Nijsgjirrige preamrûnfeart troch De Lege Geaen

Poppenwier / Grou 15 maaie 2022

As Gjalt de Groot wat organisearet kin men der fergif op ynnimme dat it moai waar is. Dat wie sneon 14 maaie net oars: prachtich moai sinneskyn waar en in lekkere temperatuer. Ideaal foar in preamrûnfeart foar Strampelleden en partners troch de Lege Geaen.

De start wie yn “De Trilker” – sa njonkenlytsen it klubhûs fan De Strampel. In bakje kofje of tee en doe rinnende nei it haventsje yn Poppenwier; dêr lei de Pieter Jacob fan wettersportbedriuw “De Lege Geaen” mei skipper klear om ús oer it wetter te ferpleatsen.

Earst de Snitser Âldfeart del op wei nei Snits. Ûnderweis in prachtich útsicht oer de greiden en ferhalen fan Gjalt de Groot en geakenner en sjonger Wytse Hospes. Gjalt seach him sels wer riden yn 1963 doe’t hy as 17-jierrige jonge de alvestêdetocht ried, oanmoedige troch it folk op op it betonnen heechhout by Harstabuorren oer de Snitser Aldfeart.

Mei de ferhalen fan Wietse bedarren we by de De Dompslûs yn Snits – in attraksje foar boatsjeminsken om’t se sels de slûs betsjinje moatte. Dat like guon fan de opfarrenden fan de pream ek wol wat. Entûsiast waarden de rinketten en de slûsdoarren betsjinne, sadat op boezempeil de tocht ferfolge wurde koe.

Fia Snits oer de Houkesleat nei de Snitsermar. Wietse en Gjalt koenen it wol pratende hâlde en sa hearden we alles oer de histoarje fan de Grienedyk en it ûntstean fan de Snitsermar en omkriten. Troch de Terhernster Slûs linksô nei Tersoalstersyl, ek in slúske dat sels betsjinne wurde moast. As echte slûswachters loadsten guoddens fan ús de pream troch troch de slûs.

Fuort achter it Tersoalster Slúske waard oanlein by Harmen Abes Pôlle, in histoarysk plak dêr’t eartiids de aaisikersklub de Âld Hij de útfalsbasis hie. Nei it foarlêzen fan in ballade út Gjalt syn boek Warkeweet gie de rûnfeart op nei Poppenwier.

Moai wie ek it ferhaal fan Gjalt oer de barte dêr’t eartiids de molkbussen fan de komelkers op stienen en dy’t no wer troch De Marrekrite opnij op sawat itselde plak makke is as oanlisplak foar boaten – de peallen fan de âlde barte steane der noch altiten.

Wytse Hospes song, begelaat troch syn akkordean, noch wat sankjes by it lisplak fan in âlde fiskersaak dy’t yn ien fan de boeken fan Gjalt in rol spilet. Ek dit paste alhiel yn de sfear fan de middei.

De rûnfeart waard ôfsletten mei potstro, brette spek en grauwe earte yn “Ytkafee De Trilker”.

Wa’t net mei west hat, hat wat mist. Mar der komt grif werris sa’n moai barren. Dan kin de skea ynhelle wurde.

Dat kin al op tiisdei 17 maaie, wannear’t deselde rûnfeart makke wurdt.
Der is noch plak om mei.  
Start 13.45 oere; oankomst 17:30 oere.
Kosten 30,=  p.p.

Start en oankomst is by Wettersportbedriuw “De Lege Geaen”,  Buorren 2 yn Tersoal.
Nei oankomst is der in Sjinees miel.

Opjefte  Gjalt de Groot, gj.d.groot@hetnet.nl, 0519-561784

Bonne Bruinsma

Kanadezen yn 1945 en 2022

Liberators – befrijers

Wergea/Grou 5 maaie 2022

“By my achter yn de feart sit in ein mei piken en in Kanadeeske goes, dy’t sels gjin piken hat, beskermet it jonge keppeltsje. Gjin jerk komt ek mar yn de buert fan it eintsje!‘

It eintsje en de Kanadees sille wol gjin benul fan de skiednis hawwe, mar foar ús is it wol hiel bysûnder dat de Kanadezen dy’t yn 1945 Fryslân befrijd hawwe no sa wer yn it nijs komme.

