Foarsitter:
Durk Wijnia, It String 43, 9045 RE Bitgummole; 06-39 74 99 41‬
Skriuwer:
Fakatuere
Waarnimmer: Bonne Bruinsma, De Tichtset 11, 9001 NK Grou; 06-19 76 29 62
Ponghâlder:
Cor Snoeij, P. Folkertsmaherne 29, 8495 JB Aldeboarn; 06-13 14 41 77