Briedresultaten Holwert

Holwert/Grou, 1 july 2021

Gjalt de Groot docht ferslach fan de briedresultaten fan syn kuorren.

Ik hie 19 kuorren útset, en ha de aaien oant 10 april fandele (200). Dêrnei noch in 40 aaien út de kuorren helle om de boel wat by te stjoeren. Soms leinen der twa einen yn ien koer. Oare kuorren kamen te folle aaien yn. Yn prinsipe wol ik se op 8 aaien briede litte en gjin piken foar maaie.

De kuorren:
 • 10 op strampels by de mûne. Grut súkses.
 • 4 yn beammen mei rûnom de stam 60 sm blik (tsjin stienmurden). Grut súkses.
 • 2 op strampel, wêr’t ik oer in planke by kommen koe. Mislearring; binne úthelle (predaasje).
 • 2 op it âlde skythús op de kolk: earste lêch mislearre troch predaasje; twadde lêch útkommen.
 • 1 ferskûle yn beamkeguod. Hie de winter der hongen. Hat net in ein yn west – tink ferkearde rook oan de koer (ûnrant).
 • 1 koerpanne yn deade wylgebeam. Grut sukses.
Koerpanne yn wylgebeam
Op it stuit 30 juny:
 • Sit der noch 1 ein en 2 bercheinen te brieden;16 kuorren oppakt;
 • Ha yn totaal 26 einen op aaien sitten;
 • 2 ha de boel ferlitten;
 • Wat minder gelde aaien as oare jierren.

In pear fragen:

 • Ha de lette brieders mear gelde aaien dan de earste brieders?
 • Nimt de aksje fan jerken om de ein te trêdzjen letter yn ’t foarjier op nei de simmer ôf? (juny)
 • Ha’t dat ynfloed op befruchting en dêrmei mear gelde aaien by lette brieders?

Groet, Gjalt

Wa’t it antwurd hat op de fragen fan Gjalt kin kontakt opnimme mei it bestjoer, dan kinne wy dat hjir melde. Jo meie dat dwaan fia de mail, mar belje mei ek.

Update 2 july 2021:

Gjalt skriuwt: It witte eintsje rint mei trije healwoeksen jongen oer it hiem by de beam wêr’t harren koer hong. It witte eintsje wie de earste dy’t ik briede litten hie. Kamen 7 pykjes út de koer. We ha se derút springen sjoen ( 3 meter heech).

Nije ûntwikkelingen yn de koerflechterij (3)

Grou, 1 july 2021

Flaaks yn de siertún.
Nei de suksesfolle flaaksferbou yn Grou ferline jier koe ik it net litte en siedzje yn de foartún fan ús hûs in hoekje flaaks yn.

No is it safier dat der elke dei blauwe blomkes te sjen binne. Roazen, flaaks en wylgeblommen (wederik), ….  it kin!

Mar foar it gruttere ferlet fan flaaks ryd ik dochs leaver even nei Holwert. 

Yn Grou is de briederij ta in ein kaam en lizze de kuorren yn de winterstalling, yn Flânsum begjint it seizoen letter en sitte der noch einen te brieden.

Cees van der Meulen

Briedsúkses

Akkrum/Mûnein/Grou, 29 juny 2021

De ôfrûne tiid kamen der inkele berjochten by de redaksje binnen oer besetting en briedsúkses.

Yn maaie skreau Riepke Glas: By my hawwe der 4 einen bret, wêrfan der ûnderwilens  3 ûtkaam binne. 1 ein sit noch te brieden yn de koer. Fan dy trije haw ik ien ein sjoen mei seis piken.

Ein juny kaam Hyltsje Hilverda út Akkrum mei in moai berjocht: Ik ha by myn pleats 3 einekuorren op strampels yn ‘e feart stean. De besetting wie 200%, of better: 2x 100%. Trije einen ha betiid bret, mar dat pakte ferkeard út: de pykjes gienen dea fan ‘e kjeld. Doe binne se alle 3 opnij begûn mei brieden en no hâlde se harren hjir op mei in keppeltsje goed groeiende piken.

Dit lêste is wol nijsgjirrich om’t bliken docht dat guon einen oan de twadde lêch begjinne as der fan de earste lêch neat op ‘e hispel komt, sels as se al aaien útbret ha. De kuorren dus mar net te gau ynhelje as der in ein yn bret hat.

Yn Grou hat in ein yn juny noch 9 aaien lein op in folkstún. Oft de aktiviteiten fan de túnkers it eintsje steurd ha of dat in predator de saak ferbolle hat, is net dúdlik. Feit is dat it nêst ferlitten is en dat de aaien dêrnei yn in wike tiid ien foar ien ophelle binne troch in bist of in fûgel, al leit dat lêste net foar de hân om’t de aaien goed ferskûle yn de planten leinen. Der is gjin dop fûn yn de omjouwing, en by fûgels is dat meastentiids wol it gefal. It soe dus bêst it wurk fan in rôt wêze kinne, mar der binne ek wolris wezelings sinjalearre.
Flakby it nêst wienen twa einekuorren, mar dêr woenen de einen blykber net yn briede…

Wy binne benijd oft der oare meldings binne oer besetting en briedsúkses.