Lolke van der Meer / Cees van der Meulen.

Frjemde kostganger yn ‘e koer

Grou, 30 april 2022

Nei de wûnderlike belevenissen fan Cees van der Meulen en de ein op 16 aaien is der yn Grou al wer in bysûnder gefal. Yn ien fan de kuorren dy’t Fûgelwacht Grou útsetten hat sit in reidhintsje.

Doe’t ik nei hûs ried, seach ik yn de koer yn de fiver by de OSG yn Grou wat donkers sitten. Earst tocht ik dat it it eintsje wie dat yn de hals fan de koer siet. Mar doe’t ik tichterby kaam wie it wol tige swart en like it wol in swarte krie – om’t de koer sawat yn in hoeke fan 45° hinget hie de krie muoite om yn de koer te kommen, wie myn gedachte. Mar doe’t in noch wat tichter by de koer kaam wie it dúdlik: it wie in reidhintsje.

Om in goede foto te meitsjen rûn ik om de fiver hinne, mar krekt foardat ik de foto meitsje koe fleach it reidhintsje fan de koer en dûkte de reiden yn. Doe wie ek te sjen dat der reidstâlen út de koer stutsen. Dy moatte troch de reidhin(nen) dêrhinne tôge wêze, want dy binne net troch ús dêryn lein by it útsetten.

De fraach is no oft de reidhin yn de iepening fan de koer in nêst meitsje wol of dat it nêst yn de koer sit. De koer stiet in eintsje fan de wâl, dat it is net te sjen oft it nêst al klear is en oft der ek aaien yn lizze. Foarearst mar moai mei rêst litte, dan sjoggen wy letter wol oft it wat wurden is.

Mar bysûnder is it wol.

Bonne Bruinsma.

It reidhintsje yn de yngong fan de koer
De reidstâlen stekke út de koer

Wûnderbaarlike rêding

Reduzum / Grou , 29 april 2022

Lês hjir it ferhaal fan de opmerklike rêdingsaksje fan Cees van der Meulen:

Ik fytste mei in freon troch Reduzum. In pykje fleach de dyk oer. Mei in jeiende kat der efteroan. De kat ferjeie en it pykje werombringe by de mem wie it doel. Mar nearne in einemem mei piken te sjen. It pykje yn de fytstas mei nei Grou. Dêr siet in ein mei fjouwer pykjes op ’e wâl. Mei in swaai mikte ik it Reduzumer pykje rjochting it einegesintsje. Alhiel net fernuvere akseptearre it eintsje de lytse nijeling.

Links op de foto de lytse nijeling op wei nei syn pleechgesin.

Cees van der Meulen, Grou.

Ein op sechstsjin aaien

Grou, 28 april 2022

Op it folkstunekompleks yn Grou sit in ein op 16 aaien ûnder de parrebeam tusken de knyflok te brieden. Wierskynlik binne it aaien fan twa einen. Want nei’t it nêst mei 9 aaien ûntdutsen wie, leinen der 5 dagen letter 7 aaien by. It soe ek sa mar kinne dat der noch in aai by lein is.

De ein sit no in wike te brieden en moat dus noch sa’n trije wike.

It is ôfwachtsjen wat der fan op ‘e hispel komt. Fan it wurk op de tún lûkt it eintsje har net folle oan, se bliuwt gewoan sitten.

Bonne Bruinsma, Grou.

Op ien fan de foto’s is te sjen dat ien aai boppe-op de oare aaien leit. (Troch op de foto te klikken wurdt dy fergrutte.)

