Kat op ‘e koer

Grou, 13 maaie 2021

As jonkje hie ik dowen en in hekel oan katten. Ik bin in hûneman. Katten hawwe personiel, hûnen hawwe in baas en dêr sit wol wat yn. Ik bin al jierren eigen baas, wol gjin personiel hawwe.

Miskien net earlik foar de katten oer, mar sa bin ik kondisjonearre. Bygeande foto’s makke ik foardat ik mei in soad misbaar dy ferrekte kat fan de koer jage. No mar hoopje dat it einepear net fan slach rekke is.

Ik haw it stikje gaas om de beam noch fierder útbûgd. De Europeeske wetten ferbiede geweld tsjin wolven …. en poekes!

Wetten of net, ik bliuw wach!

Cees van der Meulen.

Flechteksamen

Grou, 11 maaie 2021

It is 11 maaie en foar de twadde kear sil der bret wurde yn de linker koer.

De lêste jierren flechtsje ik yn de bûtenste, lêste bân net 8 mar 15, 16 lofters. Nei de earste briederij haw ik de plom en doppe- en fluezeresten ferwidere. Ek nije reidsnipels yn de koer brocht.
Hjoed sjoch ik dat it eintsje net tefreden is. Hy test de kwaliteit fan myn flechtsjen. De ein is de eksaminator. Dat kin, nettsjinsteande myn deeglikheid, wolris in hereksamen fan gefolgen hawwe.

Fan ’t hjerst in nije kraach flechtsje op ‘e koer, tink ik. Dan bin ik wer slagge foar maitiid 2022. Hearlik gefoel!

De natuer is in hurde, mar wol de bêste learskoalle!

Cees van der Meulen, âld-eksaminator te Grou.

Min waar foar de piken

Grou, 5 maaie 2021

De piken treffen it net. Krekt krekt no ‘t der in soad piken útkomme is it waar kâld en bluisterich. Dat hat gefolgen foar de ynsekten, dêr’t de piken it yn de earste faze fan harren libben fan ha moatte. Gelokkich sit der waarmer better waar oan te kommen.

Hoe is it by jo: Binne der al piken? Of sit it eintsje noch lekker yn de beskutte koer op aaien.

Wy bliuwe graach op ’e hichte fan it briedresultaat yn de provinsje. Tellingen kinne helpe in byld te foarmjen fan de stân fan de einen yn ús provinsje. In berjochtsje nei bestjoer@de-strampel.frl en wy soargje derfoar dat de sifers op it goede plak komme. Belje mei fansels ek.

Dat de flechttechnyk net altiten liedt ta de kreaasje fan in einekoer, ha wy earder al ris melding fan makke. No krigen wy in foto tastjoerd fan in wo hiel lúks en duorsum nêstkastje.

Jonge fûgeltsjes yn dit ûnderkommen ha in goed plakje

Foto’s bliuwe wolkom.

Nije ûntwikkelingen yn de koerflechterij

Holwert, 13 april 2021

Nettsjinsteande de remmenjende wurking fan de koronapandemy ûntwikkelet de wrâld nije ideeën. Ien fan de leden fan de Strampel dy’t bekend stiet om syn rike fantasy is Gjalt de Groot. Ûnder ynfloed fan de tanimmende fraach nei kuorren komt hy mei in nij revolúsjonêr model koer. It is mear in flochten fruitskaal, mar wól izersterk en yn in foech kertier te meitsjen.

It proefmodel fan dizze skaalkoer leit tusken de takken fan in âlde wylch en fuortendaliks hiene de eintsjes der belangstelling foar. No sit der in eintsje te brieden op sân prachtige ljochtgriene aaien. Plom sit der net allinne yn it nêst mar is ek ferwaaid en hingjen bleaun oan de takken.

Op it proefstasjon fan Gjalt is ek in grintbak te sjen. It idee komt fan Riepke Glas fan Mûnein dy’t der súkses mei hie. In spantsje strânljippen is al dwaande in proefnêst yn de stientsjes te meitsjen.

Neist wetterlân- en klaaikuorren is der in nije kreaasje op de merk kaam. Sa ûntduts Gjalt net safier fan Lichtaard in pracht fan nij hûs mei in izersterke HERAS-koer.

CvdM

Man fan kwalitatyf sterke kuorren

Grou, 12 april 2021

As wy it oer markante flechters ha, dan wie Bertus Kuperus dêr ien fan. Op 1 april kaam der in ein oan it libben fan Albertus (Bertus) Kuperus.

