsgjirrich artikel op de webside fan bnnvara.nl/vroegevogels/ oer it geslachtsdiel fan de ein, dat eins in doolhof is. Genitaliën in het dierenrijk zijn heel gevarieerd, zo ook bij de eend. Het geslachtsdeel van het vrouwtje is soort een doolhof waar zij zelf controle over heeft om ongewenste mannetjes buiten de deur…

 • Dochs noch in kursus

  door

  in

  Dokkum/Grou 16 maart 2024 Nei’t we tochten dat Durk de lêste flechtkursus fan dit winterskoft jûn hie, kaam Hendrik Kooistra noch mei in berjocht oer in kursus. Hjirûnder syn ferslach. Goeie flechtfreonen. Op saterdei 16 maart de 4e kursus einekoerflechtsjen fan dit winterseisoen jûn. Oan in seistal freonen út Dokkum Tsjintwurdich hyt dat mei in…

 • Op ‘e ein fan it flechtseizoen noch in flechtkursus

  door

  in

  Bitgummole 8 maart 2024 ‘Ferline wike sneontemiddei 2 maart yn Âldegea (SWF) oan de Sânfurden noch in kursus jûn oan 10 froulju en 2 manlju’, skriuwt Durk Wynia. ‘In hiele klup keakeljende minsken, en hoe krij je dy stil….! No dat slagget prima mei einekoerflechtsjen!’Durk hie de jûns derfoar al 12 begjintsjes makke. ‘Sa koenen…