Ferkeap einekuorren

Binne jo op syk nei in einekoer, dan kinne jo terjochte by ien fan de minsken op de list hjirûnder.
De foto’s jouwe in byld fan it soarte koer.
Opmerking: elke flechter makket syn eigen model koer, der binne dan ek gjin twa kuorren gelyk.

Ferkeap Klaaikoer (makke fan reid mei lofters fan flaaks)

Gjalt de Groot, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 0519-561784
Els de Groot-Gerlofs, Miedwei 11, 9151 AH Holwert – 06-12673026
Bouwe de Groot, De Aak 2, 9001 HC Grou – 06-51610807
Bouwe Kooistra Walddyk 40,  9101 BL Dokkum 0519- 297570
Hendrik Kooistra Gebr. Woudsmastraat 1, 9103 NP Dokkum  06 29408558

Ferkeap Wetterlânkoer (makke fan reid)

Jan vd Zwaag, Binnendyk 26, Ryptsjerk – 0511-431776; 06-12822202

Ferkeap Toukoer (makke fan reid mei lofters fan tou, of hielendal fan tou)

Ferkeap Wylgetiennekoer (makke fan wylgetiennen)
Bouwe Kooistra, Walddyk 40,  9101 BL Dokkum – 0519-297570
Piet Inia, Jelte Binneswei 7, 9063 JN, Mûnein – 0582-562039; 06-50885927