Sa gewoan…sa’n wûnder

Grou, 20 april 2022

Oeral komme no lytse einepykjes út it aai. Cees van er Meulen seach yn Grou it wûnder, dat him ynspirearre ta de folgjende poëzy:

Fan fjouwer meter hichte
binne de plúzebistkes
mei har tsienen delsweefd
yn de wrâld fan gers en wetter.

Feilich by har mem
dy’t wekket oer har kroast
sa’t allinne in mem dat kin.

Sjoen: woansdei 20 april 2022, Grou, Nijdjip. Cees van der Meulen

Ree ynspekteart einekoer

Gytsjerk, 9 april 2022

In moai tafriel by Jan Oostenbrug yn ’e tún; ’Hjoed in reebok yn de tún, woe efkes de briedende ein op de koer besjen. It wie in moai barren by ús op ’t Set yn Gytsjerk. Ik ha al ha al fiif einen op aaien mar ek al wat fandele.’

Klik op ôfbylding om dizze grutter op skerm te krijen.

Letter oan ‘e lêch, mear kâns op oerlibjen

Holwert, 4 april 2022

Gjalt de Groot Holwertermieden skriuwt:

De einen binne hjir fan’t jier letter oan de lêch – der binne hjir gjin minder einen.
Soene se witten ha fan kjeld en snie yn de earste dagen fan april?

Hjirby in oersjoch fan de troch my fandele aaien oan’t en mei 31 maart.

2015 – 75
2017 – 142
2018 –  ……. net by hâlden
2019 – 129
2020 –  93
2021 – 121  is totaal 657 oer 6 jier = 109 gem.
2022 – 52

Ik fandelje de aaien altyd oant sa’n 10/15 april (doch dat hjir no sa’n 30 jier). Lit de ein dan briede op leafst 8 aaien. De pykjes komme dan út yn de lêste helte fan maaie. It is dan warmer, der is mear fretten en beskûl yn de sleatswâlen.

De kâns ta oerlibjen is dan folle grutter.

Gjalt

Kuorreprojekt 2022

Grou/Stiens 2 april 2022

Donia State yn Stiens is dit jier troch de leden op de ledegearkomste oanwiisd as lokaasje foar it kuorreprojekt. Alle jierren wurdt der in plak útsocht dêr’t De Strampel trije kuorren foar beskikber stelt.

Donia State fiert dit jier it 25-jierrich jubileum: in moaie oanlieding der trije nije kuorren de lte setten. Yn 2017 wie dit ek de lokaasje fan it kuorreprojekt.

Sneon 2 april ha de bestjoersleden Durk Wynia en Cor Snoeij de kuorren útsetten. Fan de âlde kuorren is ien koer ferfongen en twa âlde kuorren binne oplape. Yn ien fan de âlde kuorren leinen 2 aaien. Ek binne de strampels ferfongen troch nije goeie strampels.

De oare twa nije kuorren binne yn de twadde fiver setten, sadat der no 5 kuorren útsteane.

Noch mear bebrette aaien yn ’t wetter

Bitgummole, 3 april 2022

Nei it wûndere foarfal fan de stikkene koer mei de aaien yn ’t wetter (sjoch It wûnder fan Bitrgummole), kaam Durk Wynia noch mei in opmerklik berjocht oer deselde koer. Dit is lykwols net fan dit jier, mar fan 2021. Hoe’t dat krekt sit: hjir it ferslach fan Durk.

Foarich jier ha we ek al in rêdingsaksje dwaan moatten mei dizze koer. Dy stie nei in enoarme bui hast hielemaal ûnder wetter.

ik wie net thús, dus de frou yn it waadpak de aaien derút helje en yn de briedmasine!

En doe’t ik middeis thús wie ha ik de strampel ophege en de aaien der wer yn lein.

Der siet hast in hele dei tusken foardat de aaien wer yn de koer leine. De ein hat se allegear útbret!

Sa sjogge jo mar wer: net allinnich by greidefûgels, ek by einen docht neisoarch fertuten.

De fraach dy’t oerbliuwt: is dit no deselde ein?