Reid te keap

Holwert, 21 novimber 2023

Gjalt de Groot yn Holwert meldt dat hy in partij prachtich einekuorre-reid te keap hat foar €2,50 it skeaf. ‭(0519) 56 17 84‬; gj.d.groot@hetnet.nl