Flaaks te keap

Binne van der Velde yn De Pein (Opeinde) hat noch moai flaaks te keap.

(06) 38 13 24 63