Lette brieders

Holwert/Grou, 20/21 juny 2022

Der sitte noch altiten einen te brieden. Berjochten hjiroer komme fan Gjalt de Groot út Holwert en Bouwe de Groot út Grou.

Gjalt skriuwt: Fannemoarn soe ’k de kuorren dy’t ik útstean ha by de mûne mar oprêde. Foar in dei as 14 tebek soe it al wêze mar doe wiene noch acht kuorren wêr’t einen yn sieten te brieden. 

De earste brieders wiene al út. Dit wiene de twadde brieders yn dizze kuorren. Mar fannemoarn wiene der noch wer fjouwer kuorren mei aaien, no fan de Bergein en trije wiene derfan oan de lêch.

Bouwe skriuwt oer in spesjaal gefal en neamt it: hergebruik eendenkorf

Enkele jaren terug schonk ik een eendenkorf aan Friesma State in Grou. Door buurman Fokke was een mooie Strampel gemaakt en de korf had jaarlijks succes.

Maar dit seizoen bemoeiden de zwartrokken zich ermee en de korf werd door hen gesloopt. Maar de vaste bewoonster bleef het plekje trouw na het leggen van het eerste ei maakte zijn met een gedeelte van de korf een smak naar beneden. Daar aangekomen verder gaan nestelen en nu 8 eieren.

Vanmorgen is het broeden begonnen. De woerd zit mooi op de uitkijk en moeders heeft in het hoge gras minstens 2 kontjes hoog haar beschutting gevonden. De afloop zien we over 2 weken wel weer.

Nij flechtseizoen

Grou, 6 juny 2022

It flechtseizoen is wer los. Nei in fakânsje “mei de kont yn it sân”, meldt Bouwe de Groot optein dat it flechtseizoen by him wer los is.

Afgelopen week de eerste stappen gezet voor een nieuw seizoen vlechten met als hoogtepunt straks 17 september ons kampioenschap.

Mooi jong riet gewonnen en gedroogd nu onder een dun kleed in het donker om de mooie groene kleur te bewaren; het oog wil ook wat. Nu van binnen en buiten mooi groen vlas verstopt in de slagen

Als proef de eerste korven gedraaid en reeds verkocht op de Redúster markt bij Ale de Jager.

Tevens de eerste nieuwe nestkastjes gedraaid, een mooi gezicht: groen riet en banden van geel vlas.

Een ‘betûft’ kievietseierenzoeker,  nazorger  en oud-dierenarts Lolke Kalbeek is de gelukkige: hij heeft van mooi groen en vers riet de eerste twee korven van dit seizoen.

Komende weken zal ik weer vaak in het rietland te vinden zijn om de wintervoorraad op peil te brengen en zo nu en dan een korf draaien om de slag erin te houden voor 17 september.
Ik hoop daar vele collega-vlechters te treffen op het aanstaande mooie evenement: Frysk kampioenskip einekoerflechtsjen. Tot ziens daar allemaal.

Bouwe.

Bysûndere einekuorkes

Grou, 5 juny 2022

Einekuorren, boarne fan ynspiraasje foar alle flechters, skriuwt Cees van der Meulen.

Wól hast altyd itselde en dochs gjin twa kuorren gelyk. Grut en lyts, we kenne dat wol. En altyd fan reid. Of reid en flaaks. Soms sa dat der noch wol in blomstikje yn past ek. (Els de Groot)

Mar nettsjinsteande de izeren wetten fan de tradysje giet de minsklike fantasij en kreativiteit altyd wer nije paden op. Moai is dat!
Sa seach ik koartlyn by Anneke in wol hiel bysûnder kuorke.

Net makke fan reid en flaaks. Nee, Anneke weeft en flechtet prachtige keunstwurkjes Hjirneist har kreaasje fan hiel fyn kopertried en hjir en dêr in triedsje jern!

Komysk, sa’n grutte ‘echte’ koer mei op de foargrûn it koperen kuorke (12×6 sm.) fan Anneke!

Ta beslút it lytste kuorke! Makke fan tin. (foto tinnen kuorke 6.5 x 3.5 sm)

Eksportoarder

Holwert/Grou, 3 juny 2022

Woansdei,1 juny wie ’k op paad en gie ‘k efkes oan by Cees & Nynke yn Grou. Ta myn ferwûndering hied er al farsk reid lizzen te drûgjen. Wat in entûsjastme, tocht ik, it is noch mar 1 juny, it reid is noch koart, noch yn de groei en dêrtroch tige wiet! 

By it efkes bypraten oan de hege tafel fertelden se oer harren tige slagge reis nei Helgolân. Se wienen mei west, trije dagen nei de Friezendei op Helgolân. ”En wist wat no sa aardich wie Gjalt”, sa fertelde Cees, ”ik rekke dêr op de boat oan de praat mei in Dútser, Eastfries út Emden. Dy man fertelde hy wie jager. Ik fertelde him oer de einen hjir en einekuorren. De man hie der noch nea fan heard, einekuorren. 

