Iepen dei foerraazjebedriuw Ingwierrum

Dokkum, 7 novimber 2022

De bruorren Kooistra út Dokkum ha wer in moaie dei belibbe, no by in demonstraasje flechtsjen op de iepen dei fan Visser Foeraazje yn Ingwierrum.

“Op saterdei 29 oktober mochten wy fan de frou wer in dei fan it hiem”, skriuwt Hendrik Kooistra. “Visser foeraazje yn Ingwierrum hie in iepen dei, moarns foar klanten en gasten, middeis foar eltsenien dy’t efkes om it hoekje sjen woe.

By de ûntfangst in bakje kofje mei oranjekoeke, doe stand opbouwe en in oerke kuorkje, wernei’t de bekende reedryder Erik Hulsebosch in pracht ferhaal oer syn libben ferteld hat. Sa hurd as dizze man reedride koe, sa hurd koe hy ek prate. Geweldich moai ferhaal fan sa’n 45 min.

Nei skoalle ta fûn Hulsebosch mar neat, leare koe hy net en der hied er ek gjin sin oan. Mar reedride dat koe er as de bêste. Elts minske hat wol wat wêr’t hy of sy goed yn is. En dan der foar gean, dat wie syn boadskip. Dêrnei stie it waarm iten op tafel: stampot buffet. Boerekoal, soerkoal of stampot sipels-woartels, it wie der allegear. Middeis wie it tige drok: in protte folk, moaie hannel en in prachtige dei mei in perfekte organisaasje. Fam Visser bedankt. It wie top.” 

Gebr. Kooistra, Dokkum

Drokke dei op de Kruidhof yn Bûtenpost

Dokkum/Grou, 30 oktober 2022

De bruorren Kooistra út Dokkum ha harren bot fermakke by de ôfsluting fan it seizoen fan De Kruidhof yn Bûtenpost op 15 oktober. Hendrik Kooistra stjoerde in lyts berjochtsje en in pear foto’s fan de demonstraasje dy’t se dêr jûn ha.

‘De waarberjochten wienen tige min’, seit Hendrik Kooistra. ‘Mar úteinlik foel it ta en bleau it by ien bui.’ Sa’n 1500 besikers kamen dizze dei nei de Kruidhof, dat de Kooistra’s hienen in soad oanrin. En dat koenen Hendrik en Bouwe oan ‘e ein fan de dei wol merke. ‘De mûle is jo jûns wurger fan it praten as jo hannen fan it flechtsjen. Mar ek dizze dei fleach wer om.’

De mannen sjogge tefreden werom op dy dei. ‘Moaie hannel dien en foar 2023 binne we wer útnoege.’  

Hendrik en Bouwe Kooistra út Dokkum.

Moaie hannel en promoasje

Grou, 20 oktober 2022

De hannel is Bouwe de Groot út Grou wol tafertroud. Ek yn einekuorren en byprodukten. Mar wat hy koartlyn meimakke, hie hy ek net betinke kinnen. Lês hjir syn ferhaal.

“In pear wike lyn waard ik frege om foar Duorsum Grou op de beurs by de pleats fan bioboer Sybrand Bouma te flechtsjen. Om’t ik ferwachtte dat der in soad minsken út de beboude kom komme soenen, besleat ik gjin einekuorren te flechtsjen mar nêstkasten. In byprodukt.

In keurich âlder stel beseach de nêstkasten en besleat der ien te keapjen, foar de jierdei fan harren soan. Dizze soan wennet yn Hollân en is direksjelid by in grut lanlik autobedriuw yn de djoerdere priisklasse. Auto’s dêr’t ik allinnich mar fan dream…

Wat die no bliken: dizze firma wol graach duorsumens útstriele. En ôfrûne wike belle de skretaresse op foar in oarder nêstkastjes foar yn de krystpakketten.

Sy tochten dat se te dwaan hienen mei in firma dy’t dizze fûgelhúskes ymportearde en ferkocht. Doe moast ik bekenne dat ik mar in flechter fan in ienmanssaak wie en yn myn skuorke de produksje die. Nei’t wy de oerienkomst sletten hienen, waard fannemoarn yn in ‘chique’ auto de oarder ophelle. En dat gewoan yn De Aak yn Grou.

Ja, je meitsje wat mei as je op beurzen steane en al wat langer oan it flechtsjen binne. Mar leuk binne dizze kontakten wol.”

