Flaaks te keap

Binne van der Velde yn De Pein (Opeinde) hat noch moai flaaks te keap.

06-38132463