Laatste afgelopen Evenementen

Beurs

'De Trilker' Marsherne 2, Poppenwier

Dit jier wurdt der wer in Beurs hâlden foar minsken dy't ynteresseare binne yn it meitsjen fan einekuorren en wat dêr allegear by komt te sjen. Der binne ferskate flechters dy't in demonstraasje jouwe fan it einekoerflechtsjen. Hjir kinne jo … Lees verder

Jiergearkomste

'De Trilker' Marsherne 2, Poppenwier

Op freed 10 febrewaris is de jierlikse algemiene ledegearkomste.