Flaaks te keap

Douwe van der Weij yn Blije hat noch moai flaaks te stean.

Van der Weij is te berikken op (06) 81 94 02 26