Thúskommend stjoerde ik de man noch ús folder fan de Strampel. En no wolst it net leauwe, mar hy belle, Herr Weissenhauser, en hy bestelde my 10 einekuorren. As se klear wiene moast ik belje, helle er se op.”

En ik tocht, hoe is it dochs mooglik: Cees mei einekuorren yn de Eksport!

Gjalt de Groot

It reid foar de earste koer stiet al te drûgjen yn de daksgoate by Cees van der Meulen.

Gjin houten aaien mear

Grou, 20 maaie 2022

Jimme kinne se faaks wol: de prachtige houten aaien dy’t hast net fan echt binne te ûnderskieden. De aaien fan Germ Brouwer fan Munnikburen. Op alle beurzen fan De Strampel en op oare demonstraasjes wienen se te sjen: ljipaaien, skriesaaien, tsjirksaaien en aaien fan oare (greide)fûgels.

Germ Brouwer hat syn lêste aaien makke. Op 8 maaie is Brouwer ferstoarn nei in koart siikbêd.

Fan dy aaien is ek noch in moaie anekdote.
As jager hie Binne van der Velde in ynspelteur oan hûs dy’t it wapen fan Binne keure moast. Doe’t de ynspekteur dêrmei klear wie, seach hy de aaien lizzen dy’t Binne fan Germ kocht hie. ”Jo wapens binne ynoarder”, sie de ynspekteur. ”Mar dat jnildt net foar dy aaien, want dy meie jo net ha”. Doe’t Binne de ynspekteur in aai joech en derby fertelde hokfoar aai it wie, seach de ynspekteur raar op; dit hie hy noch nea sjoen…

Hjirby noch inkele foto’s fan de aaien en de makker.

Nijsgjirrige preamrûnfeart troch De Lege Geaen

Poppenwier / Grou 15 maaie 2022

As Gjalt de Groot wat organisearet kin men der fergif op ynnimme dat it moai waar is. Dat wie sneon 14 maaie net oars: prachtich moai sinneskyn waar en in lekkere temperatuer. Ideaal foar in preamrûnfeart foar Strampelleden en partners troch de Lege Geaen.

De start wie yn “De Trilker” – sa njonkenlytsen it klubhûs fan De Strampel. In bakje kofje of tee en doe rinnende nei it haventsje yn Poppenwier; dêr lei de Pieter Jacob fan wettersportbedriuw “De Lege Geaen” mei skipper klear om ús oer it wetter te ferpleatsen.

Earst de Snitser Âldfeart del op wei nei Snits. Ûnderweis in prachtich útsicht oer de greiden en ferhalen fan Gjalt de Groot en geakenner en sjonger Wytse Hospes. Gjalt seach him sels wer riden yn 1963 doe’t hy as 17-jierrige jonge de alvestêdetocht ried, oanmoedige troch it folk op op it betonnen heechhout by Harstabuorren oer de Snitser Aldfeart.

Mei de ferhalen fan Wietse bedarren we by de De Dompslûs yn Snits – in attraksje foar boatsjeminsken om’t se sels de slûs betsjinje moatte. Dat like guon fan de opfarrenden fan de pream ek wol wat. Entûsiast waarden de rinketten en de slûsdoarren betsjinne, sadat op boezempeil de tocht ferfolge wurde koe.

Fia Snits oer de Houkesleat nei de Snitsermar. Wietse en Gjalt koenen it wol pratende hâlde en sa hearden we alles oer de histoarje fan de Grienedyk en it ûntstean fan de Snitsermar en omkriten. Troch de Terhernster Slûs linksô nei Tersoalstersyl, ek in slúske dat sels betsjinne wurde moast. As echte slûswachters loadsten guoddens fan ús de pream troch troch de slûs.

Fuort achter it Tersoalster Slúske waard oanlein by Harmen Abes Pôlle, in histoarysk plak dêr’t eartiids de aaisikersklub de Âld Hij de útfalsbasis hie. Nei it foarlêzen fan in ballade út Gjalt syn boek Warkeweet gie de rûnfeart op nei Poppenwier.

Moai wie ek it ferhaal fan Gjalt oer de barte dêr’t eartiids de molkbussen fan de komelkers op stienen en dy’t no wer troch De Marrekrite opnij op sawat itselde plak makke is as oanlisplak foar boaten – de peallen fan de âlde barte steane der noch altiten.

Wytse Hospes song, begelaat troch syn akkordean, noch wat sankjes by it lisplak fan in âlde fiskersaak dy’t yn ien fan de boeken fan Gjalt in rol spilet. Ek dit paste alhiel yn de sfear fan de middei.

