Jiergearkomste 2022

Datum/Tiid
Datum - 18/03/2022
20:00 - 22:00

Lokaasje
Doarpshûs 'De Trilker'

Kategoryen


Nei twa jier coronamaatregels kin der einlings wer in ledegearkomste fan De Strampel hâlden wurde. Leden krije allegear in persoanlike útnoeging.