De kuorren fan Bertus wienen kwalitatyf sterke toukuorren. Hy hie syn eigen flechttechnyk, mei de opfallende kleuren fan it tou dat foar de lofters brûkt waard. Dat tou koe wyt wêze, mar ek grien of oranje-read. Dêrtroch koe men Bertus syn kuorren der gau út. It briedsúskses yn de kuorren wie der net minder om; einen lette net op de kleur fan de lofters, as de koer mar rom genôch is. En de kuorren fan Bertus hienen ‘in moai kontsje en in ferliedlik búkje’, sa beskreau Cees van der Meulen yn it berjocht fan 17 febrewaris 2014 de kuorren fan Bertus. ‘Dat set jerken oan ta aksje.’

De kuorren fan Bertus wienen faaks dêrom wol yn trek by de einen, want gauris kaam út Wurdum de melding fan betide aaien yn ien fan de kuorren fan Bertus. As Bertus ien fan syn kuorren winterdeis yn it skiphûs lizze litten hie, koe it wêze dat de earste eine-aaien soms healwei febrewaris al yn de koer leinen.

Yn it nijsberjocht fan 21 july 2018 stiet treflik beskreaun hoe’t in bûnt selskip fan âlde en jonge kwêkers op it hiem fleur en kleur brochten yn it libben fan Bertus en Jinke Kuperus yn Wurdum. Bertus hie sawat in persoanlike bân mei de kwêkers.

Bertus wie net ien dy’t de publisiteit socht, mar mear in man fan de eftergrûn. De kontakten nei de bûtenwrâld waarden meastal stâl jûn troch syn frou Jinke.

Bertus wie in trou flechter op de beurzen, wêr’t Jinke ek altyd in wichtige rol spile mei har ‘lytse hannel’.

De lêste tiid moast Bertus hieltiten mear ynleverje, en einekoerflechtsjen siet der al in skoft net mear yn. Yn Nij Mellens koe hy noch genietsje fan de kuorren dy’t dêr troch Tom van der Meer delsetten wiene. It útkommen fan de aaien hat hy net mear belibje mocht.

Earste melding piken

Oerterp 8 april 2021

By Jan Falkena binne de earste einepikden hjoed út it aai kommen. Jan skriuwt:

Dizze moarn is de earste ein by my útkommen.
Resultaat 11 einepieken.
It sil wol to betiid wêze mar we sille der it bêste mar fan hoopje.

Groetnis, Jan F.

Ferline jier hie Jan de earste piken op 19 maart, trije wike earder as yn 2019. Op 19 maart 2020 lei de temperatuer in pear graden heger as no. It is te hoopjen dat de piken fretten fine kinne mei de kjeld fan no..

Kontrôle einekuorren

Dronryp/Grou, 6 april 2021

Om nei te gean oft de kuorren dy’t útsetten wurde ek briedsúkses ha, moatte de kuorren kontrolearre wurde. Yn Dronryp dogge se dat op harren eigen wize. Joan Brink fan Dronryp stjoerde in pear foto’s oer it kontrolearjen fan it eineprojekt yn Dronryp.

Yn febrewaris binne de kuorren útsetten, wêrby’t profitearre waard fan de iisflier. Doe hoechden de mannen dus net mei in boatsje it wetter op. Hoe oars is dat as de einen oan ‘e lêch binne en de besetting fan de kuorren kontrolearre wurde moat: dat wurdt dan mei in boat dien.

Dêr wurdt in bysûnder selsmakke boatsje foar brûkt. Alteast, it moat foar boatsje trochgean; in pear surfplanken oan mekoar fêstmakke mei wat planken. Mar it driuwt en kin twa minsken maklik hâlde. De mannen moatte dan wol hoeden manoeuvrearje om by de kuorren te kommen. Net te folle bewege is it advys, want oars wurdt it swimme.

Troch de koroana-maatregels is it no net mooglik om mei syn twaën op it boatsje by de kuorren del te gean. De foto’s binne in pear jier lyn makke doe’t der noch gjin sprake wie fan koroana.

Op de foto’s: Tamme Veldstra mei de kloete en Johannes van der Meer noflik sittend mei de bats, dy’t as peddel en roer brûkt wurdt.

Roeken

Grou, 30 maart 2021

Yn it nijsberjocht fan 28 maart (Op besite by Hessel Bouma) fan Herre van Dokkumburg stiet in dat Hessel muoite hat mei it pakken fan de roeken: “(…) Ja, dy ferrekte roeken. Dy roeken kin ik net pakke.”

