10 piken

Reduzum, 30 maaie 2021

Koartlyn makken we melding fan in ielreager by de koer dy’t siet te wachtsjen op de einepiken.

We krigen no in melding fan bistedokter Menno wiersma út Reduzum. Hy skriuwt: In foto fan in koer fan Gjalt. Jimme hawwe dizze koer al earder fan Gjalt hân mei in ielreager derop…
No binne de piken mei Himelfeartsdei derút kaam. De ielreager wie der doe net by lokkigerwiis.
Mei in moai ferhaal, mar dat komt letter noch… Sis mar dat alle piken in ‘lytse himelfeart’ makke hawwe.

Klik op ôfbyldings foar gruttere foto’s.