1 april, en it is gjin grapke

door

in

Bitgummole, 1 april, 2013

Durk Wynia skriuwt:

“Soe it no einlings maitiid wurde?
Moandei 1 april siet der warempel in ein op de koer…… l!!!!”.