De rûnfeart waard ôfsletten mei potstro, brette spek en grauwe earte yn “Ytkafee De Trilker”.

Wa’t net mei west hat, hat wat mist. Mar der komt grif werris sa’n moai barren. Dan kin de skea ynhelle wurde.

Dat kin al op tiisdei 17 maaie, wannear’t deselde rûnfeart makke wurdt.
Der is noch plak om mei.  
Start 13.45 oere; oankomst 17:30 oere.
Kosten 30,=  p.p.

Start en oankomst is by Wettersportbedriuw “De Lege Geaen”,  Buorren 2 yn Tersoal.
Nei oankomst is der in Sjinees miel.

Opjefte  Gjalt de Groot, gj.d.groot@hetnet.nl, 0519-561784

Bonne Bruinsma

Kanadezen yn 1945 en 2022

Liberators – befrijers

Wergea/Grou 5 maaie 2022

“By my achter yn de feart sit in ein mei piken en in Kanadeeske goes, dy’t sels gjin piken hat, beskermet it jonge keppeltsje. Gjin jerk komt ek mar yn de buert fan it eintsje!‘

It eintsje en de Kanadees sille wol gjin benul fan de skiednis hawwe, mar foar ús is it wol hiel bysûnder dat de Kanadezen dy’t yn 1945 Fryslân befrijd hawwe no sa wer yn it nijs komme.

Lolke van der Meer / Cees van der Meulen.

Frjemde kostganger yn ‘e koer

Grou, 30 april 2022

Nei de wûnderlike belevenissen fan Cees van der Meulen en de ein op 16 aaien is der yn Grou al wer in bysûnder gefal. Yn ien fan de kuorren dy’t Fûgelwacht Grou útsetten hat sit in reidhintsje.

Doe’t ik nei hûs ried, seach ik yn de koer yn de fiver by de OSG yn Grou wat donkers sitten. Earst tocht ik dat it it eintsje wie dat yn de hals fan de koer siet. Mar doe’t ik tichterby kaam wie it wol tige swart en like it wol in swarte krie – om’t de koer sawat yn in hoeke fan 45° hinget hie de krie muoite om yn de koer te kommen, wie myn gedachte. Mar doe’t in noch wat tichter by de koer kaam wie it dúdlik: it wie in reidhintsje.

Om in goede foto te meitsjen rûn ik om de fiver hinne, mar krekt foardat ik de foto meitsje koe fleach it reidhintsje fan de koer en dûkte de reiden yn. Doe wie ek te sjen dat der reidstâlen út de koer stutsen. Dy moatte troch de reidhin(nen) dêrhinne tôge wêze, want dy binne net troch ús dêryn lein by it útsetten.

De fraach is no oft de reidhin yn de iepening fan de koer in nêst meitsje wol of dat it nêst yn de koer sit. De koer stiet in eintsje fan de wâl, dat it is net te sjen oft it nêst al klear is en oft der ek aaien yn lizze. Foarearst mar moai mei rêst litte, dan sjoggen wy letter wol oft it wat wurden is.

Mar bysûnder is it wol.

Bonne Bruinsma.

It reidhintsje yn de yngong fan de koer
De reidstâlen stekke út de koer

Wûnderbaarlike rêding

Reduzum / Grou , 29 april 2022

Lês hjir it ferhaal fan de opmerklike rêdingsaksje fan Cees van der Meulen:

Ik fytste mei in freon troch Reduzum. In pykje fleach de dyk oer. Mei in jeiende kat der efteroan. De kat ferjeie en it pykje werombringe by de mem wie it doel. Mar nearne in einemem mei piken te sjen. It pykje yn de fytstas mei nei Grou. Dêr siet in ein mei fjouwer pykjes op ’e wâl. Mei in swaai mikte ik it Reduzumer pykje rjochting it einegesintsje. Alhiel net fernuvere akseptearre it eintsje de lytse nijeling.

Links op de foto de lytse nijeling op wei nei syn pleechgesin.

Cees van der Meulen, Grou.

Ein op sechstsjin aaien

Grou, 28 april 2022

Op it folkstunekompleks yn Grou sit in ein op 16 aaien ûnder de parrebeam tusken de knyflok te brieden. Wierskynlik binne it aaien fan twa einen. Want nei’t it nêst mei 9 aaien ûntdutsen wie, leinen der 5 dagen letter 7 aaien by. It soe ek sa mar kinne dat der noch in aai by lein is.

De ein sit no in wike te brieden en moat dus noch sa’n trije wike.

It is ôfwachtsjen wat der fan op ‘e hispel komt. Fan it wurk op de tún lûkt it eintsje har net folle oan, se bliuwt gewoan sitten.

Bonne Bruinsma, Grou.

Op ien fan de foto’s is te sjen dat ien aai boppe-op de oare aaien leit. (Troch op de foto te klikken wurdt dy fergrutte.)