Bouwe de Groot.

Flechtsje mei ‘Pykje Fjouwer’

Terherne/Grou, 16 oktober 2022

In prachtige dei yn oktober en dan flechtsje yn it sintrum fan Terherne. Dat hie minder kind.

Op de earste snein fan de hjerstfakânsje ha se yn Terherne in berneboekedei mei in boeke-foksejacht foar bern organisearre. As feriening binne frege oft der immen as foks flechtsje kin op sneintemiddei tusken 13 en 17 oere. De flechter is in foks wêr’t de bern dy’t meidogge oan de foksejacht in letter freegje moatte.

Begjin oktober is der b y de organisaasje noch gjin reaksje op de fraach yn ús rubryk ‘Fraach en Antwurd’. De organisaasje begjint al wat senuweftich te wurden. Komt it wol goed, is de fraach. Mei de garânsje dat der altiten ien komt, binne se yn Terherne wer gerêst steld

Yn it midden fan Terherne is in plakje foar my ornearre, op it bankje op it pleintsje by de snackbar. Net sa’n min plak yn it sintrum fan it doarp. Om ien oere sit ik der klear foar en al rillegau komme de earste bern mei âlders.”Bent u een vos?” Ja, dat bin ik. Al fret dizze foks de einen net op, dizze makket ûnderkommens foar de einen.

De bern moatte op harren briefke de letter E noteare by nûmer 5 mei de ôfbylding fan it boek ‘Pykje Fjouwer’ fan Lida Dykstra.

Foar de letter moatte de bern efkes sykje, want dy is ferstoppe yn in einekoer op de strampel. As alle letters op it goede plak steane, soargje se mei-inoar foar in sin.

Guon âlders ha de bern thús al foarlêzen út it boek. En oars kinne de bern it boek hjir besjen.

Njonken de bern mei âlders komme der ek oare belangstellenden efkes sjen. In Dútske mefrou wol witte wat ik hjir meitsje. Tsja, dêr sitte je dan: eartiids wol Dútsk op skoalle hân, sels it boek ‘Der Maulkorb’ fan Goethe lêze moatten foar it eksamen, mar no mei de mûle fo tosken. Ik sjoch freegjend in jonge frou oan dy’t tichteby stiet. Sy begjint ek wat te stammerjen: einchjen…eenchjen…folle fierder komt sy ek net. “O wat is dit erch”, en se skammet har suver. Mei wat hannen en fuotten en de wurden ‘kwek kwek’ kin ik de frou úteinliks ferdútse wat ik oan it dwaan bin. “Aha, Entenkorb”. Tefreden mei it antwurd set hja wer ôf. Thús yn har heitelân sil se grif wol fertelle oer ‘die Entekörbe von Terherne’. Alteast dêr hoopje ik mar op. Want in bytsje reklame is noait wei.

Sa sjogge jo mar wer: in einekoerflechter moat yn alle silen mak wêze (‘van alle markten thuis zijn’). Dat ropt dan de fraach op oft we njonken de folder yn it Frysk ek in lyts struibriefke ha moatte mei in koarte útlis yn it Ingelsk, Dútsk en Frânsk. In punt om ris te bepraten, tink ik by mysels.

De flechters fan de takomst(?)

Mei it moaie hjerstwaar en de praatsjes mei de bern en de oare belangstellenden is de middei samar om. Troch de ôflieding mis ik wol in lofter, ûndek ik. Dat wurdt in lytse reparaasje, mar ek dat losse we op.
In protte bern witte no wat in einekoer is en wêrom’t dy makke wurde. In pear froulju freegje hoe’t se in kursus folgje kinne, en ien fan de bern seit út entûsiasme: “Dat wol ik letter ek leare”. Sjoch, dan hat sa’n sneintemiddei yn Terherne ek wat opsmiten foar de takomst!

Bonne Bruinsma

Lolke van der Meer makket moaiste koer

Reduzum, 17 septimber 2022

It earste Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen is sneon wûn troch Lolke van der Meer út Wergea. Twadde waard Els de Groot út Holwert en tredde waard de koer fan Hendrik Kooistra út Dokkum.

De koer fan Lolke waard ek troch it publyk keazen ta moaiste koer. In dûbeld súkses dus fan dizze flechter út Wergea.

