21 april 2014: einepiken

Flânsum, peaskemoandei 21 april 2014.

Yn in opfeart by de pleats fan Titus de Wolff seach ik in eintsje mei acht iendeispykjes swimmen. (2013: 23 april.)

Miskien wol de earsten fan hiel Fryslân.

mei groetnis, Cees van der Meulen.