In man dy’t minsken meinimme koe yn ’t ferhaal

Dronryp/Holwert 12 juny 2021

Johannes van der Meer, 9 july 1939 – 10 april 2021

Oan it fersyk fan de Strampelredaksje in stikje te skriuwen oer ús freon Johannes van de Meer wol ik graach foldwaan.  

Mei Jehannes is ús in warber en entûsjast lid ûntfallen. In ambassadeur foar ús feriening. Hy wie net allinne tige warber yn ’t flechtsjen fan einekuorren mar ek yn ’t kreëarjen fan nije produkten fan reid en flaaks en learde oaren dat ek. 

Kreaasjes fan nije produkten fan reid en flaaks (2019)

Mar benammen sille we Jehannes misse om syn ferhalen. En yn ’t ferhaal koe Jehannes it hyt daaie. Hy koe de minsken meinimme yn ’t ferhaal. Wy ha hjir in pear jier diel útmakke fan ‘Follow the blue line’, de flaaksrute,  en fertelden oer it produkt flaaks, bewurkingen en it flechtsjen fan einekuorren. We krigen hjir bytiden in protte minsken oer de flier en koene dat sels noait behappe, dat sadwaande kaam Jehannes geregeld hjir as gasthear. Prachtich wiene dan syn ferhalen; it hie meast neat mear mei wêrfoar’t  de minsken kamen, flaaks en einekuorren te meitsjen, mar dat hindere neat. De minsken fûnen it prachtich. Jehannes wie net allinne dan in gasthear op dy mominten, foar my wie er in gasthear yn ’t libben, hy brocht fleur en kleur yn ’t libben.

Tongersdei 10 juny op de neimiddei ha we yn lyts selskip syn hinnegean betocht yn syn ‘flechthok’ wat eins Jehannes syn museumke wie. Hjir hat er oant it lêst ta sitten te flechtsjen. Hjir by it flechtsjen fiel ik my op myn bêst, sei er. It leit der noch by sa as er der útstapt is. Hy koe sa wer fierder gean. Mar dat is net sa, Jehannes komt net wer. Hy kin allinne yn ús ûnthâld fierder libje. En yn myn ûnthâld sil er fierder libje en ik bin bliid dat er diel útmakke hat fan myn libben.

Gjalt

Johannes yn syn flechthok

Nije ûntwikkeling yn de koerflechterij (2)

Grou, 12 juny 2021

Njonken sinnepanielen is it dak fan de tûke koerflechter Cees van der Meulen no ek foar in part beklaaid mei reid. Oer de reden skriuwt Cees it folgjende:

Prof. Dr. Ir. Loftenburg fan TNO-Delft hat ûntdutsen dat ûnder in hoek fan 60 graden reid yn de helte fan de tiid fan de metoade B. de Groot of metoade L. van der Meer kuorkdrûch is.

Nije rispinge 2021

Grou, 3 juny 2021

Bouwe de Groot is der wer betiid by dit jier. It earste reid fan dit seizoen is wer binnen.

“Mei it moaie waar fan de lêste dagen groeide it reid as koal”, seit Bouwe. “Op de Minne Finne yn Grou ha’k fannemoarn it earste reid snien en no leit it moai te drûgjen. Gelokkich slagget it my om foar de eatste presintaasjedei mei reid te flechtsjen op de ‘Versmarkt Reduzum’, op 25 juny”.

“It moaie waar komt der oan! En wat is dan leuker dan freed efkes nei de ‘Versmarkt’ op it Swin te gean foar griente, koeken, suvel, moaie blommen of lekkere fisk? 

“Sjogge wy jim dêr? By fisker Ale de Jager op It Swin, 25 juny.”

Bouwe de Groot.

Afke’s tsiental

Reduzum, 2 juny 2021

Yn neifolging fan fan ity berjpocht oer de 10 piken hjir it hiele ferhaal fan Menno Wiersma, bistedokter yn Reduzum.

