Wolle jo leare om sels einekuorren te meitsjen, dan kinne jo in kursus folgje fan in heale dei. Nei ôfrin geane jo dan mei in selsmakke koer nei hûs.
Hjirûnder in oersjoch fan learmasters dy’t in kursus jaan kinne.

Klaaikoer (reid en flaaks)

Wetterlânkoer (reid)

Wylgetiennekoer (wylgetiennen)

* Underfining mei it flechtsjen mei wylgetiennen is wol nedich, oars slagget it net yn ien dei.  Dy basiskennis kinne jo opdwaan yn it Flechtmuseum yn Noardwolde, bygelyks yn it ‘vlechtcafe’ oan de ein fan eltse moanne. (Sjoch de side fan it ‘Vlechtmuseum’)