Ferkeap einekuorren

Binne jo op syk nei in einekoer, dan kinne jo terjochte by ien fan de minsken op de list hjirûnder.
De foto’s jouwe in byld fan it soarte koer.
Opmerking: elke flechter makket syn eigen model koer, der binne dan ek gjin twa kuorren gelyk.

Ferkeap Klaaikoer (makke fan reid mei lofters fan flaaks)

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 0519-56 17 84
Els de Groot-Gerlofs, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 06-12 67 30 26
Bouwe de Groot, De Aak 2, 9001 HC Grou – 06-51 61 08 07
Bouwe Kooistra Walddyk 40,  9101 BL Dokkum 0519 297 570
Hendrik Kooistra Gebr. Woudsmastraat 1, 9103 NP Dokkum  06 294 08 558

Ferkeap Wetterlânkoer (makke fan reid)

Jan vd Zwaag, Binnendyk 26, Ryptsjerk – T: 0511-431776; M: 06-12 82 22 02

Ferkeap Toukoer (makke fan reid mei lofters fan tou, of hielendal fan tou)

Ferkeap Wylgetiennekoer (makke fan wylgetiennen)
Bouwe Kooistra Walddyk 40,  9101 BL Dokkum 0519 297 570