Wer alve flechters derby

Dokkum/Grou, 28 jannewaris 2020

Fan de Kooistra’s út Dokkum krigen wy dit ferslachje mei foto tastjoerd.

Saterdei 25 jannewaris hienen wy 11 man oer de flier dy’t by ús it einekoerflechtsjen leare woenen. Nei de kofje binne we los gien, yn it begjin noch wat ûnwennich mar stadichoan krigen de mannen de smaak te pakken.

Al mei al een prachtdei mei in hiel gesellige ploech.

Eltsenien krige de koer klear en gie op ‘e ein fan de dei mei in selsmakke koer nei hûs ta

Groetnis út Dokkum fan Bouwe en Hendrik Kooistra

De 11 grutske flechters mei haren learmasters

De einekoerproduksje fan Kees

Wikel/Grou, 3 jannewaris 2020

Kees Terpstra hie dit winterskoft in aardige opdracht: 150 kuorren leverje oan de NWE Skarsterlân. Fan dy 150 hat Kees der 100 makke, de oare 50 komme fan oare flechters.

Dat Kees moaie kuorren makket, wurdt troch in soad minsken ûnderskreaun. Dat hy dêrfoar syn eigen metoade ûntwikkele hat, makket nijsgjirrich en dêrom ha Cor Snoeij en ik (Bonne Bruinsma) 3 jannewaris by Kees west om de technyk fan syn flechtsjen fan wetterlânkuorren te learen.

Nei in koarte rûnleiding troch de pleats fan Kees en Hinke – oan reid en einekuorren wie te sjen dat hjir in flechter wennet – bedarren wy yn de flechtromte fan Kees: it eardere melklokaal. Mei syn trijen op in rige, it reid yn de kroaden, setten wy útein.

“No”, sei Kees, “ik begjin altiten sa”, en hy die foar hoe’ t in boskje reid mei in knoop it begjin fan de koer foarmet. Nei earst wat gepruts hienen wy al rillegau troch hoe’t de metoade Kees wurket.

De wetterlânkuorren dy’t ik (Bonne) oant no ta makke ha, wienen allegearre neffens de flaaksmetoade sa’t ik dy by Gjalt leard ha. By dy metoade kin it reid net te folle draaid wurde, om’t dan de nuddel hast net mear troch it reid stekke wol. Foar de stevichheid fan de kuorren makket it net folle út hokker fan de twa metoaden je tapasse.

Nei in pear oeren flechtsjen wie it resultaat trije moaie, stevige wetterlânkuorren. Mei dy fan Kees fansels as moaiste…

Efkes op de foto klikke foar in grutter byld.

Wer seis koerflechters derby

Earnewâld/Grou 3 maart 2019

Learmaster Jan Falkena hat op 25 en 27 febrewaris yn in loads fan It Fryske Gea Earnewâld wer in seistal minsken it koerflechtsjken leard. It giet om personielsleden fan It Fryske Gea. In soad wille hân, skriuwt Jan.
Fan de kursus binne foto ’s makke troch Henk Bootsma.

Troch op in foto te klikken wurdt hy grutter sichtber.

Les op 14 july, mei nij reid en ‘âlde’ flaaks.

Holwert, 14 july 2018.

It flaaks bloeit prachtich en it reid wurdt skard. Fanwege de wûndermoaie simmer is it farsk sniene reid yn in dei drûch.

De beide manlju, op les by Gjalt de Groot,  binne krekt begûn mei it flechtsjen fan har earste koer.

En ûnderwilens kinne de earste besikers fan Follow the blue line komme mei harren belangstelling en fragen. Wat sil dizze sneon wer bringe?

Ferhipte kâld bûten mar lekker smûk yn it flechthok!

Dokkum, 11 maart 2018

It folgjende moaie berjocht mei foto’s kaam binnen by de redaksje:

       ‘Op saterdei 3 maart wie it wer gesellich drok yn ús flechthok. In  famylje-útsje fan 9 minsken út de Westereen  wie dizze dei by ús te kuorkjen.  Bûtendoar winterkjeld mar binnendoar lekker waarm by de houtkachel. Saterdei 10 maart de kuorren op de strampels set en no mar hoopje dat de eintsjes de kuorren fine kinne.  Bouwe en Hendrik Kooistra, Dokkum’.

Tweintich boerinnen meitsje wetterlânkuorren

Aldskoat, 26 febrewaris 2018.

Fan Lutske Visser krigen we ûndersteand berjochtsje:

Op 13 en 14 febrewaris ha Gerben vd Meer (út Broek) en ik,  Lutske Visser (ALdskoat) twa jûnen les jûn oan sa’n tweintich  boerinnen om har eigen einekoer te meitsjen.

Yn in ferwaarme skuorre op de Woudfennen by De Jouwer ha we twa moaie jûnen hân. En binne alle boerinnen mei har eigen einekoer en in folder fan de Strampel nei hús ta gien.

Flechtkursus foar minsken rûnom wei!

Dokkum, 16 febrewaris 2018.

De bruorren Kooistra fan Dokkum soargje der elk jier wer foar dat minsken it koerflechtsjen leare. Harren klaslokaal is net allinnich waarm mar ek nostalgysk ynrjochte.

Se skriuwe:

             Hjoed wer in moaie ploech hân te kuorkjen. Jagers út Kampen en omkriten, 2 man út Biddinghuizen en 2 man fan Urk. Dy hiene  hearlike rikke salm meinommen, ferskriklike lekker. Eltsenien in moaie dei hân en mei in goed gefoel mei de sels makke koer wer nei hûs.

In mins is nea te âld om te learen

Wikel, 3 jannewaris 2018.

Twa leden fan de feriening, te witten Jan Falkena en Cees van der Meulen, giene yn de lear by Kees Terpstra yn  Wikel.

Jan en Cees flechtsje graach klaaikuorren. Reid en flaaks binne dan de materialen. Kees flechtet sûnt jierren allinne mei reid wetterlânkuorren. Wetterlânkuorren soene de beide mannen ek wol flechtsje wolle. Kees Terpstra wie ree se dy keunst by te bringen.

Mei in kuorfol geduld lei Kees út hoe’t dat moast. Hy flechte foar en sette de mannen oan it wurk.

Mei wat help hiene se de slach te pakken en nei in oantal oeren koene beide learlingen in wetterlânkoer meinimme nei Grou en Oerterp.