Wolle jo ‘De Strampel’ freegje foar in demonstraasje koerflechtsjen?

Jo kinne maile nei bestjoer@de-strampel.frl of belje mei 0566-622275 / 06-19762962, mar jo kinne ek ien fan de minsken belje dy’t hjirûnder fermeld steane en mei him ôfspraken meitsje oer tiid, plak en priis.

Wolle jo in kursus koerflechtsjen folgje?

Jo kinne maile nei bestjoer@de-strampel.frl of belje mei 0566-622275 / 06-19762962, mar jo kinne ek  mei ien fan ús learmasters kontakt opnimme en mei him ôfspraken meitsje oer tiid, plak en priis.

Lid of stiper wurde?

Wa’t him oansprutsen fielt troch de ideeën fan dizze feriening, kin om mear ynljochtings freegje of him fuortendaliks opjaan as lid of stiper. Lid binne jo foar in tientsje yn it jier en stiper foar 5 euro of mear.

Jild oermeitsje nei ‘De Strampel’?

Rekkennûmer fan ‘De Strampel’: NL22RABO018 04 57 004 op namme fan ‘De Strampel’, Fryske Feriening fan Einekoerflechters yn Oerterp

FOAR NAMMEN FAN LEARMASTERS SJOCH HJIR

FOAR DEMONSTRAASJES SJOCH HJIR

FOAR FLECHTARK SJOCH HJIR

FOAR BESTJOERSLEDEN SJOCH HJIR