De grutske Lolke mei syn kampioenskoer, de bokaal en in pûn iel.

Troch it minne waar (reinbuien mei hurde wyn) wie de lokaasje by ielfisker Ale de Jager minder geskikt en waard op it lêste momint útwykt nei in loads by de fam. De Groot oan de Ienswei yn Reduzum. Sy stelden spontaan de loads om neat beskikber en holpen sels by de organisaasje fan it evenemint. Geweldich! It wie in gouden plak en by dizze waarsomstannichheden in útkomst. 

Fan 10 oant 16:00 oere ha der in pear hûndert besikers west om de 18 ynstjoerde kuorren te besjen en te genietsjen fan in gesellige sfear mei kreamkes en einekoerflechters. De dielnimmende kuorren stien opsteld op strampels yn trije sirkels, wêr’t publyk omhinne rinne koe. 

In deskundige sjuery, besteande út Fokelien van der Meulen, Ids Willemsma en Ûltsje Hosper ha de kuorren goed besjoen en binne nei yntinsyf beried op grûn fan troch harren sels opstelde kritearia ta in top-trije kommen.

De sjuery

Winnende koer waard dy fan Lolke van der Meer út Wergea. Hy krige út hannen fan sjuerylid Fokelien van der Meulen de moaie bokaal útrikt. Ek krige Lolke noch in pûn iel.

De besikers koenen ek harren stim útbringe op de favorite koer. Ek dêr gie de priis nei Lolke van der Meer. De dei koe al net mear stikken foar Lolke, mar doe’t hy ek de publykspriis (pûn iel) krige, waard it foar Lolke hielendal in dei om nea te ferjitten. 

Foarsitter Durk Wynia oerlanget de publykspriis

Jongste dielnimmer wie Ate Kaastra út Mantgum. Hy krige de oanmoedigingspriis: in nuddel.

Jongste dielnimmer Ate Kaastra

Frysk kampioenskip Einekoerflechtsjen

Grou, 16 septimber 2022

Op sneon 17 septimber 2022 is it earste Kampioenskip Einekoerflechtsjen yn Reduzum. Oarspronklik soe dit wêze by ielfisker Ale de Jager, mar troch it ferwachte hjerstige waar mei buien en fûle wynpûsters is it evenemint ferpleatst nei in oare lokaasje.

It is no by boer J. de Groot, Ienswei 1 by Reduzum. It barren is no foar it grutste part ûnder dak. Wol ferfalt de preamfeart, mar al it oare giet gewoan troch.

Elkenien is fan herte wolkom.

Flechtsje yn De Alpen

Grou, 26 augustus 2022

Guon flechters dogge der alles oan om by it Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen sa goed mooglik te prestearen. Hendrik Kooistra út Dokkum is dêr ien fan. Hy is sels op in heuse hichtestaazje gien.

“Goeiedei”, skriuwt Hendrik. “Myn frou ek ik sitte foar fakânsje yn it moaie Eastenryk. Zillertall. Wy sitte op sa’n 1000m mei in prachtich útsicht. Mar ik haw toch myn flechtersattributen mar meinommen en wat reid en flaaks om een pear kourren te meitsjen. Miskien wol in moaie knappe koer foar 17 septimber, wa wit. Mei de freonlike groetnis, Hendrik Kooistra.”

Op de foto’s: Hendrik op hichtestaazje tusken de Alpen.

Demonstraasje op Boeredei Opende

De Pein, 25 augustus 2022

Op saterdei 20 fan de rispmoanne hawwe Binne van der Velde en syn beide “learlingen” Pieter van der Wal en Harrie van der Heide in demonstraasje koerflechtsjen jûn op de Boeredei yn Opende. Mei prachtich waar en op it “geplof” fan in draaiende Lanz Bulldog hawwe we de Strampel en it koerflechtsjen prachtich moai promote kind.

Byprodukten

Âldeboarn, 1 augustus 2022

“As flechter meitsje je ek wol wat oare dingen sa as bygelyks ‘nestkastjes’. Twa fan my binne bewenne. It nêstkastje op de earste foto is bewenne troch in pearke tomkes. Dat is wis. Yn it kastje op de twadde foto is net dúdelik wat deryn sit. Ek hielendal folstoppe mei rûchte. Miskien ek in tomke? Ûnder in ôfdakje wurket it it beste, ha ‘k de yndruk.”

Cor Snoeij.