Alwer fjouwer nije flechters

door

in

Dokkum, 17 desimber 2022

Op saterdei 17 desimber wer een kursus einekoerflechtsjen jûn. 7 man hienen harren opjûn; 2 ôfsizzers en 1 niks fan heard, in bytsje sneu mar toch wer in prachtdei hân.

Glûpende kâld bûtendoar, mar binnendoar lekker yn de waarmte fan de houtkachel.
Oan ‘e ein fan de middei fjouwer tefreden minsken mei in selsmakke koer wer nei hûs.

Bruorren Kooistra út Dokkum.