Net alle flechters binne sakelju!

Holwert, 1 jannewaris 2020

By demonstraasje giet it der meastentiids fredich om en ta. Dat wie wat oars by Gjalt de Groot yn it boeremuseum fan Titus de Wolff.
Gjalt hat syn aventoer beskreaun en tastjoerd.

Flechters binne sakelju.
No, hjir it ferhaal. Set it mar op de webside.

Ik siet 31 des. by Titus de Wolff, yn ’t pake Titus museum, te einekoerflechtsjen om’t it Cees net paste. Moast dyn eigen kuorren meinimme en ferkeapje, sa sei Cees. Klear, ik set in Strampel op, set der in koer op foar 20,- euro

Komt der in man, sjocht dy priis fan de koer en bliuwt wat sneu efterôf stean. Syn kop wurdt almar gremitiger. En dan brândt er los: “Dat roait fansels nearne nei, koe ik juster dy koer keapje foar 15, no moat er 20 euro jilde.”

Ik sei: “Ja, juster siet Cees hjir, hjoed ik, en myn kuorren kostje 20 euro.” 

“Hoe kin dat no!”  (Der leine ek noch seis kuorren fan Cees)

Ik sei: “Jo sjogge it sels wol, dy koer fan Cees hat lang dy kwaliteit net. Mar lykwols wol it my net oan dat Cees jo juster in koer oanbean hat foar 15 euro. De man noch lilker, ik stean hjir net te ligen!”                                                                                                                                                                                         “Ik koe dy koer juster krije foar 15 (wiisde de koer oan ), hie gjin jild by me, bin hjir hjoed spesjaal wer hinne fytst en no sil ik 20 euro jaan moatte? Noait!!” ( Lolke, Jehannes, Ige, Pyt, Titus en syn suster Sjoke en inkele oare gasten stiene der by, se holden suver de siken yn).

Ik tocht hjir komt gjin knaak by, tocht oan de reputaasje fan Strampel, har leden as earlike minsken rjocht troch see, de flok dy’t ôfroppen wurde kin oer Titus syn museum.
In man in man, in wurd in wurd. ,,As Cees jo dy koer juster oanbean hat foar 15 euro, dan krije jo him hjoed ek foar 15.

De man sette mei de koer ôf, noch net alhiel fan harte.

Lolke sei: “Ik sil Cees belje.” Krige Cees oan de tillefoan en frege: “Gjalt hat in koer fan dy ferkocht, wat moat er mei dy ôfrekkenje?”

Cees: “18 euro!!”

Flechters binne sakelju, mar net algearre!!

Gjalt

Flechtsje by de sierdowen

De Pein/Grou, 13 novimber 2019

No’t de beurs net mear hâlden wurdt, besykje we it einekoerflechtsjen ûnder de oandacht te bringen op tentoanstellings ensfh. Binne van der Velde hat De Strampel fertsjintwurdige op de sierdoweferiening yn Drachten.

In entûsiaste Binne skriuwt:

Op sneon 9 novimber ha ik in demonstraasje dien fan einekoerflechtsjen yn it fryskconcressintrum yn Drachten. By de sierdoweferiening. Ik ha der in moaie dei han en in soad contacten mei de minsken krigen.

Pompoenmerk Bitgummole

Bitgummole, 15 septimber 2019

Einekoerflechters fan De Strampel jouwe rûnom yn de provinsje demonstraasjes einekoerflechtsjen. Yn Bitgummole wienen sneon Jaap Schiphof, Jan Lautenbach en Durk Wynia aktyf op de pompoenmerk.

Yn in prachtige smûke entûraazje en mei dat moaie waar wie it in tige slagge dei dêr’t in protte minsken op ôf kamen, skriuwt Durk.

Monumintedei en âlde ambachten yn Dronryp

Dronryp/Grou 16 septimber 2019

Op Iepen Monumintedei, sneon 14 septimber, wie der spesjaal yn Dronryp in (fyts)rûte útset by in tal monuminten del dy’t iepensteld wiene. De wurkgroep Ald Dronryp hat hjir in protte wurk ynset en it wie ek in grut súkses, skriuwt Yge Walsweer.
Hjirûnder syn ferhaal.

It begûn om 10.00 oere by de monumentale pleats Sinne State, wêr’t dhr Breuker, historikus út Skingen, in pracht ferhaal holden hat oer alle bysunderheden fan Dronryp en omstreken. Hjir wiene lykwols mear as 100 minsken op of kaam.

It bysundere wie wol dat er al foar de jiertelling sprake wie van in soart stripe fan Baaium oant Menaam oer de Ryp (Dronryp), wêr’t letter njonkenlytsen bewenning kaam, oan en op de kwelderwâl.
Dêrnei wie der kofje yn de trochreed en koene jo allegear âlde printsjes besjen en ek de âlde pleats.

