Ferkeap einekuorren

Binne jo op syk nei in einekoer, dan kinne jo terjochte by ien fan de minsken op de list hjirûnder.
De foto’s jouwe in byld fan it soarte koer.
Opmerking: elke flechter makket syn eigen model koer, der binne dan ek gjin twa kuorren gelyk.

Ferkeap Klaaikoer (makke fan reid mei lofters fan flaaks)

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 0519-56 17 84
Els de Groot-Gerlofs, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 06-12 67 30 26
Bouwe de Groot, De Aak 2, 9001 HC Grou – 06-51 61 08 07

Ferkeap Wetterlânkoer (makke fan reid)

Jan vd Zwaag, Binnendyk 26, Ryptsjerk – T: 0511-431776; M: 06-12 82 22 02

Ferkeap Toukoer (makke fan reid mei lofters fan tou, of hielendal fan tou)

Ferkeap Wylgetiennekoer (makke fan wylgetiennen)