Myn namme is Afke fan it Fryske Wetterlân en de bistedokter is myn baas. Hy mient dat er myn tinzen lêze kin om’t hy in protte mei hûnen omslacht. Hawar, ik lit him mar yn dy waan. Al syn ynterpretaasjes wurde sa no en dan as ‘wrafkes’ (yn ‘Middelpunt’,nijsblêd foar Akkrum en omkriten, red.) publisearre. Dit ferhaal is d’r wer sa’n ien

At baas moarns fan ‘t bêd ôf komt, lit hy my alderearst troch de efterdoar yn ’e tún. Ik mei dan nei it pisjen stomme graach efkes oer it fjild dikerje. Meastentiids bart der net safolle bysûnders, mar op Himelfeartsdei hat de einewrâld my ferbjustere. Midden yn ’e fiver hat baas fan ‘t maitiid in nagelnije einekoer pleatst, rjocht tsjinoer it stalt. Ik hie wol fernommen dat dêr al in pear wiken in ein yn húsmanne. Krekt dy moarns kaam sy mei har neiteam foar ‘t ljocht. D’r wie al ien pyk yn ‘t wetter en it memke mar kweakje om de folgende nei ûnderen te trúnjen. Ik seach de pykjes wifeljen oft se dy lytse himelfeart oandoarden. Hoe tapaslik op dizze dei! Dochs lang om let plompte de iene nei de oare it wetter yn: ….acht, njoggen en sels nûmer tsien rûgele d’r doe samar hommels yn dûkflecht efteroan. It hiele spul begûn daliks nei michjes te happen yn ‘t reid. No, wat in aardichheid! 

Mar dan komme der ynienen twa jerken op it aljemint. Se skeare fanút de flecht de fiver yn en sette daliks op it eintsje ta. Der binne al tefolle jerken en dy wolle mar yn ding: oer in ein hinne fansels! It eintsje sjocht it swurk driuwen en ferdwynt as in skeet wer werom yn de einekoer. De beide jerken sjogge ferbjustere om harren hinne en de pykjes driuwe as een kloft deun tsjin elkoar ûnder de koer om. Dat duorret noch gjin minút en dan komme de beide markols foar ‘t ljocht. Sy hawwe noch gjin twa meter fan de koer ôf in nêst yn de reiden en binne lyk as alle poepen ferskuorrend territoriaal. Se hawwe it net op dy pykjes stean en begjinne der wakker yn om te pjukken! It lytse guod wit sa gau net wer ‘t it hinne stowe moat en guon dûke fan de weromstuit mar ûnder wetter. Dan komt mem wer út de koer op dit wrede gedoch ôf. Ien fan de jerken snipt syn kâns en dûkt boppe-op har. Se ferdwynt mei de kop alhiel ûnder wetter! Wat in nuvere en fiersten te iere foarljochtingsaksje foar dy earme pykjes! Wat moatte dy hjir no yn ‘e goedichheid wol net fan fine? Ik wit eins net wer ‘t ik it earst en lêst sjen moat mar by eintsjebeslút sit it memke harsels eptich te poetsen en mei acht piken op de wâl te bekommen. Twa binne der dus dan al sneuvele…

10 piken

Reduzum, 30 maaie 2021

Koartlyn makken we melding fan in ielreager by de koer dy’t siet te wachtsjen op de einepiken.

We krigen no in melding fan bistedokter Menno wiersma út Reduzum. Hy skriuwt: In foto fan in koer fan Gjalt. Jimme hawwe dizze koer al earder fan Gjalt hân mei in ielreager derop…
No binne de piken mei Himelfeartsdei derút kaam. De ielreager wie der doe net by lokkigerwiis.
Mei in moai ferhaal, mar dat komt letter noch… Sis mar dat alle piken in ‘lytse himelfeart’ makke hawwe.

Multifunsjonele kuorren

Âldtsjerk/Grou, 30 maaie 2021

Einekuorren wurde makke om einen in goed en (relatyf) feilich briedplak te jaan. Ma ek oare fûgels en bisten sjogge in koer soms as in ideale wenromte. Jan Oostenbrug skreau oer katten yn de koer:

Yn in einekoer ha ik bij Tergrêft 5 jonge katten. De koer yn de skuorre, de mem sa no en dan derby en groeie as koal. No noch in plakje fine foar dizze pjutten. De einen ha dit jier goed de kuorren besocht mar in soad piken binne ferlern gien. Predaasje en kjeld.

By Bonne Bruinsma hat ien fan de hinnen in koer ûntdutsen as lisplak foar aaien. Deselde koer dêr’t 7 eine-aaien útbret binne (Krebintige spantsje), stie om te drûgjen op de bank ûnder it ôfdak fan it hok. It hintsje dat al ris earder yn in âld koer lein hie, like dit in gouden plakje om de aaien yn te lizzen. Bonne hat de koer mar stean litten om’t hy oars de hiele tún ôfsykje moat om hinne-aaien En mei it groeien fan de planten wurdt dat der net makliker op…

In fleurige oanblik

Grou, 19 maaie 2021

Moaie kreaasjes fan it flechtsjen mei natuerprodukten komme wy op hieltyd mear plakken tsjin. In ynwenster fan Grou seach by de pleatslike brillesaak dizze moaie blompot fan reid mei fioeltsjes stean.

En sis no sels: dit is dochs fleurich? In stikje fleurichheid yn in strakke brillesaak.