Hjirnei gong de rûte nei de Puollen, earst by de wettermûne oan de Puolfeart, en hjirnei seagen we warempel it âlde ambacht fan einekoerflechter Johannes fan der Meer en de útstalling fan Sander Hempenius yn de kamûflaazjekontener flakby de plas-dras hjirnjonken.

Sander hie wer in hiele útstalling fan snaffels, skeletten, opstoppe fûgels, fûgelhokjes, farsksnijd reid (rûkt sa lekker seine de minsken!!), hy hie it drok mei it fertellen foar de minsken dy’t delkamen. Koartsein: in grut succes.

Johannes fertelde ûnder it flechtsjen wei fan de plas-dras, it ûntstean, de fûgelhut, neam mar op. Der ha in hiele protte minsken west, tanksy de rûte en it moaie waar en de ynset fan ferskate minsken.

Yn ‘e midddei koene jo healwei de tunen fan Schatzenburg ek noch besjen, úteinlik einige de fytstocht op Hatzum, wêr’t ek noch tal fan moaie platen en history te sjen wiene en fansels kofje of wat oars nei.

Tige tank oan elts dy dit mooglik makke hat. Oan de lûden fan de minsken te sjen en te hearen wie it in grut súkses.

Mei freonlike groetnis;
Yge Walsweer
Dronryp.

Lyts praatsje

Holwert, 3 septimber 2019

Sneon 24 augustus siet ik as einekoerflechter by de túnkersferiening Nut en Genoegen te Snits.

Prachtich, wat in romte yn hertsje Snits en wat stie it der by, wat in ferskaat oan grienten en fruchtbeammen. Sa hjir en dêr in túnhokje, inkele mei in keakeljend hintsje, it lûd fan in hoanne. In plakje om yn ús drokke, rûzige wrâld ta rêst te kommen, in plakje dat minsken ferbynt.

Rêstich flechtsjend, wat petearjen mei de gasten komt der in man suver op krukken oanslepen. Ik krige in petear mei de man oer de wrâld, it libben en ús plak deryn.
,,Man, wat wor ik bliid fan jou, wat geve jou mij weer in moed”, en mei triennen yn de eagen joech er my twa kear in hân foardat er op syn krukken wer ôfsette.

Einekoerflechtsje,  it jout rêst, tiid foar in oar as je fan hiel simpel materiaal in prachtich produkt meitsje.

Einekoerflechtsje, it kin safolle mear wêze as it meitsjen fan nêstromte foar einen.

Gjalt

De Strampel oer de grins

Cothen/Grou, 1 septimber 2019

Sneon 31 augustus ha de bestjoersleden Durk Wijnia en Bonne Bruinsma De Strampel ferstjintwurdige op it Oogstfeest Kromme Rijnstreek yn Cothen yn de provinsje Utrecht.

Fan moarns 9:30 oere oant 17:00 oere wiene dêr ferskate aktiviteiten dy’t allegearre in relaasje hienen mei de agraryske sektor. It feest wurdt sûnt 2007 om de twa jier hâlden.

Dat net elkenien wit wat in einekoer is, waard wol dúdlik. Ferskate kearen waard frege oft we faaks einekoaien oan it meitsjen wienen. En watfoar materiaal dat wie wat we brûkten. Dat de einekuorren samar fan reid makke wurde kinne, wie foar guon wol ferrassend. En flaaks hienen de measten noch noait heard.
Der wie lykwols bewûndering hoe’t je in koer fan reid meitsje kinne.

It Frysk jûch soms wat betizing; der wie immen dy’t tocht oan in fakânsjeklub fanwege Ferien yn de namme…

Nettsjinsteande it waarme waar wie der in soad flecht op de koai en is der wer in stikje reklame makke foar ús âlde ambacht.

Troch op de foto’s te klikken, wurde se grutter werjûn.

Gearwurking Strampel / Boeremuseum slagge

Grou/Flânsum, 31 desimber 2018

Fan Twadde Krystdei oant en mei Aldjiersdei kamen in pear hûndert minsken ôf op it unike museum fan Titus de Wolff yn Flânsum. De gearwurking tusken Strampel en Museum koe net better. In belangstellend publyk, jong en âld! Cees van der Meulen siet dêr as fertsjintwurdiger fan ús feriening. Der wie alle gelegenheid te fertellen oer de bysûnderheden fan it koerflechtsjen, de winning fan reid en flaaks en it libben fan de einen. Sommige besikers ferlieten de pleats wer mei in koer en in folderke. Miskien komme der nije flechters út.

Cees van der Meulen is tefreden oer syn koer

De Strampel by Poppenwier yn en út

Poppenwier, 24 en 25 novimber 2018.

Dit jier wie De Strampel foar it earst oanwêzich by de manifestaasje Poppenwier yn en út.  Beide dagen wiene der flechters en in tafel fan De Strampel mei wat lytsguod dat mei it flechtsjen te krijen hat. Wy hienen de beskikking oer de grutte seal fan doarpshûs De Trilker.

