Flechter(s) frege foar merk yn Winsum

Winsum/Grou, 8 febrewaris 2023

Op 3 juny 2023 is der yn Winsum (Grinslân) wer it ‘Schaapsscheerdersfestival’.
De organisaasje wol graach ien of meardere flechters fan De Strampel dy’t dêr flechtsje wolle. Der is no in better plak beskikber as ferine jier.

Belangstellenden kinne kontakt opnimme mei Hilda Goltshoorn, tel. 06-27407313.