Jiergearkomste

Datum/Tiid
Datum - 30/11/2018
20:00 - 22:00

Lokaasje
De Trilker

Kategoryen


De algemiene ledegearkomste is op freed 30 novimger yn doarpshûs De Trilker te Poppenwier.

It begjint om 20:00 oere