Learmasters

NAMMEN FAN LEARMASTERS

KLAAIKOER (reid en flaaks)

WETTERLANKOER (reid)

WYLGETIENNEKOER * (wylgetiennen)

allinnich as jo oer basiskennis beskikke

* Underfining mei it flechtsjen mei wylgetiennen is wol nedich, oars slagget it net yn ien dei.  Dy basiskennis kinne jo opdwaan yn it Flechtmuseum yn Noardwolde, bygelyks yn it ‘vlechtcafe’ oan de ein fan eltse moanne. (Sjoch de side fan it ‘Vlechtmuseum’)