Artikel yn ‘It Ark’

door

in

Grou, 22 febrewaris 2022

Yn it lêste nûmer fan ‘IT ARK’ (‘Vereniginsblad van de Friese Vereniging voor landbouwindustrie AFRON’) stiet in ferhaal fan redakteur Herre van Dokkumburg oer De Strampel.

Klik hjir om it artikel te sjen.