Flechtdemonstraasje

Datum/Tiid
Datum - 25/11/2018
12:00 - 17:00

Lokaasje
De Trilker

Kategoryen


Poppenwier yn en út

sneon 24 novimber,  16 – 20 oere en snein 25 novimber, 12 – 17 oere
De opset is lykas mei ús Beurs
Yn de seal fan de Trilker is plak foar 10 flechters
Meidwaan kin op ien of beide dagen
Durk Wynia soarget foar in strampel
De flechter mei 3 kuorren meinimme yn de seal
Lykas altyd: elk bepaalt sels syn priis
Bywurk: allinne flecht-relatearre saken

Gjalt is merkmaster. Jim kinne jim opjaan by him. Graach sa gau mooglik. Hy giet ek oer it talitten fan lytsguod

gj.d.groot@hetnet.nl
0519-561784