Flechter frege

12 july 2023

Wetterskip Fryslân freget in einekoerflechter foar harren jierlikse ‘Inspiratiedag’.
Plak: De Leien by de Rottefalle.
Datum: tongersdei 5 oktober.
Tiid: 14:00 oant 16:00 oere.

Kontaktpersoan: Harry Bosma, (06) 46 17 32 49.