Dêr sieten sneon te koerflechtsjen: Lolke van der Meer, Hindrik Kooistra, Riepke Glas en Jan Lautenbach. Op snein wiene Jan Falkena, Bouwe de Groot, Lolke van der Meer, Durk Wynia, Jan Lautenbach, Hendrik Wierstra en Mees Nauta oan it flechtsjen. Mees wie der ek mei syn oare hobby: it loaien fan fiskhûden en it beklaaien fan boekjes en doaskes mei dat spesjale lear.

In moaie strampel mei in koer derop, reid, flaaks en einekuorren makken it plaatsje kompleet.

Der wie op ien fan de siden fan de seal in lytse bioskoop makke. Dêr waard de moaie film fan De Strampel fertoand. Dat wie wol in súkses want guon minsken seagen de film wol twa of trije kear achterelkoar. Foar wa’t de film noch net hat: hy is te keap, sjoch mar even by ‘fraach en oanbod’.

Snein waard de seal ek nochris ekstra opfleure troch de folkgroep ‘Volk’ fan Grou. Snert en rikke iele makken de saak kompleet! It publyk èn de flechters wiene dik tefreden!

Hjirûnder wat foto’s fan sneon en snein. As jimme op de foto’s klikke, dan komt der in grutter plaatsje yn byld.

Troch op de ôfbyldings te klikken komme dy grutter op it skerm.

Kulturele Haadstêd yn Holwert, 12 sneonen en hûnderten minsken

Holwert, 25 augustus/1 septimber 2018.

(Algemiene meidieling: as jo op de foto’s klikke, dan wurde se meastentiids grutter en moaier.)

Nei de wike fan it geweld fan de Reuzen en  de Alvestêdetocht-Reus skittere sneon 25 augustus foar de 11te sneon de Kulturele Haadstêd-stjerre wer op de rûte fan Follow the Blue Line, it flaaks projekt yn de bouhoeke fan ús provinsje.

It wie geweldich dêr yn en om it Swetshok by Els en Gjalt de Groot. We hawwe de minsken net teld mar it siet net fier fan de hûndert ôf!

Famyljes mei beppes en pakes, mei jonge bern, mei dochters en soannen, in ploechje studinten út Amsterdam dy’t alle rikke makreel en poan en ek noch in flink nustje rikke iel meinamen plus in flesse Warkeweet kleuren dizze earst wat suterige dei ta in bûnt, gesellich en sinnich barrren!

Strampelleden Johannes van der Meer (rjochts) en adspirant-lid Yge Walsweer (links) bystien troch Strampelbestjoerslid Cees van der Meulen laten de besikers al pratende troch de wûndere wrâld fan it Swetshok en lieten se grutsk de prachtige flaaksrispinge fan 2018 sjen.

De sfear waard yn de dei brocht troch, ek al wer in Strampellid, Els de Groot, dy’t har ‘personiel’ foarseach fan kofje, sûkerbôle, slokjes mei tsiis en guozzewoarst, potstro mei sjerp en útbret spek, en ta beslút brette hinnepoaten fan Johannes van der Meer. Sneon 1 septimber waard de suksesfolle rûte fan Follow ôfsletten. Hûnderten minsken hawwe derfan genietsje kinnen!

It Bestjoer fan De Strampel tanket Gjalt en Els de Groot foar de foarbyldige wize wêrop’t se yn it geweld fan KH 2018 de sjarme fan it âlde ambacht fan it koerflechtsjen op de Fryske en Nederlânske kaart settten hawwe!

Jan Falkena yn LJOCHTSTILL, KH 2018

Earnewâld, 11 augustus 2018.

20180805-Jan1Jan Falkena yn aksje op ‘Ljochtstill’ yn Earnewâld. hy hat der al twa kear earder sitten en yn septimber komme der noch trije demo’s, alles yn it ramt fan KH 2018!

De betinkers fan Ljochtstill sizze dersels it folgjende oer:

‘Ljochtstill’ brengt natuurbeleving en kunst samen. Grote glazen koepels in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld laten de waarde zien van het landschap, de stilte, de identiteit en de kunst.

(Foar wa’t net wit wat in geodetyske koepel is bringt Wikipedia rêding: Een geodetische koepel of geodetisch gewelf (Engels: Geodesic dome) is een koepelvormig gewelf dat door de speciale constructie zeer licht kan worden uitgevoerd.

Geodetische’ koepels

Ljochtstill is een internationale uitwisseling van kunstenaars, exposities en workshops in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. In Nationaal Park De Alde Feanen zijn in 2018 een aantal ‘geodetische’ expositiekoepels te bezoeken; glazen koepels met een doorsnede van zeven meter. In deze koepels zijn kunstwerken te bewonderen die de pracht van de omgeving versterken – en vice versa.

Jan sit net yn mar neist de ‘geodetische’ koepel. Foar tiden yn septimber: Sjoch de webside fan ‘Ljochtstill’.