Bokke Span út Easterwâlde (berne yn Jelsum), natuerman en grut kenner fan it fjild, lies it ferhaal yn ‘It Ark’ en naam kontakt op mei Hessel Bouma. De mannen rekken aardich oan de praat en Hessel sei dat it ferhaal net hielendal kloppe en dat hy wol roeken fongen hie. In ferskaat oan natuersaken kaam foarby.

In metoade om fûgels te fangen dy’t aaien út de koer helje is it stekken fan in pear stokjes yn de hals fan de koer. Span: “In roek of oare fûgel giet yn de koer, pakt in aai en wol dan achterstefoaren wer nei bûten. Dan bliuwe syn fearren heakjen achter de prikjes, de roek komt dan net mear nei bûten en is maklik te pakken.” It is fansels wol saak de prikjes sa oan te bringen dat de ein der gjin lêst fan hat. Mar om’t de ein mei de kop nei foaren út de koer giet, sille de fearren minder gau lêst ha fan de prikjes.

Span hie it ek oer saaiboerd. It saaiboerd is it ûnderste stik fan de kraach fan de koer, dêr’t de ein delkomme komme moat as hy yn de koer fljocht. (By dowen wurdt de iepening wêrtroch se yn en út fleane it saaigat neamd.) Guon flechters meitsje de kraach ûnder wat flakker en langer as de rest fan de kraach om it de ein sa makliker te meitsjen yn de koer te kommen. Wy sjogge dit ûnder oaren by Trynwâldster kuorren en kuorren fan wylgetiennen.

Oare kuorren sûnder oanpast saaiboerd kinne skeef hongen wurde; de ein kin dan makliker op de kraach fan de koer delkomme. En, net minder belangryk: in ka, swarte krie, roek of ekster rint minder maklik de koer yn. Dan binne prikjes yn de hals ek net nedich.

Bonne Bruinsma

‘Op besite by Hessel Bouma’

Grou, 28 maart 2021

Yn it Verenigingsblad van de Friese Vereniging voor landbouwhistorie ‘It Ark’, fan Feriening Afron, nû. 77, 2021-01, side 6, stiet in njisgjirrich artikel oer in besite oan Hessel Bouma. Hessel hat in oplossing fûn om stienmurden wei te hâlden by de einekuorren. Ek hat hy it net op oare rôvers stean.

Yn it artikel fan Herre van Dokkumburg kinne jimme hjir mear oer lêze. Troch op it artikel te klikken wurdt it justjes grutter werjûn.

De striid tsjin wyn en fean

Grou, 20 maart 2021

Yn it berjocht Einekoerprojekt 2021 is ferslach dien fan it setten fan de strampels mei einekuorren yn it Wilhelminapark te Grou.

In pear dagen nei’t de kuorren pleatst wienen, lei der al in stik bôle yn de hals fan ien fan de kuorren; faaks mei goede bedoeling yn de koer smiten, mar sûnder kennis fan saken. Dit koe om’t de koer net fier genôch yn de fiver pleatst wurde koe fanwegen te folle djipte: de strampelstokken wienen gewoan net lang genôch.

De mannen fan de fûgelwacht ha doe besletten om nije en langere stokken te brûken en de kuorren yn it midden fan de fiver te setten. Maar dit wie makliker tocht as dien: de fiver is yn ‘t midden mear as 2 meter djip mei in dikke laach fean as boaiem. Dat mei in waadpak de strampel te setten wie ûnmooglik. Oplossing: in boatsje.

It waaide dy moarns dat it rikke, en om’t it boatsje (in sportyak) op it wetter lei, wie it sa in proai foar de wyn dy’t wyld om de foliêre hinne tyske.
It wie tige dreech de stokken – of leaver sein: beammen – goed te plak te setten. Dêr kaam by dat de boaiem in dik feanpakket is. As ien stok einlings goed stie en besocht waard de oare stok yn it wetter te setten, kaam de earste stok al wer omheech driuwen; se hienen gjin grip yn it dikke feanpakket. Nei in oere wrakseljen waard besletten de kuorren dan mar in oar plak te jaan: ien op in strampel yn de feart tusken park en begraafplak, de oare yn in beam yn it hertekamp.

It koarte filmke fan Cees van der Meulen jout in byld fan de striid tsjin wyn en fean op dy sneontemoarn. Cees skriuwt derby: It is goed mei In koarte ympresje it lijen yn it boatsje en op ‘e wâl wrâldkundich te meitsjen! It folk mei wolris witte wat ússoarte lju foar ús leafhawwerij oer hat!